Voortgangsrapport Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

Ieder jaar publiceert het Europees Comité van de Regio’s een rapport over de ontwikkelingen omtrent het instrument van Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Een EGTS is een overkoepelend samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking binnen Europa. Uit het nieuwe rapport blijkt onder meer dat er in 2017 een stijging is geweest van het aantal territoriale samenwerkingen binnen Europa.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

Het instrument van Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) werd ingesteld met de EGTS-verordening 1082/2006. De EGTS heeft als doel om transnationale, grensoverschrijdende en interregionale samenwerking tussen lidstaten of hun decentrale overheden te bevorderen en makkelijker te maken. Zo kan het EGTS-instrument het voor regionale overheden mogelijk maken om hun eigen rechtspersoonlijkheid op te richten. Hieruit kunnen verschillende bilaterale of multilaterale samenwerkingsverbanden voortvloeien.

Met het EGTS-instrument worden regio’s in staat gesteld om zich, zonder de tussenkomst van nationale parlementen, te kunnen verenigen. Het instrument geeft vorm aan het principe van grensoverschrijdende samenwerking (GROS).

Implementatie van gewijzigde EGTS-wetgeving

De EGTS-verordening werd in 2013 geamendeerd met enkele aanpassingen. Zo kunnen, in de nieuwe verordening, niet-lidstaten deelnemen in een EGTS en worden bepaalde procedures transparanter. Uit het vorige jaarrapport van 2016 bleek dat in 2016 niet alle lidstaten deze vernieuwde verordening hebben geïmplementeerd.

Uit het jaarrapport 2017 blijkt dat nog steeds niet alle lidstaten de geamendeerde verordening in de nationale uitvoeringsregelgeving hebben verwerkt. Nederland heeft voor het rapport van 2017 niet aangegeven wat de stand van zaken was omtrent het aanpassen van nationale wetgeving voor de geamendeerde verordening.

Nederland en EGTS

Momenteel is Nederland actief in drie EGTS-verbanden. Samen met België werkt Nederland in de  EGTS Linieland van Waas en Hulst en met Luxemburg, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, België en Tsjechië werkt Nederland in de EGTS European Urban Knowledge Network. Tevens zit Nederland samen met Italië, Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland in de EGTS Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor.

Verder vermeldt het nieuwe EGTS-rapport dat Nederland in 2016 en 2017 op goedkeuring wachtte voor een nieuwe EGTS met Italië voor een project genaamd Cittaslow. Daarnaast is Nederland, in samenwerking met Frankrijk, bezig met een EGTS genaamd Saint Martin-Sint Maarten.

Toename aantal territoriale samenwerkingen in 2017

In eerdere berichtgeving van Europa decentraal werd aangegeven dat in 2016 in totaal 65 territoriale samenwerkingen actief waren in Europa. Het rapport van 2017 geeft aan dat er aan het eind van het jaar 2017 in totaal 68 verschillende samenwerkingen zijn. Er is in 2017 één samenwerking opgeheven en er zijn vier opgericht.

De territoriale samenwerkingen die in 2017 zijn opgericht variëren van lokale en regionale organisaties tot wetenschappelijke instituties en universiteiten. Sommigen van deze samenwerkingen focussen op regionale ontwikkeling, andere samenwerkingen hebben specifiekere doelstellingen.

Door:

Matthijs Binnema en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Rapport EGTS 2017, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Grensoverschrijdende Samenwerking, Europa decentraal
EGTS, Europa decentraal
Comité van de Regio’s: nieuw rapport over voortgang EGTS, nieuwsbericht Europa decentraal
Hoe kunnen we als gemeente gebruik maken van het samenwerkingsinstrument EGTS?, praktijkvraag Europa decentraal
Kaart met de bestaande EGTS’en, Europees Comité van de Regio’s