Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Lidstaten moeten jaarlijks verslag doen aan de Europese Commissie over verleende steun. Dit brengt verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee, die de steun moeten rapporteren.

Rapportage over 2018

Voor de rapportage over 2018 ontvangen decentrale overheden eind februari 2019 het verzoek om aan de jaarlijkse rapportageverplichting te voldoen. Provincies wordt gevraagd een aantal gegevens in te voeren in het rapportagesysteem (SARI) en alle gemeenten wordt verzocht de gegevens aan te leveren bij Europa decentraal. Wat, waar wanneer en hoe er precies moet worden gerapporteerd, is terug te lezen in dit nieuwsbericht.

Hoe werkt de rapportage?

Het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), coördineert de steunrapportages van provincies en gemeenten. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Gemeenten en provincies die steunmaatregelen hebben aangemeld of kennisgegeven bij de Commissie, of steun hebben verleend onder toepassing van de ODR, ontvangen naast het verzoek om gegevens aan te leveren een rapportageverzoek per e-mail van Europa decentraal.

Waterschappen rapporteren via het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W).

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzamelt de rapportages van alle ministeries en stuurt deze via de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU naar de Commissie. Zodra de rapportages compleet zijn, start de Commissie met de analyse ervan.

Procedure voor gemeenten

Gemeenten moeten voor 22 maart 2019 de benodigde gegevens per e-mail aanleveren bij Europa decentraal. Deze gegevens worden door het kenniscentrum gecontroleerd. Het kan zijn dat Europa decentraal ter verduidelijking vragen stelt over de aangeleverde gegevens. De ministeries van BZK en EZK controleren de gegevens. Ook zij kunnen (tot uiterlijk eind juni 2019) vragen stellen aan de gemeente over de gegevens. De communicatie verloopt echter altijd via Europa decentraal.

Procedure voor provincies

Provincies, drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)en de managementautoriteiten (Kansen voor West en samenwerkingsverband Noord-Nederland) moeten dit jaar voor 5 april 2019 zelf de gegevens invoeren in het SARI-systeem van de Europese Commissie. De inloggegevens ontvangen provincies van het ministerie van BZK. Steun onder ODR en de nationale monumentenregeling kan per e-mail worden aangeleverd aan het ministerie.

Benodigde gegevens

Over de volgende steunmaatregelen moet worden gerapporteerd:

  • steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie (COMP) en DG Landbouw (AGRI);
  • steunmaatregelen die zijn vrijgesteld van melding en vallen onder de Algemene Groepsvrijstelling, de Landbouwvrijstelling of de Visserijvrijstellingsverordening en waarvoor een kennisgeving is gedaan;
  • steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR).

Als uw provincie of gemeente steunmaatregelen heeft die onder de bovenstaande opsomming vallen, heeft onze contactpersoon bij uw organisatie een e-mail gekregen van Europa decentraal over welke gegevens u moet aanleveren. Hebt u geen e-mail ontvangen, maar heeft uw organisatie wel steun verleend op basis van één van de bovenstaande vrijstellingen? Stuur dan een e-mail naar cps@europadecentraal.nl.

Overige steunregelingen

Mogelijk heeft uw decentrale overheid ook op basis van de onderstaande regelingen steun verleend die ook gerapporteerd moet worden:

  • gegevens Nationale Monumentenregeling;
  • opgave verlaagde grondkosten voor sociale woningbouw en maatschappelijk.

De bijlage voor bovenstaande steunmaatregelen zijn aan de rechterkant van deze pagina terug te vinden onder het kopje ‘links‘.

Doel rapportage

Door middel van de rapportage kan de Europese Commissie toezicht houden op de naleving van de staatssteunregels. Het doel van de rapportage is daarom:

  • toezicht houden op de naleving van staatssteunregels;
  • inzicht krijgen in de vraag in hoeverre staatssteun wordt aangewend voor de beleidsdoelen uit de EU2020-strategie (milieubescherming, O&O&I, werkgelegenheid, etc.);
  • staatssteunbeleid waar nodig bijsturen.

Verantwoordelijkheden decentrale overheden

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen, moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van bestaande steun. De informatie die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie.

Scoreboard staatssteun

De Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het openbare Scoreboard voor Staatssteun.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Europa decentraal, via cps@europadecentraal.nl. Liever telefonisch contact? Dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met Paul Zondag of Marieke Merkus (070 – 338 1097).

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Rapportages

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden

Komend voorjaar zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen van staatssteun die hebben plaatsgevonden in 2018. In dit bericht vindt u meer informatie over deze rapportage en de te volgen procedures.

Lees het volledige bericht

Aankondiging staatssteun en DAEB-rapportage

In het kader van de jaarlijkse staatssteunrapportage zal komend voorjaar aan alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend, worden verzocht hierover te rapporteren. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over deze rapportages en de te volgen procedures.

Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2017: 97% van de steunmaatregelen onder de AGVV

De Europese Commissie heeft het staatssteun scoreboard 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Commissie heeft geboden. Daarnaast blijkt hieruit dat de Nederlandse overheden in 2016 meer staatssteun hebben verleend dan in 2015. Daarmee volgt Nederland de Europese trend. Toch verleent Nederland naar rato van het BBP nog altijd minder staatssteun dan de meeste Europese lidstaten.

Lees het volledige bericht

Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Commissie publiceert Nederlandstalige AGVV checklists

In juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) in werking getreden. Om het gebruik van deze verordening te vergemakkelijken, heeft de Commissie onlangs een aantal checklists opgesteld. Met behulp van deze checklists kunnen decentrale overheden op eenvoudige wijze nagaan aan welke voorwaarden steunmaatregelen onder de AGVV moeten voldoen.
Lees het volledige bericht

Oproep: aanlevering van uw gegevens voor de staatssteunrapportage

Verleende uw provincie of gemeente aangemelde of vrijgestelde steun in 2013? En hebt u hierover een brief gekregen van het ministerie van BZK en/of een e-mail van Europa decentraal? Dan dient u gegevens aan te leveren voor de staatssteunrapportage over 2013. De deadline hiervoor is vrijdag 16 mei 2014. Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de coördinatie van de rapportage door provincies en gemeenten.
Lees het volledige bericht

Oproep gemeenten en provincies aanleveren gegevens voor staatssteunrapportage

Decentrale overheden dienen voor het jaarlijkse ‘Scoreboard staatssteun’ van de Europese Commissie binnenkort weer te rapporteren over hun lopende steunmaatregelen. Deze rapportage verloopt via het ministerie van BZK en Europa decentraal ondersteunt daarbij. De staatssteunrapportage gaat begin april van start. Binnenkort ontvangen de betrokken overheden via een brief van BZK en een e-mail van Europa decentraal nadere informatie over de procedure.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Rapportages

Wanneer moet onze gemeente rapporteren voor de DAEB-rapportage en wat houdt die rapportage in?

Onze gemeente heeft onlangs het (jaarlijkse) verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de staatssteunrapportage met daarbij dit jaar ook het verzoek te rapporteren over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Wat valt hier precies onder en moet de gemeente ook economische activiteiten rapporteren die zij zelf heeft uitgevoerd in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O)?

Bekijk het antwoord

X