Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Landbouwvrijstellingsverordening

Om steun te verlenen in de landbouwsector, kunnen decentrale overheden gebruikmaken van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire productie en de verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook bevat de verordening een speciaal gedeelte voor steun voor plattelandsontwikkeling.

Categorieën

De LVV stelt de volgende categorieën vrij van melding:

  • steun aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;
  • steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven;
  • steun voor het herstel van de schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector;
  • steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector;
  • steun voor bosbouw.

De LVV bevat een apart gedeelte voor steunmaatregelen, die niet van invloed zijn op de primaire productie van landbouwproducten, en die worden verstrekt op basis van het POP3 programma. Het gaat zowel om subsidies die worden gefinancierd mét een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO) als om subsidies gefinancierd vanuit aanvullende nationale financiering (top-ups) bij het POP3-programma.

Algemene voorwaarden

Decentrale overheden dienen rekening te houden met de steunplafonds die gelden voor de verschillende categorieën steun (de hoogte van het brutosubsidie-equivalent voor leningen en garanties). Bij de steunverlening moet er sprake zijn van een stimulerend effect en dient rekening te worden gehouden met cumulatie. Indien er voor dezelfde kosten steun is toegekend door andere overheden, dan mag het totale bedrag het toepasselijke plafond niet overschrijden. Normaliter mag er geen steun worden verleend aan ondernemingen in financiële moeilijkheden (Deggendorf-clausule). De LVV bevat een uitzondering op deze regel als het gaat om steun voor schade veroorzaakt door natuurrampen.

Voor iedere categorie gelden afzonderlijke bepalingen ten aanzien van de steunintensiteiten, de hoogte van de steun en de criteria waaraan moet worden voldaan.

Procedure

Steunmaatregelen die onder de verordening vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht. Uiterlijk 10 werkdagen voordat de steunmaatregel (ad hoc, of in de vorm van een regeling ) in werking treedt, dient de kennisgeving bij de Commissie te zijn afgerond.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Landbouwvrijstellingsverordening

Europese Commissie start openbare consultaties over staatssteunregels

De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader voor landbouwsteun. De evaluatie- en het inschattingstraject zijn van start gegaan met de openstelling van twee openbare consultaties. De consultatie met betrekking tot de staatssteunregels uit het SAM-pakket staat open tot en met 10 juli 2019. De consultatie over het regelgevingskader voor landbouwsteun staat open tot en met 19 juli 2019. Lees het volledige bericht

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar 227 steunmaatregelen van decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie om staatssteun geoorloofd te verstrekken. Deze aanhoudende stijgende trend wordt door de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal inzichtelijk gemaakt.

Lees het volledige bericht

Transparantieverplichtingen in AGVV & LGVV treden binnenkort in werking

Decentrale overheden die staatssteun verlenen onder toepassing van de AGVV en de LGVV, dienen vanaf 1 juli 2016 rekening te houden met de transparantievereisten die zijn opgenomen in deze en andere verordeningen. Als voorwaarde om steun toe te kennen overeenkomstig de AGVV en LGVV, moet met ingang van 1 juli 2016 over bepaalde steunmaatregelen op een nationale website informatie bekend worden gemaakt over deze steunmaatregelen en de begunstigden ervan. Lees het volledige bericht

Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op het gebied van agrarisch natuurbeheer, meer EU-middelen voor water en aanvullende ondersteuning voor een aantal knelsectoren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Landbouwvrijstellingsverordening

Welke voorwaarden stelt de AVG aan de publicatieplicht van beschikkingen op grond van de staatssteunregels?

In hoeverre moeten decentrale overheden rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij publicatieplicht op grond van de staatssteunregels? De AVG kan namelijk van belang zijn bij de publicatie van sommige staatssteunbeschikkingen, bijvoorbeeld wanneer steun aan een agrariër wordt verleend, die ook woont op zijn agrarisch bedrijf. Is een decentrale overheid verplicht om zulke persoonsgegevens te vermelden in de beschikking? Of is de AVG niet van toepassing op de staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

Bekijk het antwoord