Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de comitologieprocedure

De Commissie heeft op 14 februari 2017 een wetsvoorstel ingediend om de transparantie en de verantwoordingsplicht bij de tenuitvoerlegging van Europese wet- en regelgeving te versterken. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt de huidige comitologieprocedure significant gewijzigd.

Wat is comitologie?

Comitologie is EU-jargon voor een besluitvormingsprocedure bij het vaststellen van uitvoeringshandelingen. De Europese Commissie wordt in bepaalde procedures bijgestaan door comités (werkgroepen), zodoende de naam comitologie. De Commissie heeft de bevoegdheid om in sommige gevallen maatregelen op te stellen, waardoor Europese wetgeving in alle lidstaten op een zelfde, juiste manier wordt geïmplementeerd.

De huidige comitologieprocedure

Nationale ambtenaren en/of experts hebben via de comités toezicht op de vaststelling van uitvoeringshandelingen. Zij verstrekken advies aan de Commissie. Dit advies wordt pas na stemming door het comité voorgelegd aan de Commissie. Wanneer een bepaald percentage zich onthoudt van stemming, wordt de Commissie gedwongen zelf –zonder mandaat en advies van de lidstaten- een besluit te nemen. De huidige comitologieprocedure is veelal niet openbaar. Onder andere is de stem(onthouding) van de vertegenwoordigers van de lidstaten niet inzichtelijk.

Voorgestelde veranderingen

Het voorstel van de Commissie ziet op vier wijzigingen.

  1. Wijziging stemregels. In de laatste fase van de comitologieprocedure zullen alleen de voor of tegen stemmen in aanmerking worden genomen. Hierdoor zal het minder vaak voorkomen dat het comité geen advies kan uitbrengen en de Commissie zich gedwongen ziet een besluit zonder mandaat te nemen.
  2. Betrokkenheid van nationale ministers. De Commissie krijgt de mogelijkheid om een dossier nogmaals aan het comité van beroep (op ministerieel niveau) voor te leggen, indien de nationale experts geen standpunt innemen. Hierdoor wordt de lidstatelijke inbreng bij politie gevoelige kwesties gewaarborgd.
  3. Openbaarheid stemming in het comité van beroep. De stemming en een eventuele onthouding daarvan zal openbaar worden gemaakt
  4. Politieke inbreng de Raad. Indien het comité geen standpunt inneemt, krijgt de Commissie de mogelijkheid om advies te vragen aan de Raad van Ministers.

Stand van zaken

Het initiatief van de Commissie is nog slechts een wetsvoorstel en is momenteel in afwachting van verdere behandeling. Indien er nieuwe informatie beschikbaar is, zal Europa decentraal daar op haar website aandacht aan besteden.

Door:

Nicolette Drenth en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Europabewustzijn, Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Wetsvoorstel, Europese Commissie
Huidige verordening, Europese Commissie