Wat is de stand van zaken van de digitale interne markt strategie?

De Europese Commissie heeft een tussentijdse evaluatie gepubliceerd over de digitale interne markt strategie. De Commissie heeft alle initiatieven die in de strategie genoemd zijn, voorgesteld. De politieke verantwoordelijkheid wordt dan ook benadrukt. Het Europees Parlement en de lidstaten worden aangespoord om de belangrijkste wetgeving te finaliseren en de strategie tegen 2018 te voltooien.

Evaluatie

De Commissie heeft in de tussentijdse evaluatie gekeken welke vorderingen er al gemaakt zijn in de twee jaar dat de digitale interne markt strategie bestaat. Ook heeft zij geschetst welke maatregelen er verder nodig zijn op het vlak van online platforms, de dataeconomie en cybersecurity.

Andrus Ansip, Eurocommissaris voor de digitale eengemaakte markt stelt: ‘We hebben al overeenstemming bereikt over krachtige EU-voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens; we moeten er nu voor zorgen dat niet-persoonsgebonden gegevens vrij kunnen circuleren, bijvoorbeeld ter ondersteuning van verbonden voertuigen (connected cars) en e-gezondheidsdiensten.’

Digitale interne markt strategie

De digitale interne markt strategie is in mei 2015 door de Europese Commissie vastgesteld. Dit omdat de wereldeconomie digitaal wordt. ICT vormt de basis van alle moderne innovatieve economische systemen. De digitale interne markt strategie richt zich op maatregelen die alleen op EU-niveau gerealiseerd kunnen worden. De strategie rust op drie pijlers, namelijk:

  1. in heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven (access);
  2. gunstige en gelijke voorwaarden scheppen voor digitale netwerken en innovatieve diensten (environment);
  3. een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie (Economy and Society);

U kunt hier meer over de digitale interne markt strategie vinden.

Wat is al verwezenlijkt?

  • Vanaf 15 juni 2017 zullen mobiele roamingkosten afgeschaft worden.
  • De e-privacyverordening zal, evenals de Algemene verordening gegevensbescherming, per 25 mei 2018 in werking treden.
  • Vanaf mei 2018 zal de EU zijn uitgerust met een gemeenschappelijke cybersecurity wet.

Verdere EU-maatregelen:

De Commissie heeft drie hoofdgebieden geïdentificeerd waar verdere EU-maatregelen nodig zijn.

  1. Data-economie: De Commissie een wetgevingsinitiatief voor inzake het grensoverschrijdende vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens (herfst 2017) alsmede een initiatief inzake de toegankelijkheid en het hergebruik van publieke en door de overheid gefinancierde data.
  2. Cybersecurity: de Commissie zal o.a. tegen september 2017 de EU-strategie voor cyberbeveiliging evalueren.
  3. Onlineplatforms: eind 2017 komt de Commissie met een initiatief waarmee oneerlijke contractbepalingen en handelspraktijken in relaties tussen platforms en bedrijven worden aangepakt.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Mededeling ‘A connected Digital Single Market for All’, Europese Commissie

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
De digitale interne markt, Europa decentraal
Themapagina privacy, Europa decentraal