Werkprogramma EC 2017: focus op de big things

‘Een Europa dat beschermt, versterkt en verdedigt’. Dit is de centrale leidraad van het op dinsdag 25 oktober 2016 door de Europese Commissie gepresenteerde werkprogramma 2017. Hierin worden de prioriteiten en plannen van de Commissie voor het volgende jaar uiteengezet. Ook nu wil de Commissie zich enkel richten op de big things. In dit nieuwsbericht worden enkele voor decentrale overheden belangrijke onderwerpen uit het werkprogramma genoemd, maar niet uitputtend. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het gehele nieuwe werkprogramma omdat hieruit blijkt dat ook voor hen relevante nieuwe Europese regelgeving of beleid zal volgen.

Opzet werkprogramma

Het werkprogramma voor 2017 bestaat zoals gebruikelijk uit een algemeen inleidend deel en een aantal bijlagen. De inleiding beschrijft de voornaamste doelstellingen van de Commissie voor het komend jaar (onder meer op het gebied van werk, (digitale) interne markt, energie, handel, justitie en fundamentele rechten, democratie en migratie) die zijn gekoppeld aan de 10 hoofdprioriteiten uit de eerder in 2014 uitgebrachte Politieke Richtsnoeren voor/van de nieuwe Commissie van voorzitter Juncker.

In bijlage I van het werkprogramma worden 21 aangekondigde nieuwe initiatieven van de Commissie voor strategieën, richtsnoeren en mededelingen uitgelegd. Bijlage II benoemt 18 REFIT initiatieven die in 2017 vastgesteld moeten worden. Bijlage III noemt de voorstellen voor nieuwe regels of beleid, die momenteel in behandeling zijn en verder geprioriteerd worden voor het jaar 2017. Bijlagen IV en V maken melding van bestaande voorstellen die de Commissie heeft gedaan maar die zij zullen intrekken dan wel wijzigen.

Better regulation

De Commissie stelt dat zij door zal gaan met het toepassen met de uitgangspunten van het programma van Better regulation, en dan met name de operationele kant van dit programma. Alle werkzaamheden en regelgeving worden voortdurend geëvalueerd, zodat deze ook effectief en proportioneel zijn in het realiseren van de ambities en beleidsdoelen. Het betere regelgeving principe, evenals het REFIT platform, blijven een absolute prioriteit van de Europese Commissie in 2017.

Betere regelgeving, verantwoording en transparantie betreffen de kern van het werk van de Commissie en andere EU instellingen. Dit is volgens de Commissie ook nodig om het vertrouwen van de burgers in de EU terug te winnen. De Commissie werkt nauw samen met het Europees Parlement en de Raad om het nieuwe interinstitutioneel akkoord voor betere wetgeving te implementeren en toe te passen. De drie presidenten van de drie EU instellingen zullen in de komende weken tot een gezamenlijke verklaring komen. Hierin worden de gedeelde, brede doelen en prioriteiten voor 2017 uiteengezet. En ook worden daarin voorstellen aangemerkt die met voorrang behandeld zullen worden.

EFSI

Zoals reeds eerder bekendgemaakt, verdubbelt de Commissie het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) in zowel tijd als financiële capaciteit. De Commissie vertrouwt erop dat de Raad en het Europees Parlement het EFSI 2.0 voorstel wederom snel goed zullen keuren. Er wordt daarnaast continu gewerkt aan het creëren van de juiste omstandigheden voor innovatie binnen de EU. Het doel is om Europa wereldleider op gebied van nieuwe technologieën en bedrijfsmethodes te maken. Dit vindt plaats door slimme specialisatie, door innovatie onderdeel te maken van al het EU beleid en de fondsen voor onderzoek & ontwikkeling, en door structurele investeringen doelgericht en effectief in te vullen.

Meerjarig financieel kader

Wat betreft het voorstel voor herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 spreekt de Commissie de ambitie uit om te komen tot een herziene begroting die de prioriteiten van de Unie ondersteunt en die beter in staat is om snel te reageren op onvoorziene omstandigheden. Flexibiliteit, versimpelde regels voor begunstigden en een sterkere focus op resultaten zijn hierbij de sleutelwoorden. Het voorstel zal worden gebaseerd op het ‘EU-budget-focus op resultaat’- initiatief waardoor het voorstel tegemoet komt aan de toekomstige uitdagingen en behoeften van de Unie, ook na 2020.

Circulaire economie

De Commissie geeft aan dat zij wil blijven werken aan het uitdragen van haar doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Zo wil de Commissie  de implementatie van het Circulaire Economie Actie Plan vooruit blijven helpen en zal zij zich in 2017 onder andere focussen op de vermindering van de vervuiling door plastic in het milieu.

GLB

Om bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, werkt de Commissie aan simplificatie en modernisatie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Commissie zal in 2017 een brede consultatie met stakeholders houden en de relevante adviezen van het REFIT platform mee laten wegen. Het uiteindelijke voorstel voor een nieuw GLB komt dan naar verwachting in 2018 uit. Uiteraard zal het voorstel van de Commissie voor een nieuw GLB geen afbreuk mogen doen aan het Commissievoorstel voor de herziening van het MFK in 2017. Tot slot geeft de Commissie aan te overwegen of het noodzakelijk is om actie te ondernemen aangaande de positie van boeren in de voedselverstrekkingsketen.

Energie Unie, energie efficiency

De ontwikkeling van de strategie van de Energie Unie staat hoog op de agenda van de Commissie. De implementatie van de eerder gesloten Paris Agreement is bijvoorbeeld een prioriteit.  Nog in december 2016 presenteert de Commissie een uitgebreid pakket aan maatregelen ten behoeve van energie-efficiëntie. De Commissie heeft de ambitie om wereldwijd nummer één te worden op gebied van hernieuwbare energie.

Terrorisme en Privacy

De Commissie zal in het komende jaar verder gaan met implementeren van het Actieplan inzake de bestrijding van de financiering van terrorisme. De Commissie zal met het Parlement en de Raad samen werken om een overeenkomst op te stellen met voorstellen om terrorisme te verminderen.
Het recht op bescherming van persoonsgegevens is een fundamenteel recht van de burger. De Commissie geeft aan dat de Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 2018 van toepassing zal zijn, en de EU zelf ook een hoge bescherming van persoonsgegevens zal garanderen. Ook zal in 2017 een voorstel voor een e-privacy richtlijn worden gepresenteerd.

Migratie

In het werkprogramma voor 2017 benoemt de Commissie ook de successen van het jaar 2016. Een van de voorbeelden betreft het migratiedossier. Zo geeft de Commissie aan dat er voortgang is geboekt in het herwinnen van controle over de illegale migratie instroom. Ook in 2017 blijft de Commissie verder werken aan het begeleiden van migratiestromen.

Ook de koepelverenigingen geven vaak hun (re)acties op het nieuwe werkprogramma.Europa decentraal stelt u hiervan nader op de hoogte via haar nieuwsberichten.

Door:

Ilse Buijs en Femke Salverda, Huis van de Nederlandse Provincies en Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie Werkprogramma 2017, Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie lanceert EFSI 2.0, Huis van de Nederlandse provincies
Klimaat en Energie, Europa decentraal
Veiligheid, Europa decentraal
Better regulation, Europa decentraal
Bridge!, Europa decentraal