...
Nieuws - 3 oktober 2022

Let op: deadline vijfde sanctiepakket nadert

Aanbestedende diensten hebben nog tot 10 oktober om alle lopende contracten met Russische ondernemingen te beëindigen, tenzij er een ontheffing voor het contract is verleend. Voor de toepassing van het sanctiepakket kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan van KED.

...
Nieuws - 3 oktober 2022

Nederland scoort hoog op EU innovatiescorebord 2022

Uit het Europees innovatiescorebord voor 2022 blijkt dat de EU ongeveer 10% beter presteert dan in 2015. Nederland behoort tot de top 5 innovatieleiders. Andere innovatieleiders zijn Zweden, Finland, Denemarken en België. Wel blijkt dat concurrenten zoals Australië, Canada, Zuid-Korea en de Verenigde Staten nog altijd beter presteren dan de participerende EU-landen.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Europese Unie

Op deze pagina’s staat algemene informatie over de Europese Unie die voor decentrale overheden van belang is. Er wordt onder meer ingegaan op de inhoudelijke dossiers van landbouw, migratie en fondsen en op de organisatie van de Europese Unie en wat dat betekent voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft veel gevolgen voor decentrale overheden op gebieden zoals energielevering, aanbesteding en asiel. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.

...
EU Recht en beleid - 28 september 2022

Meststoffen en stikstof

In de agrarische sector worden mest en kunstmest gebruikt om gewassen te laten groeien. Kunstmest bevat stikstofverbindingen zoals nitraat, maar ook fosfaat. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor planten. Teveel mest op en in de bodem heeft echter negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater en voor andere soorten natuur en milieu. Om milieurisico’s van mestgebruik te beperken hanteert de Europese Unie regels voor meststoffen. 

...
EU Rechtspraak - 3 oktober 2022

Waar moet ik als gemeente staatssteunrechtelijk rekening mee houden bij het opstellen van langdurige pachtovereenkomsten?

In Estland kwam de manier aan de orde waarop de Europese Commissie de marktconformiteit van pachtprijzen bij langdurige pachtovereenkomsten vaststelt. Als de gevraagde pachtprijzen lager dan de marktprijs zijn, kan er sprake zijn van staatssteun. Het Gerecht buigt zich hierbij over de vraag hoe de marktprijs daarvan te bepalen is, de wijze waarop de bijkomende contractuele verplichtingen moeten meetellen in de pachtprijs, en welke rol taxatierapporten hierbij spelen.

...
EU Rechtspraak - 19 september 2022

Is de verlenging van een vergunning voor een afvalstortplaats te kwalificeren als een ‘belangrijke wijziging’ waarvoor een nieuwe vergunning aangevraagd moet worden?

In een Tsjechische rechtszaak kwam de vraag aan de orde of de verlenging van een vergunning voor de exploitatie van een stortplaats moet worden gezien als een ‘belangrijke wijziging’ van die vergunning in de zin van de Richtlijn Industriële Emissies. Het Hof van Justitie van de EU boog zich over deze rechtsvraag.

...
Praktijkvraag - 3 oktober 2022

Zijn onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten uitgesloten van de aanbestedingsplicht?

We zijn bezig met een project waarbij we samen met een private partij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek willen doen. We hebben begrepen dat in sommige gevallen van samenwerking tussen overheden en onderzoeksorganisaties de Aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing is. Klopt dit?

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Wat betekent de nieuwe eprivacy-verordening voor decentrale overheden?

Bij ons waterschap is het bewustzijn over het goed omgaan met privacy en gegevensbescherming inmiddels goed gewaarborgd in de organisatie. Wij hebben gehoord dat er binnenkort nieuwe Europese regels omtrent cookies komen. Wat is precies de impact hiervan op decentrale overheden? En wanneer worden deze nieuwe regels van toepassing?

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?