...
Nieuws - 30 mei 2023

Consultatie: culturele hoofdstad van Europa

De tussentijdse evaluatie voor 2024 voor de culturele hoofdstad van Europa is geopend. De Europese Commissie vraagt om feedback. Reageren kan tot 13 juni 2023. Het initiatief is ooit genomen om de diversiteit, rijkdom en gemeenschappelijke kenmerken van Europese culturen te laten zien.

...
Nieuws - 30 mei 2023

Vijf jaar Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Persoonsgegevens is dit jaar vijf jaar van kracht. Daarom helderen we in dit artikel de basisbeginselen van de AVG kort op. Ook bespreken we een aantal relevante ontwikkelingen, zoals de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

...
Nieuws - 15 mei 2023

Nieuwe handreiking Noodverordening Hernieuwbare Energie gepubliceerd

Het IPO, de VNG, KED en NP RES hebben gezamenlijk met inbreng van enkele Ministeries een handreiking tot stand gebracht die de gevolgen voor de Noodverordening Hernieuwbare Energie in Nederland verder duidt. Deze artikelsgewijze uitleg is speciaal op de decentrale praktijk gericht.

...
EU Recht en beleid - 26 mei 2023

Landbouwvrijstellings­verordening

Voldoet een steunmaatregel aan de vijf cumulatieve staatssteuncriteria, dan moet deze maatregel volgens de Europese staatssteunregels worden aangemeld bij de Europese Commissie.

...
EU Recht en beleid - 23 mei 2023

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De Clean Vehicles Directive verplicht decentrale overheden om bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een minimaal deel uitstootvrije of schone voertuigen in te kopen.

...
EU Recht en beleid - 22 mei 2023

Digitale Overheid

Digitalisering is momenteel één van de hoofdprioriteiten binnen de Europese Unie. De digitale technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. Daarom zijn er de laatste jaren verschillende Europese wetten en regels op het gebied van digitalisering voorgesteld. In dit dossier leest u meer over de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid en de betekenis hiervan voor decentrale overheden.

...
EU Rechtspraak - 8 mei 2023

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling vroeg het Hof of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. In dit EUrrest wordt de conclusie – een soort vooradvies aan het Europese Hof van Justitie – van de Advocaat-Generaal (A-G) in deze zaak besproken.

...
EU Rechtspraak - 20 april 2023

Hoe ver strekt de bescherming van een voortplantingsplaats van een beschermde diersoort in de zin van de Habitatrichtlijn?

In deze zaak heeft het Hof van Justitie van de EU vier vragen beantwoord over de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- en rustplaatsen van de Cricetus cricetus , de veldhamster. De verwijzende rechter in deze zaak vroeg onder andere meer uitleg over het begrip “voortplantingsplaats” uit artikel 12, lid 1 van de Habitatrichtlijn. Voor welke periode moet een dergelijke plaats beschermd worden en wanneer is er sprake van beschadiging of vernieling van deze plaats?

...
EU Rechtspraak - 20 april 2023

Kunnen milieubesluiten van EU-instellingen, die gericht zijn op de lidstaten en hun decentrale overheden, worden aangevochten?

Milieuorganisaties kunnen voortaan milieubesluiten van EU-instellingen, die gericht zijn op de lidstaten en hun decentrale overheden, aanvechten. Het Gerecht verklaart in deze zaak dat de voorwaarde (rechtstreeks en individueel geraakt worden) van art. 263 VWEU ook geldt voor maatregelen die niet tot de verzoeker zijn gericht, maar hem wel rechtstreeks raken. Europese milieuregels worden uiteindelijk via nationale wetgeving op decentraal niveau geïmplementeerd.

...
Praktijkvraag - 16 mei 2023

Mag een (raam)overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?

Twee contracten van ons waterschap met betrekking tot ICT en informatiesystemen lopen binnenkort af. Kunnen de bestaande contracten met beide bedrijven zomaar worden verlengd? Of moeten we opnieuw een Europese aanbesteding per contract voorschrijven? Het gaat om de volgende twee bestaande contracten:

Contract 1:
Het waterschap heeft enige tijd geleden (na een aanbesteding) een langlopende ICT overeenkomst gesloten met een aanbieder. Deze overeenkomst loopt binnenkort af. In de initiële overeenkomst is vastgelegd dat wanneer de overeenkomst niet wordt opgezegd, deze telkens met een jaar kan worden verlengd. Mag het waterschap de overeenkomst stilzwijgend verlengen zonder een nieuwe aanbesteding te hoeven uitschrijven?

Contract 2
Voor ICT onderhoudsdiensten heeft het waterschap enige tijd geleden een raamovereenkomst afgesloten. Ook deze overeenkomst eindigt binnenkort. Mag het waterschap de raamovereenkomst verlengen?

...
Praktijkvraag - 10 mei 2023

Wat zijn de gevolgen van de Noodverordening hernieuwbare energie?

De Noodverordening hernieuwbare energie is in werking getreden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de behandeling(stermijnen) voor aanvragen voor vergunningen voor installaties voor duurzame energie of de renovatie daarvan? Is verdere implementatie noodzakelijk? Zijn er gevolgen voor procedures en het procesrecht? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers?