Wet hergebruik overheidsinformatie in werking getreden

11 augustus 2015Informatiemaatschappij

Op 18 juli jl. is de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie op nationaal niveau via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Dit is een nieuwe wet naast de Wet openbaarheid bestuur (Wob), die gevolgen heeft voor de wijze waarop overheden, bibliotheken, musea en archieven hun informatie beschikbaar stellen. Op basis van de Who kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen namelijk een verzoek indienen om overheidsinformatie, die onder de wet valt, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Waar raakt de nieuwe richtlijn hergebruik overheidsinformatie uw organisatie?

Overheden, bibliotheken, musea en archieven verzamelen en beheren veel actuele historische data die interessant is voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Met de herziening van de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie wil Europa het voor burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen mogelijk maken om zonder belemmeringen de voor hen interessante gegevens op te vragen voor hergebruik.

Op basis van de Who kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen een verzoek indienen om overheidsinformatie, die onder de wet valt, beschikbaar te maken. Deze informatie dient in een machinaal leesbaar format beschikbaar te worden gesteld, waardoor de informatie geschikt wordt voor hergebruik. Voor meer informatie over de voorwaarden, zie het dossier op onze website.

Wat is het verschil tussen de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Wet openbaarheid bestuur?

De Europese Richtlijn hergebruik overheidsinformatie is geïmplementeerd in de nieuwe Wet hergebruik overheidsinformatie. Maar wat is het verschil tussen deze wet en de Wob? Een Wob verzoek gaat alleen om de openbaarheid van informatie, wat burgers de mogelijkheid geeft om gegevens, die bij de overheid rusten, in te zien. De Wet hergebruik gaat verder en staat hergebruik toe voor andere doeleinden dan waar de informatie in eerste instantie voor was bedoeld.

Wat is overheidsinformatie?

Onder overheidsinformatie valt alle informatie die overheidsinstanties produceren, verzamelen, of waar ze voor betalen. Voorbeelden zijn statistieken, geografische informatie en gedigitaliseerde bibliotheekboeken. Het gaat om informatie waarvan de overheidsorganisatie zelf over de intellectuele eigendomsrechten beschikt en die wettelijk gezien openbaar zijn. Informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht zijn dus van de wet uitgezonderd.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Europa decentraal hebben in samenwerking in juni en juli voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de implementatie van deze richtlijn op nationaal niveau. Ook na de zomer zullen bijeenkomsten volgen.

Geïnteresseerd?

Indien u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een bijeenkomst, stuur dan een bericht naar bijeenkomsten@europadecentraal.nl. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging zodra data en locaties bekend zijn.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Publicatie inwerkingtreding Wet hergebruik overheidsinformatie

Meer informatie:

Open data, Europa decentraal
Nieuws, voorlichtingsbijeenkomsten hergebruik overheidsinformatie, Europa decentraal
Praktijkvragen over waterschappen en open data en culturele instellingen en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie
Leer- en expertisepunt Open overheid