Wanneer toegang tot milieudocumenten?

28 november 2016Milieubeleid

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ in de zin van richtlijn 2003/4 en verordening 1367/2006? Tot welke milieu-documenten moet een persoon toegang krijgen wanneer zij dit verzoekt op grond van deze Europese wet- en regelgeving?

Recht op toegang tot documenten

De twee zaken (C-673/13 Commissie/Stichting Greenpeace Nederland en PAN Europe en C-442/14 Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbescherming en biociden) zijn verschillend in feiten, maar betreffen beiden het recht op toegang tot documenten in het milieugebied. Het Hof specificeert in deze zaken wat moet worden verstaan onder ‘emissies in het milieu’ en onder ‘informatie over emissies in het milieu’.

C-673/13

In zaak C-673/13 is een verzoek bij de Commissie ingediend om toegang te krijgen tot een aantal documenten betreffende de eerste vergunning voor het op de markt brengen van glyfosaat op basis van verordening 1367/2006. Glyfosaat is wereldwijd één van de meest gebruikte herbiciden voor onkruidbestrijding in de landbouw en onderhoud van stedelijke en industriële zones. De Commissie heeft toegang tot de documenten verleend, echter enkele documenten zijn gemotiveerd uitgezonderd. Stichting Pan Europe en Greenpeace Nederland hebben tegen dit besluit van de Commissie een beroep tot nietigverklaring bij het Gerecht van de Europese Unie ingesteld.

C-442/14

In de zaak C-442/14 heeft het College voor de toelating van gewasbescherming en biociden (de bevoegde autoriteit voor de toekenning van toelatingen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) enkel 35 van de 84 documenten die door de Bijenstichting verzocht waren, openbaar gemaakt. Zowel Bayer, een onderneming die houder is van een groot aantal van de toelatingen die in deze documenten staan, als de Bijenstichting zijn tegen het besluit van het College opgekomen. De Nederlandse rechter heeft het Hof prejudiciële vragen gesteld over het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ o.a. in richtlijn 2003/4.

Emissies in het milieu

Onder het begrip ‘emissies in het milieu’ moet volgens het Hof voornamelijk verstaan worden ‘het vrijkomen in het milieu van producten of stoffen als gewasbeschermingsmiddelen of biociden, en werkzame stoffen die deze producten bevatten, vooropgesteld dat deze ook daadwerkelijk of voorzienbaar vrijkomen bij normaal of realistisch gebruik van het product of de stof.’ Het doel van onder andere de richtlijn en verordening is een zo ruim mogelijke openbaarmaking van milieu-informatie. Het begrip dient dus niet beperkt te worden tot emissies van industriële installaties, maar omvat ook ‘verstuiving van een product als een gewasbeschermingsmiddel of een biocide, in de lucht of van het gebruik ervan op planten, in het water of op de bodem.’

Informatie over emissies in het milieu

Het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ moet volgens het Hof ruim uitgelegd worden. Hieronder valt niet alleen informatie over de emissies als zodanig, maar ook informatie die het publiek in staat stelt te controleren of de beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, op basis waarvan de bevoegde autoriteit het product of de stof in kwestie heeft toegelaten, juist is alsook de gegevens over de invloeden die de emissies op kortere of langere termijn op het milieu hebben.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Hof van Justitie

Meer informatie:

Milieuverkenner, Europa decentraal
‘Europese Commissie verlengt de Glyfosaat licentie met 18 maanden’, Huis van de Nederlandse provincies
Milieuinformatie, Europa decentraal
Zaak C-442/14
Zaak C-673/13