Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 24 januari 2018 de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de voortgang van de verbetering van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Het doel van de minister is om de inkooppraktijk beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Er is onder andere een plan opgesteld voor ondersteuning van gemeenten en zorgaanbieders bij inkoop in dit domein.

Ondersteuningsprogramma inkoop in het sociaal domein

De Jonge heeft in een Bestuurlijk Overleg op 24 januari met gemeenten en aanbieders plannen gemaakt voor een ondersteuningsprogramma voor gemeenten en aanbieders. Het doel van dit programma is de verdere transformatie naar goede zorg en ondersteuning, en de rol die inkoop en aanbesteding hierin spelen. Daarnaast moet het programma bijdragen aan deze vier actielijnen:

 • Weloverwogen inzet van inkoop en contractering;
 • Goede zorg en ondersteuning door betere samenwerking;
 • Minder administratieve lasten door middel van standaardisatie;
 • Bijdragen aan transformatie door inkoop in te richten als een continue leer- en verbeterproces.

De afgelopen maanden is er volgens de minister al veel werk verricht op het gebied van beter aanbesteden in het sociaal domein. Zo is er door het Nederlands Jeugdinstituut onderzoek gedaan naar hoe gemeenten jeugdhulp inkopen op kwaliteit. Daarnaast is er onlangs een wet aangenomen om regeldruk in het sociaal domein te verminderen door standaardisatie en een samenwerkingsverplichting.

Plannen voor de komende periode

Minister de Jonge is van plan de komende periode onder andere in te zetten op de volgende activiteiten om de ondersteuning van gemeenten en aanbieders op het gebied van sociaal domein te versterken:

 • Eén vindplaats voor informatie: een platform voor kennisdeling
 • Helpdesk voor ondersteuning van gemeenten en aanbieders
 • Kennis- en praktijkweek in mei 2019
 • Verkenning van de mogelijkheden voor een meer structurele opleiding
 • Regiobijeenkomsten
 • Overzicht van de kenmerken van verschillende sectoren in het sociaal domein om bij inkoop rekening te kunnen houden met deze verschillen
 • Workshop en handreiking dialoog tussen gemeenten en aanbieders
 • Versterking opdrachtgeverschap gemeenten bij bijvoorbeeld het uitvragen en controleren van opdrachten
 • Aanpak voor verminderen administratieve lasten

Europees niveau

Minister de Jonge heeft zich ook op Europees niveau ingezet om de knelpunten in het sociaal domein aan te kaarten. Hij is van mening dat waar geen sprake is van grensoverschrijdende interesse de diensten in het sociaal domein zouden moeten worden uitgezonderd van Europese aanbestedingsverplichtingen. De minister heeft deze knelpunten bij het REFIT-platform voor betere regelgeving ingebracht. Als het REFIT-platform dit onderwerp voldoende van belang vindt, stelt het platform een opinie op om de Europese Commissie te adviseren.

Onderzoek administratieve lasten hoofd- en onderaannemerschap jeugdhulp

In een andere kamerbrief laat minister De Jonge weten dat er in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan is naar administratieve lasten bij hoofdaannemer- en onderaannemerschap van zorgaanbieders, in relatie tot verantwoordingseisen van jeugdhulpregio’s en gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen gedeeld beeld is van gemeenten over ambitie, budget, de te leveren jeugdhulp en bijkomende procesvereisten. De onderzoekers raden daarom aan om regionale akkoorden met zorgaanbieders te sluiten met daarin afspraken over bijvoorbeeld standaarden, ambities en manieren van interpreteren. Daarna zou pas een aanbesteding gestart moeten worden. De Jonge laat weten dit onderzoek mee te nemen in de aanpak van de regeldruk in het sociaal domein.

Door:

Sharon Smedes en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Brief over Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, Rijksoverheid
Kamerbrief: Aanbieding nadere onderzoeken en rapportages binnen het jeugddomein, Rijksoverheid

Meer informatie:

Sociaal domein, Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Samenwerking, Europa decentraal
Tegemoetkoming voor gemeenten met tekort voor sociaal domein, nieuwsbericht Europa decentraal
Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop, nieuwsbericht Europa decentraal
Eerste Kamer stemt in met vermindering regeldruk in het sociaal domein, nieuwsbericht Europa decentraal
GroenLinks en SGP willen aanbestedingsplicht voor sociaal domein afschaffen, nieuwsbericht Europa decentraal