Landbouw

Decentrale overheden moeten rekening houden met de staatssteunregels als zij ondernemingen in de landbouwsector willen steunen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verstrekken van staatssteun aan een tuinder voor investeringen voor plattelandsontwikkeling (POP3+). Maar ook bij  het verstrekken van een subsidie aan een boer voor het in stand houden van historische gebouwen of landschappen zijn de staatssteunregels van toepassing. Andere voorbeelden zijn staatssteun aan een landbouwonderneming voor het realiseren van milieu- en duurzaamheidsdoeleinden, zoals bedrijfsverplaatsing, voor groenblauwe diensten of voor duurzame stallen. Hoe kan een decentrale overheid dergelijke vormen van steun verlenen in de agrarische sector?

De grondregel in het staatssteunrecht is dat het verboden is om staatssteun te verlenen. Maar op die regel bestaan uitzonderingen. Op deze pagina kunt u lezen op welke manieren geoorloofd staatssteun kan worden verstrekt in de landbouwsector. Ook treft u hier nadere uitleg aan  over het verstrekken van steun voor plattelandsontwikkeling (POP3+).

Landbouwproducten

Om te bepalen welke staatssteunregels van toepassing zijn, moet eerst worden beoordeeld of de decentrale overheid staatssteun gaat verlenen voor activiteiten in de landbouwsector. De bijzondere staatssteunregels voor de agrarische sector gelden namelijk voor alle staatssteun die wordt verleend voor ‘activiteiten op het gebied van de productie, verwerking en afzet van onder bijlage I bij het Verdrag vallende landbouwproducten’. De producten en activiteiten die zijn genoemd in Bijlage I bij het VWEU  moeten worden aangemerkt als landbouwproducten, met uitzondering van de producten en activiteiten op het gebied van visserij en aquacultuur, die vallen onder Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad. Op activiteiten in alle andere sectoren van de economie zijn de algemene staatssteunregels van toepassing.

Staatssteunregels voor de landbouwsector

Voor het verlenen van staatssteun aan de landbouwsector zijn in de meeste gevallen de bijzondere aparte landbouwstaatssteunregels van toepassing. Deze regels zijn over het algemeen strenger dan voor andere sectoren, vanwege de sterke mate van regulering en subsidiëring in de agrarische sector. Staatssteun aan agrariërs kan niettemin, op grond van de onderstaande instrumenten, in overeenstemming met de Europese staatssteunregels worden verleend:

Voor meer informatie over de LVV en de Landbouw De-minimisverordening verwijzen wij naar de aparte pagina’s over deze twee Verordeningen. Hieronder op deze pagina vindt u wel nadere informatie over de Richtsnoeren voor landbouwsteun.

Overige staatssteunregels

Bij het verlenen van steun wordt gekeken naar de activiteit waarvoor steun wordt verleend, niet in de eerste plaats naar de ontvanger van de steun. Het kan dus voorkomen dat steun verleend wordt aan een agrariër, maar niet voor landbouwdoeleinden. In dat geval zijn de algemene staatssteunregels van toepassing. Steun voor activiteiten die geen invloed hebben op de primaire landbouw, kan ook staatssteunproof worden gemaakt op basis van andere steunkaders. Bijvoorbeeld:

De AGVV is helemaal van toepassing op de verwerking en afzet van landbouwproducten, mits de steun niet direct is gerelateerd aan de primaire landbouwproductie. De reguliere de-minimisverordening is alleen onder strikte voorwaarden daarop van toepassing.

Steun voor primaire landbouwactiviteiten is daarentegen in principe van de reguliere de-minimisverordening uitgesloten. De AGVV mag alleen worden toegepast op steun aan de primaire landbouwproductie voor consultancysteun voor het MKB, risicofinancieringssteun, onderzoek en ontwikkeling, en innovatiesteun voor het MKB, milieusteun, opleidingssteun en steun voor kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap (artikel 1, lid 3, sub b). Steun kan daarentegen wel onder de reguliere de-minimisverordening of de AGVV vallen indien de activiteiten die worden gesteund niet direct zijn gerelateerd aan activiteiten in de primaire landbouw.

Richtsnoeren voor landbouwsteun

Steun die niet onder een van de vrijstellingsverordeningen past, is mogelijk wel verenigbaar met het verbod op staatssteun, op grond van de Richtsnoeren voor landbouwsteun. Steunmaatregelen op basis van de Richtsnoeren voor landbouwsteun moeten formeel bij de Europese Commissie worden aangemeld. De Europese Commissie past de richtsnoeren toe bij haar afweging om een voorgenomen steunmaatregel al dan niet goed te keuren. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op de visserij- en aquacultuursector. Voor steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector die moet worden aangemeld, kunnen decentrale overheden ook gebruik maken van de Kaderregeling O&O&I. Dat geldt ook voor milieusteun, waarvoor gebruik kan worden gemaakt van het Milieusteunkader (MESK).

De Richtsnoeren voor landbouwsteun zijn van toepassing op steunmaatregelen voor activiteiten op het gebied van de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De richtsnoeren bevatten meer  categorieën van activiteiten waarvoor staatssteun kan worden verleend dan de LVV en de nadruk ligt in de richtsnoeren meer op milieu- en klimaatmaatregelen. Bovendien ligt in veel gevallen de steunintensiteit hoger. De richtsnoeren bevatten ook gedetailleerde regels voor steunmaatregelen voor onder andere steun voor plattelandsontwikkeling (POP3+), biologische landbouw, investeringen in landbouwbedrijven, sluiting van productiecapaciteit en het opvangen van nadelen in verband met de bescherming van Natura 2000-gebieden en verplichtingen die voorvloeien uit de Kaderrichtlijn water. De Europese Commissie zal een steunmaatregel verder alleen goedkeuren indien deze aan de algemene voorwaarden uit  hoofdstuk 3 van de richtsnoeren.

Plattelandsontwikkeling: POP3+ subsidie

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021 – 2022 (POP3+) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling gesubsidieerd worden. POP3+ is een verlenging van POP3, dat geldig was van 2014 tot en met 2020. Subsidies voor primaire landbouwactiviteiten zijn onder POP3+ vrijgesteld van de staatssteunregels en hoeven dus niet te worden gemeld. Voor steun aan niet-primaire landbouwactiviteiten zijn de staatssteunregels wel van toepassing. Over POP3+ kunt u meer lezen op deze pagina.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Landbouw

Landbouw beleid

De doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn vastgesteld in art. 33 van het VWEU. De landbouwsector heeft specifieke kenmerken en een historische plaats in het Europees beleid. Daarom gelden er specifieke staatssteunregels voor de landbouwsector.

Plattelandontwikkelingsbeleid

In de Verordening plattelandsontwikkeling is het plattelandsontwikkelingsbeleid van 2007 tot 2013 vastgesteld en is de rol van plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het GLB bevestigd.

Landbouw en staatssteun

In art. 88 en 89 van de Verordening staat specifieke staatssteunbepalingen. Steun voor plattelandsontwikkeling moet in overeenstemming zijn met het Verdrag (art. 5).

Nieuws Landbouw

Europese Rekenkamer ziet beperkte vooruitgang duurzaam gebruik van pesticiden

Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het meten en verminderen van de risico’s bij het gebruik van pesticiden in de EU. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een speciaal verslag over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Rekenkamer onderzocht de EU-maatregelen ter aanvulling op een lopende Commissie-evaluatie van de wetgeving op dit beleidsterrein. Dit doet de Europese Commissie vanwege toenemende publieke en parlementaire bezorgdheid over de risico’s die aan het gebruik van pesticiden zijn verbonden. De Nederlandse provincies, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW, MKB-Nederland en Kenniscentrum Europa decentraal wezen al eerder op decentrale knelpunten in deze EU-wetgeving.

Lees het volledige bericht

In gesprek met Henk Staghouwer | Landbouw in Groningen, het GLB, de stikstofaanpak en de bescherming van boerenbedrijven

Henk Staghouwer is gedeputeerde bij de Provincie Groningen waar hij onder andere landbouw en internationalisering in zijn portefeuille heeft. Daarnaast is Staghouwer lid van het Comité van de Regio’s vanuit de portefeuilles visserij en landbouw. Daarom gingen wij voor met hem in gesprek over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het PAS. Lees het volledige bericht

Europees Parlement neemt resolutie aan tegen octrooibaarheid van plantmateriaal

Het Europees Parlement heeft afgelopen week (19 september) in Straatsburg een resolutie aangenomen waarmee het zich uitspreekt tegen het verlenen van patenten op fruit, groenten of dieren verkregen uit conventionele veredelingsprocessen, zoals kruising. Het Europees Octrooi Bureau (EOB) laat sinds 2015 patenten toe voor planten die zijn ontstaan uit traditionele kweektechnieken, in dit geval voor een tomaat en broccoli. Lees het volledige bericht

Europese Commissie stelt meer steun voor boeren voor

De droogte die afgelopen zomer in Europa heerste heeft voor veel schade gezorgd bij boeren. Hoewel de Europese Commissie al eerder in augustus maatregelen voorstelde om de schade die boeren hadden geleden te verlichten, heeft de Commissie op 30 augustus een voorstel gedaan om de steun voor boeren uit te breiden en zo de schade van de droogte te beperken. Decentrale overheden kunnen boeren hierover informeren, zodat zij gebruik kunnen maken van deze algehele versoepeling om de schade die ze afgelopen zomer hebben geleden (deels) te kunnen compenseren.

Lees het volledige bericht

Consultatie landbouw de-minimisverordening: mogelijke verhoging van het de-minimisplafond

De Europese Commissie nodigt overheden, burgers, bedrijven en organisaties uit om te reageren op het tekstvoorstel tot wijziging van de landbouw de-minimissverordening. Met de beoogde wijziging zal het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector worden verhoogd van € 15.000 naar € 25.000 per onderneming. Hierdoor zouden overheden meer ruimte krijgen om geoorloofd steun te verlenen aan de primaire landbouwsector.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Landbouw

Steun aan een landbouwbedrijf: toepassing van de reguliere de-minimisverordening of de landbouw de-minimisverordening?

De gemeente wil een subsidie verlenen aan een fruitteler die onderhoudswerkzaamheden aan de gevel van een monumentaal pand wil verrichten. De gemeente wil een bijdrage van € 12.500 euro verlenen. Wij begrepen dat er sprake kan zijn van staatssteun, maar dat wij deze subsidie – gezien het geringe bedrag – kunnen verlenen zonder in strijd te zijn met de staatssteunregels. Van welke regeling kunnen wij gebruikmaken?

Bekijk het antwoord

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

Bekijk het antwoord

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

Moet subsidie aan een waterschap worden gekwalificeerd als staatssteun?

In het kader van een project voor verbetering van het natuurherstel in een waterwinningsgebied verleent de provincie een subsidie van € 2 miljoen aan een waterschap. Het waterschap zal diverse werkzaamheden uitvoeren, zoals de verplaatsing van de waterwinning naar een ander gebied. Er wordt nu gesteld dat het subsidiebesluit wellicht gekwalificeerd moet worden als staatssteun. Is dat inderdaad zo?

Bekijk het antwoord

Publicaties Landbouw

Landbouw publicaties

Boek Pluk de vruchten van de interne markt, Europa decentraal en Universiteit Utrecht
Boek 1001 vragen over staatssteun, Europa decentraal

Artikelen Europa decentraal uit de reeks In 10 stappen op de hoogte:

Andere publicaties

Regiebureau POP over het nieuwe GLB
Programmadocument POP2, met in tabel 9 de specificaties van de staatssteunkaders waarbinnen POP2 viel
Handreiking Boerderijeducatie uit publieke middelen, mogelijkheden voor decentrale overheden

 

Wet- en regelgeving Landbouw

Landbouw wet- en regelgeving

De voorwaarden voor landbouwsteun zijn opgenomen in de volgende vrijstellingen en richtsnoeren:

Staatssteunregels voor de landbouwsector zijn van toepassing op:

 • ondernemingen die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten;
 • ondernemingen die landbouwproducten verwerken en afzetten;
 • ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector en die steun voor plattelandsontwikkeling (POP3) krijgen.

Steun voor activiteiten die geen invloed heeft op de primaire landbouw mag ook staatssteunproof worden gemaakt op basis van andere steunkaders, zoals de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV), de reguliere de-minimisvrijstelling en het Milieusteunkader (MESK).

Definities productie, verwerking en afzet van landbouwproducten

De definities vindt u in paragraaf 2.4 van de Richtsnoeren. De producten die als landbouwproduct worden gedefinieerd, staan opgesomd in Bijlage I van het VWEU.

1. Vrijstellingsverordening MKB Landbouw

Met de MKB Landbouwvrijstelling (ABER, Nr. 702/2014) kan steun aan agrariërs staatssteunproof worden gemaakt. De oude ABER (Nr. 1857/2006) gold tot eind 2013. Daarna is deze met een half jaar verlengd. Per 1 juli 2014 is de herziene verordening in werking getreden. Onder de ABER gelden overgangsbepalingen, dezelfde als onder de nieuwe AGVV.

Verbreding reikwijdte, maar meer controle

Veel bestaande categorieën hebben nu hogere maxima en soepelere voorwaarden. De ABER is uitgebreid met nieuwe categorieën, zoals energie- en agromilieumaatregelen, cultuur, natuurlijk erfgoed en plattelandsontwikkeling. De Commissie legt wel meer nadruk op verslaglegging en monitoring.

Reikwijdte

De ABER is van toepassing op MKB bedrijven die actief zijn in de landbouwsector, met name de primaire landbouwproductie. De nieuwe ABER is nu ook grotendeels van toepassing op de verwerking en de afzet van landbouwproducten.

De ABER bevat een apart gedeelte voor steunmaatregelen, die niet van invloed zijn op de primaire productie van landbouwproducten, en die worden verstrekt op basis van het POP3 programma. Het gaat zowel om subsidies die worden gefinancierd mét een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) als om subsidies gefinancierd vanuit aanvullende nationale financiering (top-ups) bij het POP3-programma.

Normaalgesproken mag geen steun worden verleend aan ondernemingen in financiële moeilijkheden. De ABER bevat een uitzondering op deze regel als het gaat om steun voor schade veroorzaakt door natuurrampen.

Categorieën

De verordening stelt de volgende categorieën vrij van melding:

 • steun ten behoeve van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;
 • steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven;
 • steun voor het herstel van de schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector;
 • steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector;
 • steun voor de bosbouw.

Kennisgeving

Steunmaatregelen die onder de verordening vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

2. Algemene groepsvrijstellingsverordening

Decentrale overheden kunnen ook op basis van de AGVV steun aan ondernemingen in de landbouwsector staatssteunproof maken. De AGVV bevat meer categorieën dan de ABER en kan een nuttig instrument zijn als de steun niet onder de ABER past.

Reikwijdte

De AGVV is helemaal van toepassing op de verwerking en afzet van landbouwproducten, mits de steun niet direct is gerelateerd aan de primaire productie.

Primaire landbouwbedrijven zijn in principe van de AGVV uitgesloten. Steun daarvoor valt alleen onder de AGVV voor categorieën die niet direct zijn gerelateerd aan activiteiten in de primaire landbouw.

De AGVV mag worden toegepast voor steun aan de primaire landbouwproductie voor:

 • consultancysteun voor het MKB
 • risicofinancieringssteun
 • onderzoek en ontwikkeling, en innovatiesteun voor het MKB
 • milieusteun
 • opleidingssteun
 • steun voor kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap.

Kennisgeving

Steunmaatregelen die onder de AGVV vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

3. De-minimisvrijstelling Landbouwsector

Steun die onder de de-minimisdrempel blijft, heeft zo’n beperkt effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten, dat de Europese Commissie het niet als staatssteun beschouwd. Dit is een optie om steun staatssteunproof te maken, als het om een laag bedrag gaat en steun niet onder een andere vrijstelling past.

Aan primaire producenten van landbouwproducten kan ook de-minimissteun verleend worden. Vanaf 1 januari 2014 geldt de herziene de-minimisverordening voor de primaire landbouw (Nr. 1408/2013).

NB: Let u wel op alle voorwaarden.

De-minimis primaire productie

Decentrale overheden kunnen op basis van de maximaal 15.000 euro aan steun binnen een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming in de primaire productie verlenen. Voorheen was deze drempel 7500 euro.

Het totaalbedrag van de-minimissteun in Nederland over drie belastingjaren aan de landbouwproductiesector, mag niet hoger zijn dan 165.322.500 euro.

De-minimis voor verwerking en afzet

De verwerking en afzet van landbouwproducten valt (onder voorwaarden) onder de reguliere de-minimisvrijstelling. Deze drempel bedraagt 200.000 euro. Kruissubsidiëring met primaire landbouwactiviteiten moet worden voorkomen. Dat kan middels een gescheiden boekhouding.

Geen melding/kennisgeving

Decentrale overheden hoeven de-minimissteun niet te melden of ter kennis geven bij de Commissie. Ondernemingen moeten wel een verklaring tekenen.

4. Richtsnoeren landbouw

Steun aan agrariërs die niet onder een vrijstellingsverordening past, moet worden aangemeld op basis van de Richtsnoeren Landbouw. Per 1 juli 2014 zijn de herziene Richtsnoeren van kracht. Deze leggen grotere nadruk op milieu- en klimaatmaatregelen. Ze bevatten meer steuncategorieën dan de ABER en de steunintensiteiten zijn vaak hoger. Maar een formele aanmeldingsprocedure is dus verplicht.

Reikwijdte

De richtsnoeren zijn van toepassing op steunmaatregelen voor activiteiten op het gebied van zowel de productie als de verwerking en afzet van de landbouwproducten. De Richtsnoeren bevatten een nieuw deel voor steun voor plattelandsontwikkeling (POP3).

De Richtsnoeren zijn niet van toepassing op de visserij- en aquacultuursector. Voor steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector, die moet worden aangemeld, kunnen decentrale overheden ook gebruikmaken van de Kaderregeling OO&I. Dat geldt ook voor milieusteun.

Algemene voorwaarden

De Commissie zal een steunmaatregel alleen als verenigbaar beschouwen en goedkeuren indien deze aan elk van de volgende criteria voldoet (zie Hoofdstuk 3 van de Richtsnoeren):

 • de maatregel moet gericht zijn op een doelstelling van gemeenschappelijk belang in overeenstemming met artikel 107, lid 3, VWEU;
 • de maatregel moet noodzakelijk zijn en zijn gericht op situaties waar steun kan zorgen voor een wezenlijke verbetering die de markt zelf niet tot stand kan brengen;
 • de maatregel moet een geschikt beleidsinstrument zijn om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te helpen bereiken;
 • de steun moet stimulerend effect hebben en het gedrag van de betrokken onderneming of ondernemingen zodanig veranderen dat deze bijkomende activiteiten onderneemt of ondernemen die deze zonder de steun niet zou of zouden uitvoeren, dan wel in beperktere mate of op een andere wijze of locatie zou of zouden uitvoeren;
 • het steunbedrag moet beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om aan te zetten tot de bijkomende investering of activiteit in het betrokken gebied;
 • de negatieve effecten van de steun op de concurrentie moeten voldoende beperkt zijn, zodat de maatregel per saldo positief is;
 • maatregelen moeten transparant zijn; de lidstaten, de Commissie, marktdeelnemers en het publiek moeten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot alle desbetreffende besluiten en relevante informatie over de op grond van die besluiten toegekende steun.

Categorieën

De richtsnoeren bevatten gedetailleerde regels voor steunmaatregelen voor:

 • Plattelandsontwikkeling (POP3)
 • Investeringssteun in landbouwbedrijven
 • Aanloopsteun voor jonge landbouwers en voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven
 • Overdracht van landbouwbedrijven
 • Aanloopsteun voor producentengroeperingen en ‐organisaties
 • Agromilieuklimaatverbintenissen en dierenwelzijnsverbintenissen
 • Opvangen van nadelen in verband met Natura 2000-gebieden en met de kaderrichtlijn water (KRW)
 • Gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen
 • Biologische landbouw
 • Deelname aan een kwaliteitsregeling
 • Technische bijstand (kennisoverdracht en voorlichting, adviesdiensten, bedrijfsvervangingsdiensten)
 • Samenwerking
 • Risico- en crisisbeheer, waaronder schade veroorzaakt door natuurrampen
 • Steun voor sluiting van productiecapaciteit
 • Overige categorieën, waaronder ruilverkaveling, dierlijke productie, reddings- en herstructureringssteun en OO&I

Melding

Steunmaatregelen die onder de Richtsnoeren vallen, moeten worden gemeld bij de Commissie. De Europese Commissie past de Richtsnoeren toe bij haar afweging om een voorgenomen steunmaatregel al dan niet goed te keuren.