De voortgang van de Urban Agenda for the EU

Een jaar na de lancering van de Urban Agenda en de twaalf thematische partnerschappen zijn de resultaten goed te zien, aldus een rapport van de Europese Commissie. De partnerschappen, die steden, lidstaten, Europese instellingen en vertegenwoordigers uit de maatschappij bij elkaar brengen, zijn allemaal operationeel en drie van hen staan op het punt hun actieplan in te dienen (over de integratie van migratie, armoedebestrijding en huisvesting).

De voortgang van de Urban Agenda for the EU

Een jaar na de lancering van de Urban Agenda en de twaalf thematische partnerschappen zijn de resultaten goed te zien. Dit stelt de Europese Commissie in het rapport ‘on the European Agenda of the EU’. De partnerschappen  zijn momenteel allemaal operationeel. Drie van de partnerschappen staan op het punt hun actieplan in te dienen (over de integratie van migratie, armoedebestrijding en huisvesting).

Rapport Commissie ‘Urban Agenda for the EU’

In het rapport omschrijft de Commissie de voortgang en successen van de Urban Agenda for the EU (UAEU) tot oktober 2017. Binnen de UAEU spelen de partnerschappen een centrale rol. Het eerste deel van het rapport omschrijft de implementatie van de Urban Agenda en benadrukt de belangrijkste aspecten daarvan. Het tweede deel is gewijd aan de resultaten en de impact van de UAEU op beleid, onder meer door de eerste concepten van actieplannen.

Urban Agenda for the EU

Op 30 mei 2016 werd in het Pact van Amsterdam besloten tot het oprichten van twaalf partnerschappen, binnen de Urban Agenda. Hierin werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid. Deze partnerschappen geven stedelijke gebieden en regio’s de kans om concrete voorstellen te formuleren ten einde betere regelgeving, kennis en financiering te bewerkstelligen.

Implementatie van de Urban Agenda

Om ervoor te zorgen dat de partnerschappen operationeel blijven, is er voor gekozen om hun grootte te limiteren tot 15 tot 20 leden. Het is mede daarom van groot belang om te werken in volledige transparantie en de meningen van niet-leden te erkennen. Door middel van de website Futurium, diverse workshops en het tweejaarlijkse Cities Forum wordt dit getracht te realiseren. Verder nemen ook experts van verschillende Directoraten-Generaal van de Commissie deel aan de partnerschappen.

Eerste resultaten van de UAEU

De Commissie stelt dat steden door hun werk in de partnerschappen hebben laten zien in staat te zijn om op een betekenisvolle manier bij te dragen aan EU-beleid. Het is echter ook duidelijk geworden dat niet alle steden de tijd en de middelen hebben om zowel op nationaal als EU-niveau te opereren. Ook lidstaten hebben een belangrijke rol bij de implementatie van de UAEU. De UAEU en de New Urban Agenda hebben er toe geleid dat er in sommige lidstaten hernieuwde interesse is in het ontwikkelen en versterken van hun nationaal stedelijk beleid. Daarnaast is de UAEU ook volledig geïntegreerd in het werk van de Commissie. De Commissie faciliteert de Urban Agenda onder meer door het organiseren van communicatie activiteiten met alle geïnteresseerde partijen. Ook het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank zijn actief betrokken bij de Urban Agenda

Actieplannen partnerschappen

Elk partnerschap moet een actieplan formuleren met concrete voorstellen voor better regulation, betere financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling. De eerste voorstellen van actieplannen richten zich onder meer op de mogelijke verbetering van het beleids- en wetgevingsproces. In het kader van betere financiële instrumenten, is duidelijk geworden dat er (te) weinig kennis is over bestaande initiatieven. Om de uitwisseling van ervaringen over het financieren van stedelijke projecten te verbeteren, heeft de Commissie onder meer het Urban Development Network opgericht. In de eerste voorstellen van de partnerschappen ligt de focus op verbeterde toegang van steden tot EU fondsen. Daarnaast is, met het oog op betere kennis, het Urban Data Platform opgericht door de Commissie. Het Urban Data Platform geeft een overzicht van de data van Eurostat over belangrijke stedelijke uitdagingen. Verder staat de Commissie steden bij in het ontwerpen van hun stedelijk beleid. De eerste voorstellen van de partnerschappen richten zich op het verder ontwikkelen van lokale data en het gebruik hiervan in beleidsprocessen op alle niveaus.

Door:

Jos Pees en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Rapport Europese Commissie ‘Urban Agenda for the EU’, Europese Commissie

Meer informatie:

Urban Agenda, Europa decentraal
Urban Agenda (UAEU), Europa decentraal
Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd, nieuwsbericht Europa decentraal
Pact van Amsterdam: betere kennis, regelgeving en financiering, nieuwsbericht Europa decentraal