Nieuws - 15 april 2024

Raad keurt rechtskader eIDAS 2.0 goed

Elektronische identificatie is één van de meest nuttige digitale middelen voor het verlenen van overheidsdiensten. Met de Europese digitale identiteit (eID) kunnen Europese burgers door de gehele Unie zichzelf online […]

Nieuws - 15 april 2024

Europese Commissie publiceert het State Aid Scoreboard 2023

Editie 2023 van het Scoreboard Staatssteun laat zien dat lidstaten, ondanks een sterke afname van de totale staatssteunuitgaven in 2022 vergeleken met de uitgaven in 2021, bedrijven die hinder ondervonden […]

EU Recht en beleid - 15 april 2024

Regionaal beleid, EU-fondsen en subsidies

Het regionaal beleid van de EU heeft als doel om economische, sociale en territoriale verschillen tussen de regio’s te verkleinen. Daarvoor stelt de EU financiële ondersteuning beschikbaar, via Europese fondsen en subsidies. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op fondsen en subsidies.

EU Recht en beleid - 15 april 2024

Financiële aspecten EU

Voor decentrale overheden zijn veel financiële aspecten van de EU van belang. Deze vloeien voort uit het VWEU maar ook uit het meerjarig financieel kader (MFK), de richtlijn betalingsachterstand, het schatkistbankieren en de Wet HOF. Op deze pagina leest u daarover meer.

EU Recht en beleid - 11 april 2024

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin producten en grondstoffen zo veel mogelijk worden hergebruikt. Het is bedoeld om de waarde van stoffen zo veel mogelijk te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.

EU Rechtspraak - 25 maart 2024

Kan een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding in de zin van de Algemene Groepsvrijstellings­verordening economische en niet-economische activiteiten verrichten?

In de zaak BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA beantwoordt het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) prejudiciële vragen van twee Letse rechtscolleges over het begrip ‘organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding’ in de zin van artikel 2, punt 83 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie (AGVV). Centraal staat de vraag in hoeverre instellingen voor hoger onderwijs die economische en niet-economische activiteiten uitoefenen als zodanig kunnen worden gekwalificeerd.

EU Rechtspraak - 19 maart 2024

Een lidstaat moet een identiteitskaart kunnen afgeven aan een onderdaan die in een andere lidstaat woont, als deze aan een binnenlandse onderdaan kan worden verstrekt

Op grond van artikel 21, lid 1 VWEU heeft iedere burger van de Europese Unie het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven. In richtlijn 2004/38/EG zijn de voorwaarden uitgewerkt voor de uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten door burgers van de Unie. Artikel 4, lid 3 van de richtlijn bepaalt dat lidstaten verplicht zijn om hun burgers overeenkomstig hun wetgeving een identiteitskaart of een paspoort te verstrekken waarin hun nationaliteit is vermeld. De grondrechten van de Europese burger, waaronder het recht op vrij verkeer en vrij verblijf, zijn expliciet vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Praktijkvraag - 16 april 2024

Kan steun aan kleinschalige zorginstellingen als DAEB gekwalificeerd worden?

Onze gemeente wil een kleinschalige zorgformule voor mensen met een verstandelijke handicap financieel ondersteunen. De zorginstelling wordt geleid door een echtpaar en biedt de bewoners naast zorg ook rust, veiligheid en continuïteit. Kan deze financiering ongeoorloofde staatssteun opleveren? Zo ja, kan de constructie staatssteunproof worden ingericht door de steun aan te merken als compensatie voor de uitoefening van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Praktijkvraag - 16 april 2024

Welke mogelijkheden bieden DAEB om steun ‘staatssteunproof’ in te richten?

In onze gemeente zijn we ons aan het oriënteren op de mogelijkheden om steunmaatregelen ‘staatssteunproof’ in te richten. Zo kijken we onder andere naar de mogelijkheden om bepaalde vormen van steun in te richten als zogenaamde compensatie voor de verrichting van een dienst van algemeen economisch belang. In dit kader zijn wij vele verschillende afkortingen tegengekomen: DAB, DAEB, NEDAB en SDAB. Kunnen jullie uitleggen waar deze begrippen voor staan en in hoeverre we daarbij rekening moeten houden met de Europese staatssteunregels?

Praktijkvraag - 16 april 2024

Middelen provinciaal revolverend fonds toerekenbaar aan de staat en dus staatssteun?

De provincie heeft een revolverend fonds opgericht met als doel innovatie door het MKB te stimuleren. Het fonds verleent leningen, garanties en kapitaal in plaats van ‘klassieke’ overheidssubsidies. Het gaat om een overheidsbedrijf, waarvan de provincie 100% aandeelhouder van is. Er wordt nauwlettend voor gewaakt dat de investeringen van het fonds in het MKB zoveel mogelijk marktconform zijn, maar soms zal een voordeel niet uitgesloten kunnen worden. Is er dan sprake van staatssteun? Mag het fonds die steun alsnog verlenen?