Wat de Troonrede over Europa heeft te melden

Op de derde dinsdag van september sprak koning Willem-Alexander zich traditiegetrouw uit over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Milieu, werkgelegenheid, migratie, innovatie en het EU-voorzitterschap kwamen onder andere ter sprake. Deze kabinetsplannen hebben ook betrekking op Europese doelstellingen die van belang zijn voor decentrale overheden.

Koning Willem-Alexander opende het nieuwe werkjaar van het parlement op 15 september 2015. In de troonrede sprak hij ook over onderwerpen met een Europese dimensie. Europa decentraal heeft voor u enkele onderwerpen verder uitgelicht.

Vluchtelingen

Koning Willem Alexander: ‘’De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig, met onder andere opvang in de regio’’.

De mededeling van de Europese Commissie over de mogelijke toepassing van Europese aanbestedingsregels bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, kan door decentrale overheden als leidraad gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deze aanbestedingswetgeving wordt nageleefd. Het is een hulpmiddel om werken, leveringen en diensten die nodig zijn in deze crisis, op een eenvoudige, snelle en niet-bureaucratische manier aan te besteden.

Klimaatplannen

In de troonrede zegt koning Willem-Alexander: ‘’Samen met andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet [tijdens de VN-klimaattop] gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990’’.

Klimaatverandering en energie staan ook centraal in de doelstellingen van de Europese Unie (EU). Het zijn onderwerpen van de EU 2020 doelstellingen. In deze doelstellingen staat slimme, duurzame en inclusieve groei centraal. Voorbeelden zijn 20% minder uitstoot van broeikasgassen en het halen van 20% van de energie uit duurzame bronnen in 2020. Om deze doelen te behalen heeft Nederland het Energieakkoord opgesteld. Decentrale overheden kunnen bijdragen aan deze doelen door bijvoorbeeld lokale en regionale energiebesparing en energieopwekking in de bebouwde kom te steunen.

Vrij verkeer

Koning Willem Alexander: ‘’Een innovatief Europa is nodig met een goed functionerende markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld.’’

Een van de basisdoelstellingen van de EU is een goed functionerende interne markt. Personen, diensten, goederen en kapitaal moeten zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren. Hiervoor is onder andere de Dienstenrichtlijn tot stand gekomen, die de vrijheid van vestiging van dienstverrichters in de EU en het vrij verkeer van diensten tussen lidstaten vergemakkelijkt. Decentrale overheden kunnen hieraan bijdragen door dienstverleners bijvoorbeeld zo min mogelijk te onderwerpen aan administratieve lasten.

Radicalisering

De koning stelt: “De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk.”

De terrorismebestrijdingsstrategie van de EU is vastgesteld op 30 november 2005. Deze strategie is ondersteunend voor de aanpak van terrorismebestrijding op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Met het oog op de toename aan communicatiemiddelen en mobiliteitsmogelijkheden, waardoor terroristen makkelijker in contact kunnen komen met elkaar, is de strategie in 2014 herzien. Voor meer informatie hierover kunt u ook onze praktijkvraag lezen.

Europees voorzitterschap

De koning stelt ook: “Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn.”

Nederland is de voorzitter van de Raad van de Europese Unie de eerste helft van 2016. Nederland zal het voortouw nemen bij de onderhandelingen tussen de lidstaten. De prioriteiten van Nederland tijdens dit voorzitterschap zijn: een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken en een Unie die verbindt.

Innovatie, werkgelegenheid en verduurzaming

De koning noemt de onderwerpen innovatie, werkgelegenheid en verduurzaming vaak in de troonrede. Hier liggen ook kansen en mogelijkheden voor de decentrale overheden. Denk hierbij aan duurzaam aanbesteden, innovatief aanbesteden, vrijstellingen omtrent het verlenen van steun ten behoeve van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie en ten behoeve van sociaal beleid en werkgelegenheid.

Door:

Rosanne Witteveen en Lycke van Leusden, Europa decentraal

Bronnen:

Troonrede, Rijksoverheid

Meer informatie:

Miljoenennota, Rijksoverheid
Nieuwsbericht aanbestedingsregels asielcrisis, Europa decentraal
EU 2020, Europa decentraal
Regionaal beleid milieu en klimaatverandering, Europa decentraal
Energie en duurzaamheid, Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Vrij verkeer van diensten, Europa decentraal