Praktijkvraag

Laatste update: 3 mei 2023

Door:


Onze gemeente heeft een steunregeling kennisgegeven op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Moet de zogenaamde transparantieverplichting uit de AGVV dan ook toegepast worden, en zo ja wat houdt deze transparantieverplichting in? Geldt er ook een transparantieverplichting voor de overige vrijstellingsverordeningen?
Antwoord in het kort

Het is afhankelijk van de hoogte van de staatssteun of uw gemeente aan de transparantieverplichting moet voldoen. Steunmaatregelen kunnen ‘staatssteunproof’ gemaakt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de AGVV of andere vrijstellingsverordeningen. Wanneer uw gemeente gebruik maakt van de AGVV, zou het kunnen dat de transparantieverplichting geldt. Deze verplichting geldt met ingang van 1 juli 2016 voor iedere individuele steunverlening van meer dan € 500.000,-. Dit geldt ook voor (staats)steun die op of na 1 juli 2016 wordt verleend op basis van een regeling die vóór 1 juli 2016 al is kennisgegeven. Na het moment van steunverlening is er nog zes maanden de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Voorwaarden gebruik vrijstellingsverordening

Wanneer een decentrale overheid steun verleent, zou het kunnen dat er sprake is van staatssteun. Er moet door decentrale overheden dan ook goed gekeken worden naar de regels voor staatssteun. U kunt daar hier meer informatie over vinden.

Steunmaatregelen kunnen ‘staatssteunproof’ gemaakt worden door gebruik te maken van vrijstellingsverordeningen. Wanneer een decentrale overheid gebruik wil maken van de AGVV, dient er aan de voorwaarden die in de verordening zijn opgesomd te worden voldaan. Dit geldt evenzeer voor het gebruik van de landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV) en de visserijgroepsvrijstellingsverordening. Er mag bijvoorbeeld geen steun worden toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden en er moet sprake zijn van een stimulerend effect dat uitgaat van de steunmaatregel.

Daarnaast is één van de voorwaarden die voortvloeit uit het eerste deel van de AGVV: publicatie en informatie (artikel 9 van de AGVV). Hieronder valt de transparantieverplichting. Voor de visserijvrijstellingsverordening is deze verplichting overigens in werking getreden vanaf 1 januari 2017.

Transparantieverplichting

De transparantieverplichting vloeit, voor wat betreft de AGVV, voort uit artikel 9 lid 1 (c). Hierin staat:

  • Lid 1: De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat op een uitgebreide staatssteunwebsite, op nationaal of regionaal niveau, worden gepubliceerd:
  • Sub c: de in bijlage III bedoelde gegevens over elke individuele steunverlening van meer dan € 500.000,-.

Met de in bijlage III bedoelde gegevens worden o.a. bedoeld: naam van de begunstigde, het soort onderneming die de steun ontvangt, het steunelement en het steuninstrument en de datum van de toekenning van de steun.

Drempelbedragen

De transparantieverplichting staat in alle vrijstellingsverordeningen in artikel 9. Dit geldt voor (decentrale) overheden die staatssteun onder toepassing van deze vrijstellingsverordeningen verlenen, met een omvang boven een bepaald(e) drempel/bedrag aan een marktpartij.

De transparantieverplichting voor wat betreft de AGVV geldt voor steun van meer dan € 500.000,-.

Voor steun die wordt verleend onder de LGVV aan begunstigen actief in de primaire landbouwproductie, geldt de transparantieverplichting voor iedere individuele steunverlening van meer dan € 60.000,-, en voor de visserijvrijstellingsverordening respectievelijk € 30.000,-.

Wanneer transparantieverplichting?

Decentrale overheden dienen binnen zes maanden na de datum van de toekenning van de steun de vereiste informatie te publiceren. Voor steunverleningen die plaats hebben gevonden vóór 1 juli 2016 geldt de transparantieverplichting niet. Het moment van verlening van de steun is hierbij leidend. Zo kan het dus zijn dat er mogelijk uitbetaling na 1 juli 2016 plaatsvindt. Deze steunmaatregel valt dan niet onder de verplichting. Ook steunregelingen die kennisgegeven zijn voor 1 juli 2016, maar waarover na 1 juli 2016 nog steun kan worden verleend, moeten worden gepubliceerd.

Transparancy Aid Module

Wanneer de transparantieverplichtingen uit de AGVV en LGVV van toepassing zijn, dienen de benodigde gegevens te worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Hiervoor is de Transparancy Aid Module (TAM) door de Commissie ontwikkeld. Om een staatssteunregel te publiceren via de TAM, moet een decentrale overheid beschikken over een werkend TAM-account. Deze kan worden aangevraagd via het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden (CSDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo wordt het account gekoppeld aan de European Commission Authentication Service (ECAS) waar ook het online meldsysteem voor staatssteun (SANI) onder is gebracht.

Welke benodigde gegevens moeten worden gepubliceerd?

De gegevens die moeten worden gepubliceerd zijn opgenomen in bijlage III bij de AGVV en de LGVV. Via een stappenplan in de TAM module kunnen alle gegevens worden ingevuld. Het gaat hier bijvoorbeeld om de naam van de organisatie, de grootte van de organisatie (bijv. KMO/grote onderneming) en het type organisatie. Daarnaast moet het type steun worden vermeld (bijv. subsidie, lening) en zowel het nominale steunbedrag als ook de hoogte van het steunelement dienen te worden ingevuld.

Vragen over de TAM

Voor algemene vragen over de transparantieverplichting kunt u terecht bij Europa decentraal, maar mocht u verder inhoudelijke vragen hebben is het raadzaam contact op te nemen met het Coördinatiepunt staatssteun van het ministerie van BZK. Op aanvraag is daar ook het stappenplan voor de aanmelding en het gebruik van TAM verkrijgbaar.

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Transparantie, Europa decentraal
Coördinatiepunt staatssteun, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG