De Europese Ster

Wetgevingsoverleg Water en de Kaderrichtlijn Water

Op maandag 11 november jl. vond het Wetgevingsoverleg Water (WGO) plaats. Hier stond onder meer de Kaderrichtlijn Water op de agenda. In 2020 moet de laatste planperiode, die zal lopen…

Lees meer

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt…

Lees meer

Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

Provincies stellen voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties…

Lees meer

Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie…

Lees meer

Stikstofproblematiek: eerste oplossingen kabinet

Op 29 mei 2019 beoordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverenigbaar is met de Europese Habitatrichtlijn. Dat betekent dat…

Lees meer

Nieuwe impuls grensoverschrijdende automatische diploma-erkenning

Op 8 november ondertekende de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een intentieverklaring om het niveau van diploma’s uit de Benelux-landen en de Baltische Staten automatisch te laten erkennen. Met…

Lees meer

SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft een gids gepubliceerd die overheden praktische handvatten biedt bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt hen hun CO2-emissies in kaart te…

Lees meer

Bestaan er Europese verplichtingen voor het bewaren van aanbestedingsstukken?

Antwoord in het kort In de aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU is een algemene bewaarverplichting van drie jaar opgenomen voor aanbestedingsdocumenten. Verder moet er rekening worden gehouden met de verplichtingen uit de Algemene…

Lees meer

Hoe kunnen we eenvoudig het staatssteundeel van een lening bepalen?

Antwoord in het kort: Ja, het is nu mogelijk om dit te bepalen op een eenvoudige wijze. Hiervoor heeft Kenniscentrum Europa decentraal de Staatssteun Calculator ontwikkeld. Door het gebruik van…

Lees meer

Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

Eind oktober heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over te volgen aanpassingen aan de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging…

Lees meer

Minister Kaag: ‘CETA geen bedreiging voor lokaal beleid’

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft aangegeven dat CETA, een handelsverdrag tussen Canada en de EU, geen bedreiging vormt voor lokaal beleid. Dit deed zij middels…

Lees meer

Zonnepanelen op agrarische daken in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat de provincie samenwerken met LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. De provincie Noord-Holland ziet een belangrijke…

Lees meer

Cohesiebeleid van de EU verdedigd in Praag

Regeringsdelegaties uit 16 EU-lidstaten kwamen dinsdag 5 november in Praag samen om een verenigd standpunt te bespreken over de EU-begroting voor 2021-2027. Ze hebben een gemeenschappelijke verklaring afgegeven waarin staat…

Lees meer

Nederland gaat Europese klimaatdoelen voor 2020 missen

Middels de ‘2020-doelstellingen’ heeft de Europese Commissie een vermindering of verbetering van 20% van de uitstoot van broeikasgassen, energieverspilling en duurzame energie voor 2020 voorgesteld. Nederland heeft in reactie hierop…

Lees meer

Aanpassing Gids Proportionaliteit: vooraf uitsluiten van tenderkostenvergoeding is disproportioneel

In de Gids Proportionaliteit wordt vastgelegd dat het op voorhand uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij een (laattijdige) intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat…

Lees meer
X