Toezicht en naleving

Wet NErpe

Om naleving van Europese regels beter te waarborgen, is in mei 2012 de wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteit (Wet NErpe) aangenomen. Met de wet NErpe krijgt de rijksoverheid nu instrumenten in handen om de naleving van Europese regelgeving af te dwingen jegens organen en instanties (‘publieke entiteiten’) die het Europese recht niet (juist) naleven. Hieronder vallen dus ook decentrale overheden.

De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2012, 245 op 12 juni 2012 en ingevolge artikel 12 van wet NErpe een dag later in werking getreden.

Toezicht op decentrale overheden door de rijksoverheid is primair gericht op het voorkomen van inbreukprocedures. Daarnaast bevat het de mogelijkheid om eventuele aan de staat opgelegde boetes en dwangsommen te kunnen verhalen op decentrale overheden.

Wet TES en Dienstenwet

De Wet toezicht Europese subsidies (TES) is met inwerkingtreding van de wet NErpe vervallen. In de Dienstenwet was een apart hoofdstuk opgenomen als tijdelijke regeling in afstemming met het wetsvoorstel NErpe. Met inwerkingtreding van de wet NErpe is ook hoofdstuk 6A van de Dienstenwet vervallen.

Wetsvoorstel Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Kst. 32157 nr. 2 TK)
Memorie van toelichting bij wetsvoorstel (Kst. 32157 nr. 3 TK)
Eerste nota van wijziging wetsvoorstel (Kst. 32157 nr. 7 TK)
Tweede nota van wijziging wetsvoorstel (Kst. 32157 nr. 8 TK)