Nieuws

Publicatie: 3 februari 2020

Door:


Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie het Werkprogramma voor 2020 gepresenteerd. Het Werkprogramma is gericht op de overgang naar een eerlijk, klimaatneutraal en digitaal Europa. De plannen en prioriteiten zijn ingedeeld aan de hand van een zestal ambities. In de komende maanden zullen de verschillende onderdelen van het Werkprogramma 2020 die relevant zijn voor decentrale overheden worden uitgelicht in de Europese Ster. Hieronder een eerste uiteenzetting van het Werkprogramma op hoofdlijnen.

Werkprogramma 2020

Het Werkprogramma 2020 bouwt voort op de prioriteiten in de politieke beleidslijnen die de Commissie-Von der Leyen bij het begin van haar mandaat in 2019 heeft vastgesteld. Onder de slagzin ‘Een Unie die de lat hoger legt’ worden deze politieke beleidslijnen in het Werkprogramma 2020 omgezet naar concrete maatregelen. De kern van deze beleidslijnen is vervat in zes ambities. Namelijk:

  • een Europese ‘Green Deal’;
  • een economie die werkt voor de mensen;
  • een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk;
  • het beschermen van de Europese levenswijze;
  • een sterk Europa in de wereld;
  • een nieuwe impuls voor de Europese democratie.

Een Europese Green Deal
De Europese Green Deal is half december 2019 al gepresenteerd. Dit is een ambitieus plan voor een klimaatneutraal Europa. Hierin staan onder andere initiatieven op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie, renovatie van gebouwen, biodiversiteit en fondsen. Meer informatie vindt u hier.
Een economie die werkt voor de mensen
De Commissie wil inzetten op een sterk sociaal Europa. Ze introduceert verschillende initiatieven, gericht op het beschermen van de Europese sociale markteconomie. Bijvoorbeeld voorstellen voor een Europees werkloosheidsherverzekeringsstelsel en een Europees minimum inkomen.
Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
De Commissie erkent het belang van de digitale economie. Een nieuwe Europese Datastrategie moet ervoor zorgen dat de EU maximaal kan profiteren van de waarde van (niet-persoonsgebonden) gegevens. Verder volgen er andere initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie, digitale diensten en netwerk- en informatieveiligheid.
Het beschermen van de Europese levenswijze
Om de Europese levenswijze te beschermen worden er verschillende initiatieven geïntroduceerd. Zo moet er een nieuw migratie- en asielpact komen en een nieuwe strategie gericht op het tegengaan van terrorisme en georganiseerde misdaad, genaamd de EU Veiligheidsunie-strategie. Daarnaast worden hier ook maatregelen op het gebied van volksgezondheid uiteengezet, zoals een EU-plan gericht op de bestrijding van kanker.
Een sterk Europa in de wereld
De Commissie zet zich in op het behouden van de op regels gebaseerde wereldorde, waarbij ze zich onder andere richt op samenwerking met buurlanden van de EU in Afrika en de Westelijke Balkan.
Een nieuwe impuls voor de Europese democratie
Met diverse maatregelen wil de Commissie een sterke rechtsstatelijke cultuur in de EU blijven verzekeren. Onderdeel daarvan is het actieplan voor de Europese democratie, dat de weerbaarheid van de democratie moet versterken en de dreiging van externe inmenging in Europese verkiezingen zal adresseren.
In dit kader zal de Commissie in 2020, samen met andere EU-instellingen en andere belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, de Conferentie over de Toekomst van Europa organiseren om burgers meer te betrekken bij het vormgeven van EU-maatregelen.

Betere Regelgeving

Om ervoor te zorgen dat de administratieve lasten van de nieuwe initiatieven gecompenseerd worden, wil de Commissie een nieuw instrument inzetten, gebaseerd op het zogenaamde ‘One In, One Out’ principe. Dit principe stelt dat voor elk nieuw wetsvoorstel, inefficiënte regelgeving op het zelfde beleidsterrein wordt ingetrokken. Onderdeel van dit nieuwe instrument is ook het Fit-for-future-platform, dat gericht is op het simpeler en toekomstbestendig maken van wetgeving.

Hoe verder?

Het Werkprogramma van de Europese Commissie is ook de basis voor de vast te stellen Werkprogramma’s Europa van onder meer de koepelverenigingen VNG, IPO en UvW. De komende tijd zullen die Werkprogramma’s – en zowel de prioritering als planning van thema’s die naar verwachting impact zullen hebben op de praktijk van decentrale overheden – nader vorm krijgen. Kenniscentrum Europa decentraal houdt decentrale overheden op de hoogte van de totstandkoming van die Werkprogramma’s.

Bron

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020: een ambitieuze routekaart voor een Unie die de lat hoger legt, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Nieuwe Europese Commissie van start, Kenniscentrum Europa Decentraal
Kandidaat-voorzitter Von der Leyen geeft opdracht aan nieuwe commissieleden voor de komende 5 jaar, Kenniscentrum Europa Decentraal
Wat is de relatie tussen de Staat van de Unie, het Werkprogramma en het Meerjarig Financieel Kader, praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal
Europese Commissie presenteert werkprogramma 2018, Kenniscentrum Europa Decentraal