Nieuws

Publicatie: 12 april 2021

Door: en


Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. Met deze aanpassingen worden de beschikbare middelen voor investeringen vanuit EFRO met bijna 262 miljoen euro verhoogd. In Nederland kunnen hierdoor de regio’s Noord, Oost, Zuid en West rekenen op extra financieringsmogelijkheden, waardoor er makkelijker geïnvesteerd kan worden in regionale economieën en de groene en digitale transitie.

REACT-EU

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de COVID-19 pandemie alsmede voor de transitie naar een groene en digitale economie. Het fonds maakt deel uit van het speciale coronaherstelfonds (Next Generation EU) dat een totaal bedrag van 750 miljard euro omvat. Binnen dit herstelfonds is 47,5 miljard euro gereserveerd voor het REACT-EU programma. In de periode van 2021-2022 wordt het geld uitgekeerd. ‘Het fonds is van cruciaal belang voor een voorspoedig herstel van de economie en lidstaten zouden vaart moeten maken met het indienen van hun aanvragen voor financiering’, aldus Eurocommissaris Ferreira voor Cohesie en Hervormingen. Nederland en Oostenrijk zullen als eerste geld uit het REACT-EU fonds ontvangen.

REACT-EU in Nederland

Door de goedgekeurde wijzigingen in het EFRO wordt het medefinancieringspercentage van de EU verhoogd. Binnen Nederland komen de vier EFRO regio’s in aanmerking voor de recent vrijgemaakte miljoenen. Hieronder volgt een overzicht van de plannen per regio. Deze plannen zijn in lijn met de REACT-EU doelstellingen en de land specifieke aanbevelingen voor 2020:

In de regio Noord-Nederland wordt ingezet op de ondersteuning van toekomstgerichte investeringen op het gebied van innovatie, waardoor bedrijven hun veerkrachtigheid en innovatiegehalte kunnen versterken. Daarnaast dragen de investeringen bij aan het realiseren van maatschappelijke transities op de thema’s circulaire economie, hernieuwbare energie, digitalisering en gezondheid.

In de regio Oost-Nederland richt het programma zich vooral op de ondersteuning van de verdere ontwikkeling en marktintroductie van innovatieve technologieën en processen, evenals investeringen ter versterking van het innovatieve-ecosysteem. Dit is een netwerk van grote en kleine innovatieve bedrijven die samen werken aan nieuwe innovaties.

In het kader van de groene transitie wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in duurzame energie, de circulaire economie en het hergebruik van materialen. Daarnaast zal verdere digitalisering, waaronder in de gezondheidssector, worden ondersteund.

In de regio Zuid-Nederland gaat specifieke aandacht naar innovatieprojecten die bijdragen aan een groen en digitaal herstel van de regionale economie. De investeringen beogen de marktintroductie van innovaties op vijf gebieden van maatschappelijke transitie; energie, grondstoffen, klimaat, landbouw en levensmiddelen en gezondheid.

De Europese commissie heeft aan Kansen voor West ruim 82.5 miljoen euro toegekend. Kansen voor West gaat deze middelen inzetten voor een weerbaar, digitaal en groen herstel van de economie. Op 15 februari jl. zijn de middelen opengesteld. In twee maanden zijn 150 aanvragen binnengekomen voor ruim 200 miljoen euro. Momenteel worden de 70 projecten die ingeloot zijn beoordeeld, zo’n 40 aanvragen zijn door de deskundigencommissie al met voldoende resultaat beoordeeld.

De ondersteuning betreft voor het grootste deel gelden voor ondernemers die met deze middelen kunnen doorontwikkelen naar Technology Readiness Level 7 of 8. Dit betekent dat hun producten in de demonstratiefase zitten en klaar om getest te worden, of al operationeel zijn. Hierdoor voorkomen ondernemers dat ze vertraging oplopen door de crisis.
Een deel van de gelden wordt ook ingezet om wijken aan te sluiten op warmtenetten en de mismatch op de arbeidsmarkt in de G4, de vier grote steden, aan te pakken.

Bron

Cohesiebeleid van de EU: de eerste steunmaatregelen van React-EU voor herstel en transitie zijn goedgekeurd ten behoeve van Nederland en Oostenrijk, Europese Commissie

Meer informatie

REACT-EU, Europese Commissie