...
Nieuws - 8 juli 2024

Staat van de Digital Decade 2024

De Europese Unie (EU) is druk bezig met het werken naar de doelen van de Digital Decade. Hoever de EU en de lidstaten zijn is te lezen in de Staat van de Digital Decade.

...
Nieuws - 8 juli 2024

Raad bepaalt standpunt over wijzigingen in EU-waterbeleid

De EU wil drie belangrijke richtlijnen op het gebied van oppervlaktewater en grondwater, waaronder de Kaderrichtlijn Water, wijzigen met als doel de waterkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van mens en milieu te beschermen. De Raad heeft nu haar standpunt bepaald over een nieuwe richtlijn die in de maak is. Deze richtlijn voegt nieuwe stoffen toe aan de lijst met verontreinigende stoffen, waaronder verschillende soorten PFAS, en stelt daarvoor milieukwaliteitsnormen.

...
Nieuws - 8 juli 2024

Tussentijdse evaluatie programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa heeft tot doel digitale technologie dichter bij bedrijven, burgers en overheden te brengen. De Europese Commissie verzoekt om input voor een tussentijdse evaluatie van het programma.

...
EU Recht en beleid - 4 juli 2024

Natuur en Biodiversiteit

De Europese Unie heeft regels opgesteld om de kwaliteit van natuur in Europa te behouden en te verbeteren door gebieden, planten en dieren te beschermen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Ook is Europees beleid voor bodem, bossen en landgebruik van belang voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 2 juli 2024

Interviewspecial digitalisering

Kenniscentrum Europa Decentraal ging in gesprek met mensen die beroepsmatig bezig zijn met digitalisering en vroeg hen naar het gebruik van nieuwe technologie in de publieke sector, de impact van digitalisering op dienstverlening en de uitwerking van Europese regelgeving op dit vlak.

...
EU Recht en beleid - 27 juni 2024

Klimaatadaptatie

De gevolgen van klimaatverandering worden in Europa steeds merkbaarder. Klimaatadaptatie, namelijk het doen van vroegtijdige aanpassingen, moet Europa klimaatbestendiger maken.

...
EU Rechtspraak - 17 juni 2024

Moet een onderneming die ten onrechte is uitgesloten van een aanbestedingsprocedure een schadeclaim kunnen indienen voor ‘verlies van een kans’?

In zaak C-547/22 oordeelt het Hof van Justitie van de EU (hierna: het Hof) dat een onderneming die ten onrechte is uitgesloten van een aanbestedingsprocedure een schadevergoeding mag eisen. Hierbij moet het mogelijk zijn om de misgelopen winst mee te rekenen, zelfs als het niet zeker is dat de onderneming de opdracht zou hebben gewonnen.

...
Praktijkvraag - 12 juli 2024

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen de afgelopen jaren veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

...
Praktijkvraag - 12 juli 2024

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten en zo ja, wat betekent dit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning?