Procedures staatssteun

Als een steunmaatregel aan alle staatssteuncriteria voldoet, is er sprake van staatssteun. Decentrale overheden dienen deze in beginsel te melden bij de Europese Commissie, tenzij één van de vrijstellingsmogelijkheden van toepassing is. In dat geval hoeft niet gemeld te worden bij de Europese Commissie, maar moeten decentrale overheden mogelijk een kennisgevingsprocedure doorlopen. Ook gelden er nadere verplichtingen over transparantie en verslaglegging van de steun.

Maar wat houden deze verplichtingen in en waar moet een decentrale overheid rekening mee houden bij het doorlopen van een kennisgevingsprocedure of een meldingsprocedure? En ten slotte, wat zijn gevolgen als niet de juiste procedure wordt gevolgd? Op deze pagina’s vindt u antwoorden op de meest relevante procedurele vraagstukken van het staatssteunrecht.

Onder de procedures in het staatssteunrecht vallen:

  • De kennisgevingsprocedure: een procedure waarbij een steunverlenende overheidsorganisatie de Europese Commissie op de hoogte stelt van een vrijgestelde steunmaatregel;
  • De meldingsprocedure: als decentrale overheden steunmaatregelen niet binnen een vrijstellingsverordening kunnen brengen, moeten zij deze via State Aid Notifications Interactive systeem (SANI) ter goedkeuring aan de Europese Commissie melden;
  • De formele (onderzoeks)procedure: wanneer een decentrale overheid steun heeft verleend en de Europese Commissie twijfelt over de verenigbaarheid daarvan met de interne markt, start de Commissie een formele (onderzoeks)procedure. Deze procedure biedt ook mogelijkheden aan derde partijen om inbreng te geven;
  • De klachtprocedure: de klachtprocedure is een route die door belanghebbenden gevolgd kan worden wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van onrechtmatig verleende steun;
  • De non-notificéprocedure: wanneer staatssteun onrechtmatig wordt verleend, kan de Commissie een procedure voor onrechtmatige steun starten, de zogenaamde non-notificéprocedure;
  • Terugvordering van steun: indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd;
  • De rapportageplicht: decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Deze verplichting houdt in dat lidstaten jaarlijks verslag moeten doen aan de Europese Commissie over verleende steun;
  • De transparantieverplichting (TAM): decentrale overheden moeten via de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) bepaalde informatie verstrekken over verleende staatssteun. Deze informatie is vervolgens in het transparantieregister van de Europese Commissie terug te vinden, dat voor een ieder toegankelijk is.
  • Waar melden en kennisgeven?: Provincies en gemeenten nemen voor kennisgevingen contact op met Europa decentraal (CPS) en voor eventuele meldingen met het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden (CSDO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Waterschappen kunnen voor zowel meldingen als kennisgevingen terecht bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Publicaties

In de Handreiking Staatssteun voor de overheid, de Procedureverordening 2015/1589 en het Procedurele Handboek (alleen beschikbaar in het Engels) vindt u meer informatie over de staatssteunprocedures.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Procedures staatssteun

Aankondiging staatssteun- en DAEB-rapportage decentrale overheden

In maart zullen alle gemeenten en provincies die staatssteun hebben verleend worden verzocht hierover te rapporteren. Het gaat daarbij om uitbetalingen die hebben plaatsgevonden in 2019. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage zal dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures. Lees het volledige bericht

Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a. cultuur verruimd. De wijziging sluit aan op de Betere Regelgeving Agenda van de Commissie die als doel heeft dat de Europese wet- en regelgeving zo doeltreffend en efficiënt mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.
Lees het volledige bericht

Staatssteun scoreboard 2015 gepubliceerd: spreken de cijfers voor zich?

Nederlandse overheden verleenden in 2014 minder staatssteun dan overheden van andere lidstaten. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten van de EU tot en met 2014 zijn gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op feitelijke aangeleverde gegevens. Echter de wijze waarop staatssteun wordt gemeten, verschilt per jaar per lidstaat.
Lees het volledige bericht

Staatssteunrecht levendiger dan ooit! Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (26 november 2015)

Het is inmiddels ruim een jaar geleden sinds de herziene staatssteunregels in werking zijn getreden. Het staatssteunrecht is momenteel levendiger dan ooit. Maar werken de regels wel zoals ze bedoeld zijn? En wat zou er nog beter kunnen? Deze vragen kwamen 26 november jl. tijdens het derde congres van het Landelijk Staatssteunnetwerk aan de orde.
Lees het volledige bericht

Nieuwe procedureverordening treedt in werking

Deze zomer heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe procedureverhouding 2015/1589 aangenomen. Deze treedt in werking met het verschijnen van de verordening in het publicatieblad. De procedureverordening gaat over de toepassing van de staatsteunregels uit artikel 108 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De nieuwe verordening zorgt voor meer duidelijkheid over de toepassing van specifieke procedures, waar ook decentrale overheden mee te maken kunnen krijgen.
Lees het volledige bericht

Bonbons voor de 100e kennisgever!

Afgelopen zomer is door de provincie Limburg de 100e kennisgeving gedaan. Een heuglijk feit. Om het administratieve proces van het doen van een kennisgeving ietwat lichter en smaakvoller te maken, hebben Europa decentraal en het ministerie van BZK de collega’s van de provincie Limburg gefeliciteerd met een doos Belgische bonbons. Wilt u weten wat een kennisgeving is, leest u dan dit bericht.
Lees het volledige bericht

100ste kennisgeving decentrale overheid afgerond!

We zijn er! De honderdste kennisgeving is gedaan door de provincie Limburg onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wilt u meer weten over staatssteun en de kennisgevingsprocedure? Kom dan naar de bijeenkomst  op 8 oktober. Samen vieren we de eerste verjaardag van het nieuwe staatssteunpakket (SAM, ofwel State Aid Modernisation) en praten we u bij over de belangrijkste veranderingen die SAM met zich mee heeft gebracht.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Procedures staatssteun

Wanneer moet onze gemeente rapporteren voor de DAEB-rapportage en wat houdt die rapportage in?

Onze gemeente heeft onlangs het (jaarlijkse) verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de staatssteunrapportage met daarbij dit jaar ook het verzoek te rapporteren over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Wat valt hier precies onder en moet de gemeente ook economische activiteiten rapporteren die zij zelf heeft uitgevoerd in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O)?

Bekijk het antwoord

Kan de provincie steun voor natuurbeheer inrichten als compensatie voor de uitvoering van een DAEB?

Onze provincie wil een organisatie die zich inzet voor natuurbeheer een subsidie geven om een bepaald stuk natuur te onderhouden en te beschermen. Hoe moeten wij een dergelijke subsidie inrichten om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels? Kunnen wij de subsidie aanmerken als een compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Bekijk het antwoord

Is provinciale steun aan agrariërs na rupsenplaag mogelijk?

Bij ons in de provincie heeft een groot aantal agrariërs als gevolg van een rupsenplaag schade aan hun gewassen geleden. De provincie wil de getroffen agrariërs helpen door financiering te verschaffen voor de bestrijding van de plaag en voor het herstel van geleden schade. Past dergelijke financiële steun binnen de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord