Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Lidstaten moeten jaarlijks verslag doen aan de Europese Commissie over verleende steun. Dit brengt verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee, die de steun moeten rapporteren.

Rapportage (van 2020) over betalingen 2019

Voor de rapportage over 2019 hebben decentrale overheden in maart 2020 (via een brief en in sommige gevallen een e-mail) het verzoek ontvangen om aan de jaarlijkse rapportageverplichting te voldoen.  De rapportageperiode is inmiddels afgesloten.

Hoe werkt de rapportage?

Het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), coördineert de steunrapportages van provincies en gemeenten. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

  • Gemeenten leveren alle benodigde gegevens aan bij Europa decentraal (zie hieronder daarover meer)
  • Provincies voeren de staatssteunrapportage zelf in het SARI systeem en leveren eventuele overige gegevens aan door het invullen van de formulieren op de website van Europa decentraal (zie hieronder daarover meer)
  • Waterschappen rapporteren via het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Benodigde gegevens over 2019

Over de volgende steunmaatregelen moet worden gerapporteerd:

  1. Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie. Te denken valt aan steunmaatregelen die vallen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV);
  2. Steunmaatregelen die vallen onder de Nationale Monumentenregeling;
  3. (Één keer per twee jaar) uitgaven/compensatie op basis van het DAEB vrijstellingsbesluit;
  4. (Alleen voor gemeenten) verlaagde grondkosten voor sociale woningbouw/maatschappelijk vastgoed

N.B: Mochten er in 2019 toch nog uitgaven zijn gedaan in het kader van de Omnibus Decentraal-regeling (ODR), gelieve dat dan aan per mail aan het ministerie van BZK door te geven.

Als uw provincie of gemeente steunmaatregelen heeft die onder de steunmaatregel 1 (meldingen of kennisgevingen) vallen, heeft onze contactpersoon bij uw organisatie een e-mail gekregen over de gegevens die dienen te worden aangeleverd. Heeft u medio maart geen e-mail of brief ontvangen, maar heeft uw organisatie wel steun verleend op basis van één of meer van de bovenstaande vrijstellingen? Stuur dan een e-mail naar cps@europadecentraal.nl (voor gemeenten) of coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl (voor provincies,  managementautoriteiten en Utrecht en Rotterdam).

Procedure voor gemeenten

Gemeenten moeten uiterlijk donderdag 9 april 2020 de benodigde gegevens aanleveren bij Europa decentraal. Hiervoor kunnen de formulieren op de website worden ingevuld en voor de specifieke steun onder met betrekking tot meldingen en kennisgevingen (onder punt 1) kan worden gereageerd op de verstuurde mail. Deze gegevens worden door het kenniscentrum gecontroleerd. Het kan zijn dat Europa decentraal ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. De ministeries van BZK en EZK controleren de gegevens. Ook zij kunnen (tot uiterlijk eind juni 2019) vragen stellen aan de gemeente over de gegevens. De communicatie verloopt altijd via Europa decentraal.

Procedure voor provincies (inclusief de MA’s en gemeenten Rotterdam en Utrecht)

Provincies, alsmede een aantal managementautoriteiten en de gemeenten Rotterdam en Utrecht zullen door het Coördinatiepunt Staatssteun voor Decentrale Overheden (CSDO) van het ministerie van BZK worden verzocht uiterlijk donderdag 9 april 2020 de benodigde gegevens eveneens aan te leveren via de formulieren op de website. Het kan zijn dat het CSDO daarna ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. Daarnaast wordt aan deze organisaties gevraagd om uiterlijk donderdag 9 april 2020 zelf de gegevens met betrekking tot kennisgevingen en meldingen (onder punt 1) zelf in te voeren in het SARI-systeem van de Europese Commissie. De communicatie met betrekking tot de rapportage verloopt voor deze organisaties via het CSDO.

Doel rapportage

Door middel van de rapportage kan de Europese Commissie toezicht houden op de naleving van de staatssteunregels. Het doel van de rapportage is daarom:

  • toezicht houden op de naleving van staatssteunregels;
  • inzicht krijgen in de vraag in hoeverre staatssteun wordt aangewend voor de beleidsdoelen uit de EU2020-strategie (milieubescherming, O&O&I, werkgelegenheid, etc.);
  • staatssteunbeleid waar nodig bijsturen.

Verantwoordelijkheden decentrale overheden

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen, moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van bestaande steun. De informatie die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie.

Scoreboard staatssteun

De Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het openbare Scoreboard voor Staatssteun.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Europa decentraal, via cps@europadecentraal.nl. Liever telefonisch contact? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via 070 – 338 1099 contact opnemen met Juliëtte Fredriksz of Laura Hollmann.

Nieuws Rapportages

Aankondiging staatssteun- en DAEB-rapportage decentrale overheden

In maart zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen die hebben plaatsgevonden in 2019. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2017: 97% van de steunmaatregelen onder de AGVV

De Europese Commissie heeft het staatssteun scoreboard 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Commissie heeft geboden. Daarnaast blijkt hieruit dat de Nederlandse overheden in 2016 meer staatssteun hebben verleend dan in 2015. Daarmee volgt Nederland de Europese trend. Toch verleent Nederland naar rato van het BBP nog altijd minder staatssteun dan de meeste Europese lidstaten.

Lees het volledige bericht

Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Commissie publiceert Nederlandstalige AGVV checklists

In juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) in werking getreden. Om het gebruik van deze verordening te vergemakkelijken, heeft de Commissie onlangs een aantal checklists opgesteld. Met behulp van deze checklists kunnen decentrale overheden op eenvoudige wijze nagaan aan welke voorwaarden steunmaatregelen onder de AGVV moeten voldoen.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Rapportages

Wanneer moet onze gemeente rapporteren voor de DAEB-rapportage en wat houdt die rapportage in?

Onze gemeente heeft onlangs het (jaarlijkse) verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de staatssteunrapportage met daarbij dit jaar ook het verzoek te rapporteren over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Wat valt hier precies onder en moet de gemeente ook economische activiteiten rapporteren die zij zelf heeft uitgevoerd in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O)?

Bekijk het antwoord