Voorlichtingsbijeenkomsten implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie zomer 2015

Let op: de voorlichtingsbijeenkomst van 26 mei te Utrecht is verplaatst naar maandag 22 juni


In juli 2015 moet de Europese Richtlijn hergebruik overheidsinformatie in de nationale regelgeving geïmplementeerd zijn. De Richtlijn verplicht overheden en culturele instellingen, zoals musea, bibliotheken en archieven, om alle openbare informatie voor hergebruik na opvraag beschikbaar te stellen. Wilt u weten wat er voor uw organisatie verandert? Kom dan naar de gratis voorlichtingsbijeenkomsten in Utrecht op maandagmiddag 22 juni of op donderdagochtend 18 juni in Zwolle.

Waar raakt de nieuwe richtlijn hergebruik overheidsinformatie uw organisatie?

Overheden, uitvoeringsorganisaties en culturele instellingen verzamelen en beheren veel actuele historische data die interessant is voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Provincies beschikken onder andere over mobiliteitsdata en gegevens over natuur en milieu (ganzenfourageergebieden, natte parels, aardkundige waarden, stiltegebieden). Gemeenten hebben bijvoorbeeld gegevens over de openingstijden van bruggen, de locatie van markten, openbare toiletten en afvalcontainers, en het aantal beschikbare parkeerplekken in garages. Daarnaast beschikken waterschappen over informatie over afvalwater, de hoogte van het oppervlaktewater en de waterkwaliteit.

De nieuwe Richtlijn maakt het mogelijk voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen om zonder belemmeringen de voor hen interessante gegevens bij u op te vragen voor hergebruik. Uitzonderingen worden gemaakt voor informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht.

Daarnaast is nieuw dat hergebruik van overheidsinformatie is een aparte wet wordt: wet hergebruik overheidsinformatie. Hergebruik van overheidsinformatie maakt met dit wetsvoorstel geen onderdeel meer uit van de Wob.

Bijeenkomst

In samenwerking met Europa decentraal organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Europese Richtlijn. Het doel van de bijeenkomst is om overheden en culturele instellingen voor te lichten over de gevolgen van deze Richtlijn in de praktijk en de link te leggen met andere, relevante regelgeving over privacy en mededinging.

Link met andere regelgeving: privacy en Markt & overheid

Veel overheden en culturele instellingen stellen hun gegevens al beschikbaar als open data of hebben gebruikersovereenkomsten afgesloten voor hergebruik en exploitatie. Tijdens de bijeenkomst leggen we de link met de relevante regels over privacy en Markt & Overheid. Welke gegevens mogen er wel en niet beschikbaar worden gesteld?  Mag ik een vergoeding vragen? Moeten gebruikersovereenkomst worden aangepast?

Voor de details van de bijeenkomsten, zoals de doelgroep, de precieze tijden en het programma, kunt u hier terecht. Aanmelden kan via bijeenkomsten@europadecentraal.nl. Gelieve in de aanmeldingsmail aan te geven bij welke van de twee bijeenkomsten u aanwezig zult zijn.

Meer informatie

Europa decentraal, open data
Leer- en expertisepunt Open overheid
Praktijkvragen over waterschappen en open data en culturele instellingen en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie
Eurrest Compass-Datenbank GmbH tegen de Republiek Oostenrijk