Nieuws

Publicatie: 16 mei 2022

Door:


De Richtlijn milieuaansprakelijkheid is een belangrijke troef in het milieurecht. Het doel ervan is om de rekening voor milieuschade en milieuherstel neer te leggen waar die behoort te liggen: bij de vervuiler. De huidige Richtlijn werd in 2004 vastgesteld. De Europese Commissie vraagt nu om feedback in de aanloop naar de herziening van de Richtlijn.

Milieuaansprakelijkheid

De Richtlijn milieuaansprakelijkheid heeft als voornaamste doel om een grondslag te geven voor aansprakelijkheid voor milieuschade, gebaseerd op het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, om milieuschade te voorkomen en te verhelpen. Op grond van de Richtlijn hebben exploitanten (partijen die potentieel schadelijke activiteiten uitvoeren) de verantwoordelijkheid om schade te voorkomen en om schade die door hun activiteiten wordt veroorzaakt, te herstellen. Te denken is aan industriële activiteiten, de productie van afvalwater of het onttrekken van bodem- en oppervlaktewater.
Schade kan worden veroorzaakt door ongelukken, incidenten of tekort schietende maatregelen en beheer. Het kan ook voortkomen uit illegale activiteiten zoals stort, illegale kap of illegale winning van bodemstoffen. Het herstellen van schade omvat maatregelen zoals herstel van leefomgevingen (habitats) in de zin van de Habitatrichtlijn. Door exploitanten aansprakelijk te maken voor het voorkomen van milieuschade en hen verantwoordelijk te houden voor herstel, worden zij ertoe aangezet om ervoor te zorgen dat hun activiteiten zo min mogelijk milieuschade veroorzaken.
Decentrale overheden krijgen nu de kans om hun ervaringen, meningen en ideeën over de Richtlijn te delen met de Commissie.

Raadpleging

Met deze consultatie nodigt de Commissie partijen uit om hun mening te geven over de implementatie van het huidige wettelijk kader. De input zal worden gebruikt in het verdere evaluatieproces van de Richtlijn, dat naar verwachting ongeveer een jaar in beslag zal nemen. De evaluatie van de Richtlijn is een wettelijke verplichting en draagt bij aan het ‘zero pollution action plan’ van de Europese Commissie. Doel daarvan is om de naleving op nationaal niveau van Europese wetgeving tegen milieuvervuiling te verbeteren.
De Commissie vraagt momenteel om feedback voor het opstellen van de nieuwe Richtlijn. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen tot 4 augustus via deze link hun feedback geven.

Bron:

Making the polluter pay: Commission seeks views on EU environmental liability laws, Europese Commissie

Meer informatie:

Milieubeheer, Kenniscentrum Europa Decentraal