VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan de hand van het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, de prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, alsmede de inbreng van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG en het VNG Europa-netwerk.

Decentrale relevantie

Gemeenten hebben belangrijke taken als het gaat om de praktijk, uitvoering en handhaving van de Europese wet- en regelgeving en beleid. In de EU worden beslissingen genomen die de vele taken en bevoegdheden van gemeenten direct raken. Een groot deel van alle EU-wet- en regelgeving wordt op decentraal niveau uitgevoerd. De prioriteitenlijst van de VNG wordt gebruikt ten behoeve van een efficiënte samenwerking met het IPO, het Rijk, de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, en de CEMR.

Prioriteitenlijst VNG

De VNG lijst met Prioritaire Europese onderwerpen voor 2017 bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een overzicht van Europese prioriteiten binnen de VNG agenda 2017. Het tweede deel betreft additionele prioriteiten. Alle prioriteiten worden verder  toegelicht in de VNG-lijst.

De prioriteiten die binnen de VNG agenda 2017 vallen zijn als volgt:

 1. Lokale democratie en lokale bestuur versterken:
  De VNG werkt deze prioriteit nader uit aan de hand van de thema’s gelijkwaardige interbestuurlijke verhoudingen, het versterken van de relatie tussen samenleving en overheid, en het behoud van lokale autonomie. Ook worden mensenrechten als kader bij maatwerk op lokaal niveau benoemd.
 2. Maatschappelijke integratie en participatie:
  Pijlers die de VNG binnen deze prioriteit stelt zijn migratie en de toegankelijkheid van mensen met een beperking tot goederen en diensten, mede in relatie tot het VN-gehandicaptenverdrag.
 3. Arbeidsmarkt door het stimuleren van economie en innovatie:
  Prioriteit van de VNG is het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021 en verder, en de toekomst van het Europees regionaal beleid na 2020. Ook de uitvoering van een integrale Europese stedelijke agenda en grensoverschrijdende samenwerking zijn prioriteit.
 4. Kwaliteit van de leefomgeving
  Onderdeel van het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving zijn duurzaamheid, energie, circulaire economie en betere regelgeving en implementatie.
 5. Informatiehuishouding van gemeenten en het borgen van de privacy
  De VNG geeft aan dat onder deze prioriteit de verdere uitrol van de Europese Digitale Agenda 2020-strategie valt.
 6. Financiële positie van gemeenten
  Onder deze prioriteit valt bijvoorbeeld het aanpassen van EMU-budgetregels voor ruimte voor lokale investeringen.

De additionele Europese prioriteiten zijn:

 1. De interne markt;
  Deze prioriteit focust zich op afstemming over de implementatie van het nieuwe wetgevingspakket staatssteun en uitvoering van nieuwe transparantievereisten. De VNG werkt met betrekking tot de informatievoorziening op het gebied van staatssteun en aanbesteden nauw samen met Kenniscentrum Europa decentraal.
 2. Een krachtiger optreden van de EU op het wereldtoneel
  Deze laatste prioriteit ziet toe op EU ontwikkelingsbeleid, het internationaal vluchtelingenbeleid en de uitwerking en implementatie van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) en hoe deze zaken correleren met gemeenten.

Negen beleidsvoorstellen uitgelicht

De VNG heeft ook negen specifieke nieuwe beleidsvoorstellen uitgelicht uit het  Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, die van belang zijn voor gemeenten, waaronder bijvoorbeeld circulaire economie, gegevensbescherming en migratie De negen voorstellen staan benoemd in bijlage 1 van de VNG-lijst.

Ook het IPO en de UvW zullen werkprogramma’s uitbrengen. Europa decentraal zal hierover op de website en in de Europese Ster berichten.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2017, VNG

Meer informatie:

VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2017, VNG
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017, Europese Commissie
Prioriteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden voor de periode van 2017-2020, Raad van Europa