VNG-standpunt en lobby over EU-notificatierichtlijn

10 september 2018Dienstenrichtlijn

Dit artikel is overgenomen van de VNG.

De afgelopen tijd heeft de VNG diverse vragen gekregen over haar standpunt en lobby over de Europese notificatierichtlijn. Deze zijn besproken in de VNG-commissie Europa en Internationaal. Besloten is om de lobby voort te zetten en het dossier nog eens onder de aandacht van de leden te brengen.

Notificatierichtlijn

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn (Notificatierichtlijn). De notificatieplicht is een reeds bestaande verplichting op basis van de Dienstenrichtlijn die in Nederland is omgezet in de Dienstenwet.. Een belangrijke wijziging is dat met dit voorstel een voorgenomen maatregel die van invloed is op het dienstenverkeer voorafgaand aan de vaststelling moet worden genotificeerd in plaats van achteraf. Het gaat daarbij om een consultatieperiode van drie maanden.

Kabinetsstandpunt

Het kabinet heeft bij de publicatie van het voorstel een fiche op opgesteld met daarin het Nederlandse standpunt. Zij gaat daarbij ook in op de implicaties van het voorstel voor Nederland.

Standpunt VNG

De VNG heeft ook een position paper geschreven. In dit position paper is een aantal punten opgenomen die als doel hebben de regeldruk bij decentrale overheden te beperken.

Beantwoording Kamervragen

De Tweede Kamer heeft de regering vragen gesteld over de gevolgen van de gevolgen van de notificatierichtlijn. Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat de Nederlandse inzet erop gericht is om de zogenaamde “standstillperiode” van 3 maanden bovenop de consultatieperiode van 3 maanden te voorkomen. In de algemene oriëntatie die afgelopen mei in EU-verband is aangenomen, is deze standstillperiode niet meer opgenomen.

Precieze inhoud nog onduidelijk

Op dit moment wordt er door de betrokken EU-instellingen (Europese Commissie, Raad en Europees Parlement) nog onderhandeld over de inhoud van het voorstel. Hoe de bepalingen in de richtlijn na de onderhandelingenkomen te luiden is daarom op dit moment nog onduidelijk.

Voortzetting lobby

Het is nog onduidelijk wat de richtlijn precies voor de uitvoeringspraktijk gaat betekenen. Daarover zal VNG met het rijk in de implementatiefase (waarbij de EU-richtlijn wordt omgezet in de Nederlandse Dienstenwet) overleggen om zicht te krijgen op de gevolgen en de daarmee verbonden kosten.

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over de Dienstenrichtlijn en Notificatierichtlijn kunt u terecht bij de helpdesk van kenniscentrum Europa decentraal. Op de website van het kenniscentrum vindt u tevens informatie en nieuwsberichten over de Dienstenrichtlijn.

Door:

Team Europa, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Meer informatie:

Kabinetstandpunt EU notificatierichtlijn
VNG position paper EU notificatierichtlijn
Beantwoording vragen Tweede Kamer