Nieuws

Publicatie: 29 juli 2020

Door:


De gewijzigde wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) treedt op 1 augustus 2020 in werking.

De wet biedt onder andere aanbestedende diensten de mogelijkheid om informatie in te winnen over de inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure om zo de integriteit van de aanbesteding te waarborgen. Met de wijziging wordt onder andere de reikwijdte van de wet verruimd en de mogelijkheden tot het doen van eigen onderzoek door bestuursorganen versterkt.

Wetswijziging

De eerste wijziging van de wet betreft een verruiming van de reikwijdte. Deze wordt namelijk uitgebreid naar alle overheidsopdrachten, waar de wet Bibob eerder slechts toegepast kon worden bij overheidsopdrachten in de sectoren bouw, ICT en milieu.
Tevens zijn de mogelijkheden voor bestuursorganen om eigen onderzoek te doen naar de betrokkene versterkt. Bovendien kunnen bestuursorganen nu meer gegevens inzien dan de gegevens van de betrokkene en de bestuurders. Zo hebben decentrale overheden ook toegang tot onder andere de gegevens van natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect leiding geven of hebben gegeven aan de betrokkene of die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben verschaft aan de betrokkene.
De tweede wijziging waar op dit moment aan gewerkt wordt, zal zien op het verruimen van de informatie-uitwisseling tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen, en tussen bestuursorganen onderling.
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is te vinden in dit factsheet De gewijzigde wet Bibob per 1 augustus 2020.

Bron:

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking, Rijksoverheid.nl

Meer informatie:

Dossier aanbesteden: Integriteit, Kenniscentrum Europa Decentraal