Europees recht en beleid

Laatste update: 20 september 2022

Contact: en


Achtergrond

Digitale interne markt

Sinds de voltooiing van de interne markt in 1992, is de gemeenschappelijke markt een ruimte zonder binnengrenzen. Goederen, personen, diensten en kapitaal kunnen er vrij circuleren, overeenkomstig de desbetreffende artikelen in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). De digitale interne markt is een online markt waar het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd is. De Europese Commissie wil dat er naadloos toegang is tot online activiteiten en diensten onder een eerlijke concurrentie.

Op 6 mei 2015 heeft de Commissie daarom een Digitale Interne Markt Strategie aangenomen. Het doel van deze strategie is om de digitale grenzen tussen lidstaten te laten verdwijnen. Zo kunnen er veel nieuwe banen gecreëerd worden en kan aan de economie een boost gegeven worden.

Digital Decade

De digitalisering moet werken voor iedereen. Dat betekent dat mensen op de eerste plaats worden gezet en dat er kansen voor het bedrijfsleven worden gecreëerd. Digitale oplossingen zijn ook nodig om de klimaatverandering tegen te gaan en de groene transitie te realiseren. De Commissie is daarom vastbesloten: dit moet het digitale decennium van Europa worden. De EU heeft de ambitie om digitaal soeverein te blijven in een open en onderling verbonden wereld. Daarbij moeten burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen om deel uit te maken van een digitale toekomst die mensgericht, duurzaam en welvarend is. In dat kader presenteerde de Commissie dan ook een visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa, de Digital Decade. Om dit te bereiken zijn vier hoofdpunten gepresenteerd in het Digitaal Kompas:

  1. Digitaal vaardige burgers en hooggekwalificeerde digitale professionals;
  2. Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen;
  3. Digitale transformatie van bedrijven;
  4. Digitalisering van overheidsdiensten.

Digitalisering

Omdat de maatschappij steeds meer verandert in een informatie- en netwerksamenleving is het van belang dat er duidelijke regels zijn voor deze digitalisering. De Europese regels moeten het makkelijker maken voor burgers en bedrijven om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten. Hierbij kan gedacht worden aan de Single Digital Gateway, waarmee EU-burgers en bedrijven makkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening in alle EU-lidstaten. Naast gemakkelijker moet de dienstverlening ook veiliger worden. Met eID (elektronische identiteit) kunnen burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar inloggen bij publieke instanties. Hierdoor kunnen allerlei zaken digitaal geregeld worden.

Toch blijken nog veel mensen moeite te hebben om hun weg op het internet te vinden. Binnen Europa wordt daarom sterk ingezet op de verbetering van digitale vaardigheden. Hoewel hier al zeker verbeteringen te zien zijn blijft er een kloof bestaan tussen de verschillende lidstaten. De Commissie pleit dan ook voor essentiële investeringen, zodat alle burgers, bedrijven en overheidsorganisaties optimaal profijt kunnen hebben van de digitale mogelijkheden. Tegelijkertijd is het ook van belang dat alle digitale ontwikkelingen daadwerkelijk toegankelijk voor iedereen zijn. Om deze reden is de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn in het leven geroepen. De Toegankelijkheidsrichtlijn verplicht overheidsinstanties om hun websites en mobiele applicaties op zo’n manier in te richten dat deze te gebruiken zijn door mensen met en zonder handicap.

Hoe meer gebruik er wordt gemaakt van digitale diensten, hoe meer kans op risico’s er is. Ook hier heeft de Europese Unie aan gedacht. Met de Algemene verordening gegevensbescherming zijn er namelijk strengere regels gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens, waardoor deze beter beschermd worden. Door de toename in het dataverkeer en de snel ontwikkelende technologie is er helaas ook meer cybercriminaliteit. De Commissie is daarom al jaren bezig met het ontwikkelen van een cyberdefensiebeleid om burgers, bedrijven en overheden hiertegen te beschermen. In Nederland worden deze regels rondom Cybersecurity toegepast in het beleid van overheden en organisaties.

Decentrale relevantie

De dienstverlening van decentrale overheden vindt steeds meer online plaats. De wetgeving en het beleid dat is ontwikkeld voor de digitale overheid biedt kansen om deze dienstverlening makkelijker, toegankelijker en veiliger te maken. Decentrale overheden zijn vaak zelf verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de regels. Daarnaast mag van hen worden verwacht dat zij burgers op de hoogte brengen van de regels en hen op weg helpen met de toepassing hiervan.