Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Terugvorderingsprocedure

Indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. Het idee hierachter is dat de situatie moet worden hersteld zoals deze was vóór de verlening van de steun om zo de verstoring van de marktwerking teniet te doen.

Nationale rechter

Hoe terugvordering van onrechtmatige staatssteun juridisch moet worden gerealiseerd, wordt overgelaten aan het recht van de lidstaat waarin de schending van de staatssteunregels is begaan. Een terugvordering kan zowel publiek- als privaatrechtelijk plaatsvinden afhankelijk van de situatie.

De nationale rechter kan uitvoering geven aan een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie. Hierbij wordt vaak beroep gedaan ter opschorting of vernietiging van een steunmaatregel, totdat de Commissie de maatregel heeft beoordeeld.

Vertrouwensbeginsel

Ontkomen aan terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Hiervoor moet het vertrouwensbeginsel ingeroepen worden. Dat wil zeggen dat de begunstigde erop mag vertrouwen dat een steunmaatregel ‘staatssteunproof’ is. Echter kunnen de verwachtingen die een decentrale overheid heeft gewekt bij een begunstigde in beginsel geen belemmering zijn voor terugvordering van ongeoorloofde staatssteun. Ondernemingen kunnen dus niet blind vertrouwen op de uitlatingen van decentrale overheden over staatssteun. Dit geldt overigens ook voor uitspraken over andere transacties tussen overheden en ondernemingen.

Terugvordering en de Awb

Het wetsvoorstel Terugvordering is nog niet aangenomen. Daarom geldt voor subsidies van de overheid de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens art. 4:49 lid 1b Awb kan het bestuursorgaan de subsidievaststelling intrekken of wijzigen, mits deze onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Awb en staatssteun

Wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd, moet de subsidie worden ingetrokken of lager worden vastgesteld. Voor zover de Awb wel van toepassing is, moet benadrukt worden dat in de Awb geen enkele verwijzing naar het Europees staatssteunrecht is opgenomen. Dus ook niet in de bepalingen die zien op beëindiging van subsidies en terugvordering. In art. 4:57 Awb wordt wel een algemene bevoegdheidsgrondslag tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidies gelezen.

Deggendorf-clausule

Decentrale overheden moeten in hun ad hoc steunmaatregel of subsidieverordening expliciet de Deggendorf-clausule opnemen. Hierin wordt betaling uitgesloten van steun aan een onderneming waartegen een bevel tot terugvordering is gegeven op grond van een eerdere beschikking van de Commissie. Hierin is de steun onrechtmatig en onverenigbaar verklaard met de gemeenschappelijke markt.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Terugvorderingsprocedure

Wet terugvordering staatssteun: gevolgen decentrale praktijk

Decentrale overheden zijn verplicht om staatssteun die als onrechtmatig wordt aangemerkt terug te vorderen (inclusief rente) op basis van de recent in werking getreden Wet terugvordering staatssteun. Ook rust op bestuursorganen de verplichting om reeds verleende beschikkingen die onrechtmatige staatssteun behelzen te wijzigen en de reeds verleende steun terug te vorderen. De Wet terugvordering staatssteun heeft daarmee gevolgen voor de decentrale staatssteunpraktijk.

Lees het volledige bericht

Kabinet dient wetsvoorstel terugvordering staatssteun in

Het Kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat toeziet op de terugvordering van staatssteun. Hierdoor kan er een sluitende set nationaal rechtelijke grondslagen voor terugvorderingen van onrechtmatig verstrekte staatssteun komen. Het wetsvoorstel creëert geen nieuwe situaties waarin moet worden teruggevorderd. Het biedt uitsluitend een regeling ter uitvoering van de verplichting tot terugvordering in situaties waarin al teruggevorderd moet worden.

Lees het volledige bericht

‘Koopovereenkomst in Harlingen met terugwerkende kracht staatssteun’

De rechtbank Noord-Nederland heeft zich uitgesproken in een geschil tussen de gemeente Harlingen en een lokaal bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank is er bij de koopovereenkomst, die tussen beide partijen gesloten is, sprake van staatssteun. Het gevolg van deze uitspraak is dat het voor de gemeente Harlingen mogelijk is om de steun in te trekken en dat het de gemeente in beginsel vrij staat om (een deel van) de verleende steun terug te vorderen.
Lees het volledige bericht