Wat vindt u van de Europa2020-strategie?

Decentrale overheden kunnen tot 31 oktober 2014 meepraten over de toekomst van de Europa2020-strategie tijdens een online consultatie van de Europese Commissie. Hiermee wil Brussel de balans opmaken met belanghebbenden en ideeën verzamelen over de resterende 5,5 jaar van de strategie.

De Europa2020-strategie heeft als doel de Europese economie te ontwikkelen tot een concurrerende, sociale en groene markteconomie.

Tussentijdse evaluatie

De consultatie maakt deel uit van de tussentijdse evaluatie. Als basis voor de consultatieronde, heeft de Commissie een onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek verschaft inzicht in de tussentijdse prestaties van de verschillende lidstaten op basis van de Europa2020-doelstellingen.

EU2020-strategie

De Europa2020-strategie werd in 2010 gelanceerd. In de strategie staat het behalen van een nieuw soort groeimodel voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in 2020 centraal. Het regionaal beleid ondersteunt deze ambitie met onder meer (grote) financiële bijdragen. Decentrale overheden spelen hierbij een belangrijke rol aangezien zij op veel beleidsterreinen die verband houden met Europa2020 bevoegd zijn. Hierdoor kunnen zij in de uitvoering bepaalde doelstellingen van EU2020 realiseren. Denk hierbij aan onderwijs, ondernemerschap, werkgelegenheid, infrastructuur en energie-efficiëntie.

Territoriale dimensie

De strategie heeft naast een sociale en economische dimensie, een sterke territoriale dimensie. Het doel van de territoriale dimensie is het verkleinen van regionale verschillen binnen de Unie. Het Comité van de Regio’s becijferde dat 70% van de EU-wetgeving directe gevolgen heeft op lokaal of regionaal niveau. De Commissie ziet zodoende een relevante rol weggelegd voor decentrale overheden in het behalen van de Europa2020-doelstellingen.

Prestatie Nederland

De doelstellingen van de Europa2020-strategie zijn bindend. De prestatie van Nederland op deze doelstellingen verschilt. Zo loopt Nederland voor op andere lidstaten wanneer het gaat om het verminderen van het risico op armoede of het stimuleren van tertiair onderwijs. Er is echter nog een flinke slag te maken als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor het gebruik van duurzame energie.

Reageren

U kunt uw bijdrage aan de consultatie sturen naar:

Secretariaat-Generaal – Unit SG D1 ’Europe 2020, European Semester, Economic Governance’
BERL 6/201
Wetstraat 200
1040 Brussel
België

Of mailen naar SG-EUROPE2020-CONSULTATION@ec.europa.eu

Door:

Emile Perton en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Nieuws, Public consultation on the Europe 2020 strategy, Europese Commissie

Meer informatie:

Persbericht, Q&A: Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Europese Commissie
Europa 2020 en Nationaal hervormingsprogramma, belangenbehartiging VNG
Europa2020, Regionaal beleid en Structuurfondsen, Europa decentraal
Nieuws, Nederland ver van 2020 doel duurzame energie, Europese Ster

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa.