Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meldingsprocedure

Als steunmaatregelen niet binnen een vrijstellingsverordening (of de de-minimisverordening) passen, moeten decentrale overheden vóór de steunverlening goedkeuring vragen aan de Europese Commissie (meldingsplicht). Aanmelding op basis van één van de kaderregelingen, richtsnoeren, mededelingen van de Europese Commissie, of op basis van de uitzonderingen in artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) vergroot de kans op goedkeuring. Een meldingsprocedure wordt ook wel een notificatieprocedure genoemd.

Zware procedure

Het doorlopen van een meldingsprocedure is een complex en langdurig proces. Wanneer de steunverlening van een decentrale overheid aan de voorwaarden van de AGVV of LVV voldoet, volstaat een lichtere kennisgevingsprocedure en kan een melding voorkomen worden.

Meldings- en rapportageplicht

De Commissie moet van elk voornemen tot invoering of wijzigingen van steun tijdig op de hoogte worden gebracht (art. 108 VWEU). In de Procedureverordening 2015/1589 en de Uitvoeringsverordening wordt uitgelegd welke procedures gevolgd moeten worden. Decentrale overheden zijn verplicht jaarlijks te rapporteren over goedgekeurde staatssteun.

Standstill bepaling

Voor aan te melden steun geldt een ‘standstill’ bepaling: de steunmaatregel mag niet uitgevoerd worden voordat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven (art. 108 lid 3 VWEU en art. 3 Procedureverordening).

Publicatie steunmaatregel

De Commissie publiceert de melding, wanneer deze is afgerond, in het Publicatieblad van de EU (elektronisch) en in het zaakregister op haar eigen website. Dit doet zij onder andere in het kader van transparantie.

Meldingsprocedure voor gemeenten en provincies

Het Coordinatiepunt Staatssteun beoordeelt de voorgenomen melding van de steunmaatregel. Zodoende kan er een goede afweging gemaakt worden over het traject dat het beste kan worden ingeslagen. Bovendien heeft het Coördinatiepunt informele contacten met de Europese Commissie om een meldingsprocedure vroegtijdig af te stemmen. Het Coördinatiepunt is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure.

Alle onderstaande ‘sub’ procedures kunnen onderdeel zijn van de meldingsprocedure:

  • een informele pre-notificatie (PN);
  • een formele notificatie(melding) (N);
  • een vereenvoudigde (aan)meldingsprocedure.

N.B.: de pre-notificatie is formeel niet verplicht, maar maakt in de praktijk altijd deel uit van een (voorgenomen) staatssteunmelding.

Procedure voor waterschappen

Voor waterschappen verloopt de procedure op vergelijkbare wijze. Het verschil is dat dit verloopt via het ministerie van I&W, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Meldingsprocedure

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Meldingsprocedure

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellings­verordening?

Door de huidige coronacrisis is het voor vele ondernemingen lastig om het hoofd boven water te houden. Het tijdelijke liquiditeitskader van de Europese Commissie, dat het mogelijk maakt om steunregelingen gericht op de economische gevolgen van het coronavirus sneller goed te keuren, en de nationale financieringsmaatregelen die door het Rijk zijn genomen om getroffen ondernemingen in deze periode tegemoet te komen, bieden ondersteuning. Om overlap tussen verschillende steunregelingen te voorkomen is het wenselijk om het verstrekken van financiële steun zoveel mogelijk af te stemmen op de regelingen die volgen op het tijdelijke steunkader en de reeds bestaande en toekomstige nationale maatregelen. Sommige decentrale overheden zullen mogelijk (aanvullend) geoorloofde staatssteun willen verlenen door gebruik te maken van het reguliere staatssteunkader, bijvoorbeeld via de vrijstellingsverordeningen. Verschillende gemeenten hebben al eerder steun verleend middels een vrijstellingsverordening. Voor sommige gemeenten kan het volgen van de verplichte kennisgevingprocedure die gepaard gaat met gebruik van een vrijstellingsverordening echter nieuw zijn. Daarom zet Europa decentraal in deze Praktijkvraag uiteen hoe dit proces in zijn werk gaat en welke andere zaken steunverlenende autoriteiten in acht dienen te nemen bij deze route.

Bekijk het antwoord