Voorstel Commissie: nieuwe streefcijfers CO2-uitstoot nieuwe personenauto’s en bestelwagens

13 november 2017Klimaat Vervoer

Om de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te helpen versnellen, heeft de Europese Commissie nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in de EU voorgesteld. De Commissie heeft als streven dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens in 2025 15% lager is dan in 2021, en in 2030 uiteindelijk 30% minder zal zijn.

Overeenkomst van Parijs

Op 8 november nam de Commissie extra maatregelen om de afspraken van de EU in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. In het Klimaatakkoord van Parijs is als doel gesteld om in 2030 broeikasgassen te verminderen met ten minste 40% ten opzichte van 1990.

Emissienormen auto’s en bestelwagens

Het voorstel van de Commissie bevat onder meer een mechanisme om de acceptatie van nul- en emissiearme voertuigen te stimuleren. De huidige verordeningen tot vaststelling van CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens zullen per 1 januari 2020 worden ingetrokken. De voorgestelde streefcijfers voor CO2-reductie zijn gebaseerd op een grondige analyse waarbij een groot aantal belanghebbenden betrokken waren. Voor zowel nieuwe personenauto’s als voor bestelwagens moet de gemiddelde CO2-uitstoot in 2030 30% lager liggen dan in 2021.

Richtlijn voor schone voertuigen

In het nieuwe voorstel worden ambitieuze, realistische en afdwingbare regels voorgesteld om een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven die in Europa actief zijn. Verder wordt er duidelijk aangegeven hoe de Europese afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs moeten worden nagekomen. In het pakket wordt onder meer een richtlijn voor schone voertuigen gepresenteerd, die schone mobiliteitsoplossingen een voordeel moet bezorgen bij aanbestedingen.

Tweede mobiliteitspakket Europese Commissie

Het pakket voorgesteld door de Commissie is het tweede mobiliteitspakket dat de Commissie dit jaar voor heeft gesteld. In mei 2017 communiceerde de Commissie ‘Europa in beweging’, een pakket dat een brede reeks initiatieven bevatte voor veiliger verkeer, slim rekeningrijden, minder CO2-uitstoot, luchtvervuiling en congestie, minder administratieve rompslomp voor bedrijven, de bestrijding van zwartwerk, en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden voor werknemers.

Voortgang voorstellen tweede mobiliteitspakket

Het voorgestelde tweede mobiliteitspakket zal bijdragen aan de verwezenlijking van de afspraken van de EU van het Klimaatakkoord van Parijs, de brandstofverbruikskosten voor consumenten verlagen en het concurrentievermogen van de automobielindustrie in de EU versterken en de werkgelegenheid stimuleren. De gepresenteerde voorstellen van de Commissie zullen nu aan het Europees Parlement en de EU-lidstaten worden voorgelegd.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Energie-unie: Commissie versterkt wereldleiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen, persbericht Europese Commissie
Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans, Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert wetgevingspakket voor competitieve, verbonden en schone mobiliteit, nieuwsbericht Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Lucht, Europa decentraal
CO2 reductie, Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal