Ontwerpbesluit voor verlenging Wet Markt en Overheid

19 december 2016Europees mededingingsrecht

Op 14 november 2016 heeft de minister aan de Tweede Kamer een ontwerpbesluit aangeboden voor verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet.

Looptijd Wet Markt en Overheid tot 1 juli 2017

De Wet Markt en Overheid vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding. Dit is bepaald in de Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) (Stb. 2011, nr. 162) (hierna: Wet tot aanpassing Mededingingswet).  Dit betekent dat de bepalingen met betrekking tot de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet per 1 juli 2017 komen te vervallen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft voorgesteld om deze horizonbepaling over de Wet MenO aan te passen, zodat deze ook na 1 juli 2017 zijn werking blijft behouden. In de kamerbrief van 3 juni 2016 heeft de minister aangegeven een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aan de Kamer voor te leggen om de geldingsduur van de wet te verlengen.

Ontwerpbesluit (AMvB)

Op 14 november 2016 heeft minister Kamp een ontwerpbesluit voor verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels in de Mededingingswet aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit besluit wordt de werkingsduur van de wet verlengd met een periode van twee jaar, dus tot 1 juli 2019.

Eerder heeft de minister het voornemen geuit om de bepalingen over markt en overheid te wijzigen en hiertoe in 2017 met een wetsvoorstel te komen. Dit wetsvoorstel zal niet in werking treden voor 1 juli 2017, het moment dat de Wet MenO van rechtswege vervalt. Om te voorkomen dat er een gat ontstaan tussen het vervallen van de Wet MenO en de inwerkingtreding van een nieuw wetsvoorstel heeft de minister er voor gekozen om de huidige wet met twee jaar te verlengen.

Evaluatie en wetsvoorstel Wet Markt en Overheid

De minister heeft een evaluatie van de Wet MenO laten uitvoeren over de periode 2012 tot en met 2015. Daarbij is onderzocht in welke mate de Wet MenO bijdraagt aan het creëren van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen particuliere ondernemingen en overheden die als aanbieder van goederen of diensten aan derden optreden. Ook wordt in het onderzoek aandacht besteed aan de vraag of de gekozen instrumenten adequaat zijn voor het te bereiken doel. De uitkomst van het onderzoek is dat de wet heeft bijgedragen aan het creëren van gelijkere concurrentieverhoudingen, maar dat er vanuit de optiek van de markt nog veel problemen blijven bestaan. Een van de kritiekpunten is het gebruik van de algemeen belanguitzondering door overheden. De minister geeft in de kamerbrief (van 3 juni 2016) naar aanleiding van de evaluatie aan het voornemen te hebben om in het wetsvoorstel de algemeen belanguitzondering aan te scherpen.

Vervolg amvb

Het ontwerpbesluit is op 14 november 2016 aan beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Op grond van de Wet tot aanpassing Mededingingswet geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Nadat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State is voorgelegd kan het besluit worden vastgesteld.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet van 14 november 2016

Meer informatie:

Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Gedragsregels Wet Markt en Overheid, Europa decentraal
Kamerbrief 3 juni 2016
Nieuwsbericht: Evaluatie Wet MenO: bijdrage wet ‘suboptimaal’, Europa decentraal
Mededingingswet
Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid) (Stb. 2011, nr. 162)