Asiel

DUBLINVERORDENING

De Dublin-Verordening stelt vast welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van welke asielaanvraag. Ook voor enkele niet-lidstaten is de verordening van toepassing. Sinds 2014 is de derde Dublin-verordening van kracht.

Het oorspronkelijke doel van de verordening was om te voorkomen dat asielzoekers in verschillende Europese landen een asielaanvraag kunnen doen. In beginsel is daarom het land van binnenkomst verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag. Dit kan anders zijn als er bijvoorbeeld het gezin van de asielzoeker in een andere lidstaat verkeert.

In 2016 heeft de Europese Commissie een revisie van het Dublin-systeem voorgesteld. De wijzigingen zien er hoofdzakelijk op om te zorgen voor een meer evenredige verdeling van asielaanvragen tussen de lidstaten. Door middel van een herverdeling moeten de landen met onevenredig veel aanvragen ontlast worden.

KWALIFICATIERICHTLIJN

In de Kwalificatierichtlijn is vastgesteld wie in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatus of andere vormen van bescherming. De richtlijn sluit aan bij het VN-Vluchtelingenverdrag. Daarnaast worden de rechten van degenen die aanmerking komen voor bescherming vastgesteld. In Nederland beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) welke personen een verblijfsvergunning krijgen op basis van een asielaanvraag.

PROCEDURE

In de Procedurerichtlijn staan minimumnormen waaraan asielprocedures in de lidstaten moeten voldoen. Zo mag de aanvrager in een lidstaat verblijven gedurende de behandeling van de aanvraag. Daarnaast dient er een effectief rechtsmiddel open te staan tegen de beslissing op de asielaanvraag.

OPVANG

De Opvangrichtlijn geeft een overzicht van minimumnormen voor de voorwaarden en omstandigheden van opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in eerste instantie verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers.

TERUGKEER

De Terugkeerrichtlijn is van toepassing op onderdanen van derde landen die niet rechtmatig in een lidstaat verblijven. Hiervoor stelt de richtlijn minimumnormen en procedures vast met betrekking tot de terugkeer naar het land van herkomst. De richtlijn is ook van toepassing op asielzoekers waarvan hun aanvraag wordt afgewezen.

EURODAC

De Eurodac-verordening is opgesteld voor de identificatie van asielzoekers en vreemdelingen die zich niet rechtmatig op het grondgebied van een lidstaat bevinden.