Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2020 herzien. Door de uitbraak van COVID-19 en de gevolgen daarvan verschoven de prioriteiten van de Europese Commissie en liep de uitvoering van het werkprogramma vertraging op. Initiatieven die direct verband hielden met de coronacrisis en het economische herstel hadden prioriteit. In dit artikel worden de thema’s uit het werkprogramma belicht die voor decentrale overheden relevant zijn. Ook wordt er een kort overzicht van reeds gepubliceerde initiatieven gegeven.

Onvoorziene beslissingen en besluiten door coronacrisis

Sinds de crisis heeft de Commissie bijna 300 onvoorziene beslissingen en besluiten genomen. Deze week presenteerde de Commissie bijvoorbeeld een herstelplan van €750 miljoen euro om de Europese economieën overeind te houden. Initiatieven uit het werkprogramma die als essentieel worden gezien, bijvoorbeeld omdat ze een basis vormen voor economische initiatieven, zullen zoals oorspronkelijk gepland worden gepresenteerd. Andere initiatieven zullen worden verschoven.

Werkprogramma Europese Commissie 2020

Het werkprogramma van de Europese Commissie is gericht op de overgang naar een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa. De plannen en prioriteiten zijn ingedeeld aan de hand van de zes ambities van de Commissie:  Namelijk:

  • een Europese ‘Green Deal’;
  • een economie die werkt voor de mensen;
  • een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk;
  • het beschermen van de Europese levenswijze;
  • een sterk Europa in de wereld;
  • een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

In de Europese ster van februari 2020 verschenen analyses van de onderwerpen die voor decentrale overheden van belang zijn, namelijk de Europese Green Deal, de Financiering van de Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk – Interne Markt en een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk – Digitale markt.

Een Europese Green Deal

De Europese Commissie kondigde in haar originele werkprogramma aan dat de meeste initiatieven uit de Green Deal in 2020 gepubliceerd zouden worden. De presentatie van de Europese Green Deal ligt grotendeels op schema. Voor de coronacrisis werden al de Klimaatwet, het circulaire actieplan en het investeringsplan voor de Green Deal gepubliceerd. In mei werden naar enig uitstel alsnog de Biodiversiteitsstrategie en de Farm-to-Fork-strategie  gepresenteerd gezien hun cruciale rol in het herstel van de Europese economie.

In het nieuwe werkprogramma zullen enkele publicaties uitgesteld worden. Zo worden het Europese Klimaatpact en 8ste Milieuactieprogramma in het vierde kwartaal gepresenteerd. Ook zijn enkele publicaties verplaatst naar het eerste kwartaal van 2021, zoals de nieuwe Europese strategie voor klimaatadaptatie en de nieuwe Europese bossenstrategie.

InitiatiefOorspronkelijkGepland
Slimme sectorintegratieQ2Q2
Duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen

 

Q3Q3
RenovatiegolfQ3Q3
8ste Milieu ActieprogrammaQ2Q4
Europees KlimaatpactQ3Q4
Vernieuwde strategie voor duurzame financiering

 

Q3Q4
Offshore Hernieuwbare EnergieQ4Q4
Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

 

Q4Q4
Nieuwe EU-bosstrategieQ4Q1 2021
Nieuwe KlimaatadaptatiestrategieQ4Q1 2021

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: Digitaal & Interne markt

 

Ook bij deze prioriteit loopt de Commissie op schema aangezien de meeste initiatieven in het eerste kwartaal van dit jaar zijn gepubliceerd.

Digitale markt

In februari zijn de Europese Datastrategie en de whitepaper over AI gepresenteerd. De presentatie van de wetgevingsvoorstellen in het kader van de White Paper over AI is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2021.

Interne markt

In maart presenteerde de Europese Commissie de nieuwe industrie- en mkb-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa.  Ook werden die maand het rapport en het actieplan over de barrières in de interne markt  gepubliceerd. De initiatieven in het kader van de Europese onderzoeksruimte zijn uitgesteld.

 

InitiatiefOorspronkelijkGepland
Whitepaper over een instrument voor buitenlandse subsidies

 

Q2Q2
Communicatie over de toekomst van Onderzoek en Innovatie in de Europese onderzoeksruimte

 

Q2Q3
Review NIS-richtlijn

 

Q4Q4
Digitale dienstenwetQ4Q4
Communicatie over de missies van Horizon EuropeQ4Q4
Follow Up White Paper AIQ4Q1 2021

Betere regelgeving

Alle REFIT-initiatieven die voor decentrale overheden relevant zijn, zullen zoals gepland aan het eind van dit jaar plaatsvinden. Dit betreft bijvoorbeeld de herziening van de TEN-E-richtlijn, en de evaluatie van de RoHs-richtlijn en de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden. De Commissie zal aan het einde van dit jaar de communicatie over betere regelgeving presenteren. Tevens wil de Commissie de feedbackmogelijkheden voor de initiatieven uit dit werkprogramma vergroten door de consultaties voor deze initiatieven zes weken langer open te stellen.

Fit for the Future-platform

Als opvolger van het REFIT-platform heeft de Commissie op 11 mei 2020 het Fit For the Future-platform gepresenteerd.

InitiatiefOorspronkelijkGepland
Wijziging van de algemene groepsvrijstellingsverordening met betrekking tot de EU-financieringsprogramma’s

 

Q3 2020Q3 2020
Communicatie betere regelgevingQ2Q4
Herziening TEN-E-verordening (1315/2013)

 

Q4 2020Q4 2020
Evaluatie RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

 

Q4 2020Q4 2020
Herziening wetgeving inzake batterijen ter ondersteuning van het strategisch actieplan voor batterijen en de circulaire economie

 

Q4 2020 (oktober)Q4 2020
Herziening staatssteunregels op het gebied van de green dealQ4 2020Q4 2020
Evaluatie richtlijn inzake autowrakken20202020
Evaluatie RIE-richtlijn (2010/75/EU)

 

Q3 / Q4 20202020
Evaluatie richtlijn betreffende duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EG)

 

20202020
Evaluatie wetgeving omtrent de autorisatie van gewasbeschermingsmiddelen en maximumgehalten van bestrijdingsmiddelenresiduen (Verordening 1107/2009 /EG en 396/2005/EG)

 

20202020
Fitness check van het moderniseringspakket voor de staatssteunregels, spoorwegrichtlijnen en kortlopende exportkredietverzekering20202020
Evaluatie mkb-definitie20202020
Verslag over de toepassing van de eIDAS-verordening)

 

20202020

 

Door:

Jos Pees en Laura Weemering, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

2020 Commission Work Programme – key documents, Europese Commissie

Meer informatie

Waarom is het werkprogramma van de Europese commissie relevant voor decentrale overheden? Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Green Deal in werkprogramma 2020, Kenniscentrum Europa decentraal
De Financiering van de Europese Green Deal, Kenniscentrum Europa decentraal
Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk – Digitale markt, Kenniscentrum Europa decentraal
A Europe fit for the digital age – Interne Markt, Kenniscentrum Europa decentraal