Wat betekent globalisering voor de Europese Unie?

Wat zijn de uitdagingen van globalisering voor de Europese Unie? De Europese Commissie heeft op 10 mei 2017 een discussienota gepubliceerd waarin nader in wordt gegaan op wat globalisering betekent voor de Europese Unie en haar burgers.

De voor- en nadelen van globalisering

In de nota worden meerdere voordelen van globalisering belicht. Deze bestaan bijvoorbeeld in de groeiende export van de lidstaten, waardoor er meer inkomen en banen in Europa worden gecreëerd. Daarnaast levert de import vanuit derde landen grotere keuze en lagere prijzen op voor burgers en bedrijven. Tegelijkertijd benadrukt de Commissie dat de voordelen van globalisering beter verdeeld dienen te worden tussen de verschillende landen en regio’s in Europa.

Europa in 2025

De Commissie verwacht dat onder andere de digitalisering en robotisering in toenemende mate effect zal hebben op allerlei belangrijke sectoren (transport, energie, agri-food, telecommunicatie). De digitale interne markt strategie zal hier, aldus de Commissie, bij helpen. Zo zal door de technologische ontwikkelingen de mogelijkheden voor bedrijven en overheden om grensoverschrijdend te werk te gaan toenemen. Veel banen waarvoor lagere kwalificaties nodig zijn, zullen echter verdwijnen.

Externe actie van de Europese Unie

In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen het externe en interne beleid van de EU met betrekking tot globalisering. Betreffende het externe beleid gaat het bijvoorbeeld om goede Europese economische diplomatie zodat ondernemingen daarvan kunnen profiteren op de internationale markten.

Ook wordt de aandacht gevestigd op het streven naar een gelijk speelveld voor ondernemingen, onder andere op de aanbestedingsmarkt. Dit betekent dat het voor ondernemingen uit derde landen mogelijk moet zijn om te opereren op de Europese markt, maar eveneens dat de markten buiten Europa toegankelijk moeten zijn voor Europese ondernemingen. Ter verbetering hiervan heeft de Europese Commissie al een voorstel gedaan eerder dit jaar.

Interne actie van de Europese Unie

Wat betreft de interne aspecten dient er gestreefd te worden naar een eerlijke verdeling van de voordelen van globalisering. Het gaat hier onder meer om het tegengaan van sociale inclusie en het faciliteren van de mogelijkheid tot educatie voor alle burgers. Daarnaast licht de Commissie het belang van een sterke en competitieve Europese economie toe. Hiervoor zullen de EU en de lidstaten moeten innoveren, investeren en gelijke belastingen heffen voor ondernemingen.

Gezamenlijke taak

Ten slotte dient er volgens de Commissie een breed draagvlak te zijn om de kansen van globalisering te benutten. Het is een gezamenlijke taak van de Europese instellingen, lidstaten en decentrale overheden. Voor regionaal en lokaal beleid kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van regionale fondsen, een goede integratie van migranten en het ontwikkelen van smart cities.

Het witboek over de toekomst van Europa

De nota is een vervolg op het witboek over de toekomst van Europa. Hierin werden vijf scenario’s geschetst voor de toekomst van de Europese Unie. In navolging hiervan worden in de loop van 2017 meerdere discussienota’s gepubliceerd. Een nota over de sociale dimensie van Europa is in april 2017 uitgebracht.

Door: 

Tiemen Peters en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Reflection paper on harnessing globalization, Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Commissie presenteert toekomstscenario’s voor EU, Nieuwsbericht Europa decentraal
Europese Commissie
Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal