Vertraging bij uitvoering ESIF-projecten moet worden aangepakt

De Europese Commissie moet in de eerste helft van 2017 met een plan komen om de vertraagde uitvoering van operationele programma’s van Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) aan te pakken. Hierover heeft de commissie regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement op 24 januari 2017 een resolutie aangenomen. Deze EU-gefinancierde projecten moeten de ongelijkheid tussen regio’s verminderen door groei en werkgelegenheid te stimuleren.

Cohesie acceleratie plan

Dit zogenaamde ‘cohesie acceleratie actieplan’ moet bestaande regels en procedures versimpelen, zodat vertragingen in ESIF-gefinancierde projecten worden weggewerkt. De REGI commissie pleit ervoor dat de Europese Commissie in het eerste kwartaal van 2017 zo’n plan presenteert. Projecten uit ESIF operationele programma’s moeten dan sneller resultaat leveren. Het plan moet gebaseerd zijn op een objectieve analyse van de factoren die momenteel de vertragingen veroorzaken.

Rapporteur

Rapporteur op het onderwerp en tevens voorzitter van de REGI commissie, Iskra Mihaylova: “Investeringen uit het ESIF helpen bij het reduceren van economische, sociale en territoriale verschillen tussen en binnen EU regio’s. Bovendien dragen de investeringen bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei en meer werkgelegenheid. Verdere vertragingen bij de implementatie van deze cohesie programma’s hebben negatieve gevolgen en ondermijnen de bijdrages van het belangrijkste investeringsinstrument van de EU.”

Technische bijstand

De Europese Commissie wordt opgeroepen om de nodige diensten op te zetten voor de verlening van technische bijstand en advies aan beheer-, certificering- en controle-instanties om zodoende de uitvoering van operationele programma’s te vergemakkelijken en versnellen. Leden van de REGI commissie spreken zich verder uit voor betere combinatie van ESI-fondsen en EFSI financiering en voor de versimpeling van staatssteunregels.

e-Cohesion

Ook moet de e-Cohesie management tool volledig operationeel worden, aldus de Europarlementariërs. Om ervoor te zorgen dat betalingen geheel in lijn zijn met ontwikkelingen in de praktijk, moeten nationale autoriteiten diverse data invullen. Onder andere over projecten die in de pijplijn zitten, een aanbestedingsplanning met concrete datums, gegevens over contracteren en uitvoering, alsmede alle financiële en boekhoudkundige gegevens met betrekking tot facturen.

Nieuw Meerjarig FInancieel Kader

De REGI Europarlementariërs stellen in de aangenomen resolutie dat zij verwachten dat de Commissie de discussie over deze onderwerpen voortzet in het Cohesieforum. Ook dringen zij aan op het aanreiken van oplossingen in het zevende cohesieverslag en het ondernemen van de nodige stappen voor een tijdige aanvang van de periode na 2020. REGI wil dat de Commissie aan het begin van 2018 het wetgevingspakket betreffende de volgende programmeringsperiode heeft voorbereidt. Vlotte en tijdige onderhandelingen over het MFK voor de periode na 2020 zijn van belang, om te voorkomen dat investeringen in het kader van het cohesiebeleid en de uitvoering van dat beleid systeemschokken ondervinden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen

Persbericht, Europees Parlement
Resolutie (2016/0000(RSP)), REGI commissie Europees Parlement