Vraag van de Week: Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?

15 juli 2013Aanbesteden

Bij ons waterschap gaan we een elektronische aanbesteding houden. Aan welke (Europese) verplichtingen moeten decentrale overheden hierbij voldoen?

Antwoord

Verplichtingen met betrekking tot het elektronisch aanbesteden van overheidsopdrachten staan in verschillende bepalingen in de Aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG voor werken, leveringen en diensten (geïmplementeerd in de Aanbestedingswet). Een van de doelen van de richtlijn is het stimuleren van elektronisch aanbesteden. De Aanbestedingswet verplicht aanbestedende diensten om Europese aanbestedingen via Tenderned aan te kondigen.

Relevante artikelen Richtlijn 2004/18/EG

Onder andere de artikelen 38, 42 en 43 van de richtlijn hebben direct betrekking op de verplichtingen voor decentrale overheden op het gebied van elektronisch aanbesteden.

Termijn voor ontvangst

Art. 38 lid 5 van de richtlijn betreft de termijnen voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming en de ontvangst van de inschrijvingen. Indien een (niet) openbare aanbesteding elektronisch gebeurt, kan de termijn met zeven dagen worden verkort. Dit geldt ook voor de indiening voor aanvragen tot deelneming bij de aanbestedingsprocedures: gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog.

Verlenging

De termijn voor ontvangst kan met nog eens vijf dagen worden verkort voor de openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedures. De aanbestedende dienst moet dan- vanaf de bekendmaking van de aankondiging – met elektronische middelen vrije, rechtstreekse en volledige toegang bieden tot het bestek en alle aanvullende stukken (bijlage VIII). In de aankondigingstekst moet het internetadres worden vermeld dat toegang biedt tot deze documenten (art. 38 lid 6 richtlijn 2004/18).

Communicatiemiddelen

Art. 42 van de Richtlijn 2004/18/EG betreft de communicatiemiddelen voor de uitwisseling van de informatie in een aanbestedingsprocedure. Hierin is bepaald dat dit naar keuze gedaan kan worden via de post, per fax, per telefoon, langs elektronische weg (bij verzending van verzoeken tot deelneming) of door een combinatie van de verschillende communicatiemiddelen.

Vereisten

Net als voor de ‘klassieke’ communicatiemiddelen dient bij gebruikmaking van het elektronisch aanbesteden aan een aantal vereisten te worden voldaan zoals:

– De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen de toegang van ondernemers tot de gunningsprocedure niet beperken (art. 42 lid 2 richtlijn 2004/18)
– De mededeling, uitwisseling en opslag van informatie moeten zodanig plaatsvinden dat de integriteit van de gegevens, de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en de verzoeken tot deelneming worden gewaarborgd. De aanbestedende diensten mogen pas bij het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening, kennisnemen van de inhoud van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming (art. 42 lid 3 richtlijn 2004/18).
– De middelen die worden gebruikt voor mededelingen langs elektronische weg en de technische kenmerken daarvan mogen niet discriminerend zijn (art. 42 lid 4 richtlijn 2004/18).

Transparantie

Art. 42, lid 5a van richtlijn 2004/19 bepaalt dat informatie betreffende de specificaties die nodig zijn voor de elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming, inclusief de encryptie, voor belanghebbende partijen beschikbaar moet zijn. De middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming moeten bovendien voldoen aan de eisen van bijlage X.

Proces-verbaal

Volgens art. 43h van de richtlijn moeten decentrale overheden passende maatregelen nemen om het verloop van de langs elektronische weg gevoerde gunningsprocedures te documenteren.

Hieronder volgt enige achtergrondinformatie om de bovenstaande bepalingen te verduidelijken.

Effectiviteit en toegankelijkheid

Het elektronisch aanbesteden komt volgens de Commissie ten goede aan de effectiviteit en toegankelijkheid van (decentrale) overheidsaanbestedingen in de EU. De administratieve lasten zullen afnemen. In het actieplan i2010 van de Europese Commissie ter bevordering van de elektronische overheid in de EU, is dan ook ten doel gesteld om tegen 2010 de helft van alle overheidsaanbestedingen elektronisch af te handelen.

Implementatie via Aanbestedingswet

Op 1 april 2013 is in Nederland de Aanbestedingswet in werking getreden. Hiermee wordt de implementatie van de Europese richtlijnen in Nederland geregeld.

TenderNed

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet zijn Nederlandse overheden verplicht aankondigingen van Europese opdrachten te publiceren via TenderNed. Dit Nederlandse online-aanbestedingssysteem is bedoeld voor alle Nederlandse overheids- en publiekrechtelijke instellingen die een aanbestedingsplicht hebben of ondernemingen die overheidsopdrachten willen uitvoeren. Omdat decentrale overheden verplicht zijn om Europese opdrachten via Tenderned aan te kondigen zijn in de Aanbestedingswet bepaalde termijnen al verkort waarmee gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om termijnen uit de richtlijn bij elektronisch aanbesteden te verkorten.

Voorstel nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft in december 2011 een aantal voorstellen gedaan tot herziening van de aanbestedingsrichtlijnen. Hierin staat ook een aantal veranderingen op het gebied van elektronisch aanbesteden. Het gaat met name om maatregelen, die de verandering naar elektronisch aanbesteden voor lidstaten makkelijker moet maken. Hierbij valt te denken aan: de verbetering van elektronische catalogi en een verplichte elektronische doorzending van aankondigingen.

In paragraaf 1.6 van ons Feuilleton voorstellen nieuwe aanbestedingsrichtlijnen leest u hier meer over. Volgens de planning van de Commissie zal implementatie van de nieuwe richtlijnen in nationale wetgeving uiterlijk 30 juni 2014 moeten plaatsvinden. De Aanbestedingswet zal aangepast moeten worden.

Meer informatie:

Richtlijn 2004/18/EG
Aanbestedingen, Europa decentraal
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Website TenderNed
De Aanbestedingswet