Nieuws - 4 december 2023

Raadpleging: Beoordeling Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en vraagt om feedback. Decentrale overheden kunnen tot 8 maart 2024 een vragenlijst invullen om feedback te geven.

Nieuws - 4 december 2023

Dataverordening een stap dichterbij: Raad unaniem over geamendeerd voorstel

Het gebruik van data heeft een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Om dit te reguleren en data zo toegankelijk mogelijk te maken, is de Europese Dataverordening in het leven geroepen. Deze Dataverordening komt een stap dichterbij: op 27 november 2023 heeft de Raad van de EU de Dataverordening aangenomen.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbestedingsregels

Decentrale overheden krijgen te maken met aanbestedingsregels zodra de drempelbedragen overschreden worden. De drie aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012 regelen dit en hebben als doel het stimuleren van vrije en eerlijke concurrentie. De praktische uitwerking wordt verder geregeld door de ARW en de Gids Proportionaliteit.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Juridisch kader en beleid

Om opdrachten voor werken, leveringen of diensten aan een ondernemer te vergeven, moeten decentrale overheden nagaan of er een aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels voor aanbesteden staan al sinds 1973 in Europese Aanbestedings­richtlijnen en sinds 2013 ook in de nationale Aanbestedingswet 2012. Met dit sub-dossier krijgen decentrale overheden inzicht in de belangrijkste juridische kaders en beleidsmatige kwesties binnen het onderwerp aanbesteden.

EU Recht en beleid - 4 december 2023

Aanbesteden

Decentrale overheden kopen allerlei zaken in: bijvoorbeeld hun ICT-systemen of bouwwerken en onderhoudswerkzaamheden daaraan. Een dergelijke inkoopopdracht heet een aanbesteding. Bij aanbestedingen dienen decentrale overheden zich aan de Europese en nationale regels te houden. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor aanbesteden die relevant is voor decentrale overheden.

EU Rechtspraak - 16 oktober 2023

Moeten we een Europese subsidie terugvorderen als de ontvangende onderneming wordt verkocht?

Het Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan over de subsidieverplichtingen voor een onderneming die een EFRO-subsidie ontvangt. Volgens artikel 30 lid 4 Verordening nr. 1260/1999 moet er sprake zijn van een ‘belangrijke verandering’ om de subsidie terug te kunnen vorderen. Het Hof legt uit wanneer de verkoop van een ontvangende onderneming als ‘belangrijke verandering’ kan worden opgevat.

EU Rechtspraak - 26 september 2023

Kan het verlenen van een garantie onrechtmatige steun opleveren?

Decentrale overheden staan regelmatig garant voor leningen die door ondernemingen zijn aangegaan. Wanneer zij dit doen, dienen zij wel rekening te houden met de Europese staatssteunregels. Dit wordt door het Hof van Justitie (het Hof) nogmaals bevestigd in de zaak OTP Bank Nyrt tegen Hongarije.

Praktijkvraag - 4 december 2023

Moet onze gemeente de inkoop van goederen en diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de vluchtelingenstroom die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op gang is gekomen wordt momenteel een groot aantal vluchtelingen onder de EU-lidstaten verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Ook onze gemeente biedt opvang voor vluchtelingen aan. Moet onze gemeente goederen en diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen Europees aanbesteden en kunnen wij hierbij gebruik maken van een versnelde procedure of dwingende spoed?

Praktijkvraag - 27 november 2023

Hoe staatssteunproof is een specifieke uitkering (SPUK) die een decentrale overheid ontvangt van het Rijk en doorgeeft aan een wooncorporatie?    

Onze gemeente heeft een bedrag ontvangen van de Rijksoverheid in het kader van de specifieke uitkering fondsen. We willen dit bedrag aan een wooncorporatie verstrekken voor het isoleren van de huurwoningen en het plaatsen van zonnepanelen. Is het volgens de staatssteunregels toegestaan om de SPUK-gelden door te sturen naar de wooncorporaties?

Praktijkvraag - 17 november 2023

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciële vragen liggen bij het Hof?

Afgelopen najaar hebben wij verschillende exploitanten van strandtenten verzocht om de seizoensgebonden strandtenten weer af te breken. Een aantal eigenaren heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Volgens hen is dit een beperking op het kunnen uitoefenen van een dienst, te weten horecaexploitatie. Zij hebben in hun beroep tegen de beschikking om de strandtent af te breken eerst de rechtbank en vervolgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzocht om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof). Zij willen een oordeel van het Hof over de uitlegging van bepalingen uit de Dienstenrichtlijn in het licht van ons lokale beleid met betrekking tot het afbreken van seizoensgebonden strandtenten.

In verband met deze prejudiciële procedure hebben de eigenaren van de strandtenten de gemeente gesommeerd geen verdere stappen in het handhavingstraject te nemen. In hoeverre moeten wij bij de definitieve aanschrijving rekening houden met de bepalingen uit de Dienstenrichtlijn? Is het verstandig om inderdaad te wachten met verdere stappen of kunnen wij gewoon doorgaan met onze aanschrijving? Hoe lang kan zo'n prejudiciële procedure duren?