Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Doelstelling

Het ELFPO moet duurzame ontwikkelingen in de Europese landbouw bevorderen. Daarvoor heeft het fonds drie specifieke doelstellingen: 

  • het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese landbouw; 
  • het zorgen voor een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie; en 
  • het realiseren van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, met inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid. 

Omschrijving

Als aanvulling op de drie hierboven genoemde doelstellingen heeft het ELFPO zes thematische prioriteiten. Deze prioriteiten hebben onder andere betrekking op een innovatief, concurrerend en inclusief platteland met oog voor het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving. In Nederland zijn deze EU-doelstellingen verwerkt in het nationale plattelandsprogramma POP3.

Thema’s Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland (POP3): 
  • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht 
  • jonge boeren 
  • natuur en landschap 
  • verbetering van waterkwaliteit 
  • LEADER (versterken landelijk gebied) 
Transitieperiode 2021-2022 

De Europese regelgeving over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) was nog niet vastgesteld aan het einde van de vorige financiële periode, van 2013-2020. Doordat het huidige POP in 2020 formeel afliep, dreigde er een periode te ontstaan zonder POP-subsidiemogelijkheden. Om dat te voorkomen is op Europees niveau besloten het POP met 2 jaar te verlengen en daarvoor ook extra geld beschikbaar te stellen. Het programma blijft grotendeels intact maar wordt op sommige punten wel aangepast. Om deze reden is de naam gewijzigd naar POP3+. 

De verlenging van het POP wordt gebruikt om bestaande maatregelen voort te kunnen zetten. Hierbij valt te denken aan het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb), de Brede Weersverzekering en LEADER. Daarnaast zet Nederland gedurende deze periode middelen in voor maatregelen met een extra focus op de thema’s klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof).

Acties

Mogelijke acties passend binnen de vastgestelde prioriteiten: 

VERSTERKEN VAN INNOVATIE, VERDUURZAMING EN CONCURRENTIEKRACHT 

Door innovaties ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden voor boeren en tuinders en wordt de landbouw duurzamer. Hierbij kan het gaan om een nieuwe techniek, een nieuw product of de vernieuwing van een proces; 

JONGE BOEREN 

In de landbouwsector is bedrijfsovername vaak een groot probleem omdat hiermee veel geld gemoeid is. Bedrijfsopvolgers hebben daarom in de beginfase vaak een hoge financiële last. Om deze ondernemers te ondersteunen stelt de overheid via POP3 subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers. Het gaat hierbij om de groep van 40 jaar of jonger, die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart; 

NATUUR EN LANDSCHAP 

Hierbij staat het verbeteren van de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen in agrarisch gebied centraal; 

VERBETERING VAN WATERKWALITEIT 

Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit is er in landbouwgebieden nog veel te doen. Het gaat daarbij onder meer om te hoge gehaltes aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van wateroverlast en verdroging. Ook stimuleert dit doel de landbouw bij het nemen van maatregelen om te voldoen aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. 

SAMENWERKING VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (LEADER) 

LEADER stimuleert samenwerking en innovatie van onderop – dus vanuit de samenleving – en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. Dit kunnen projecten zijn die passen binnen het integraal gebiedsplan of aanvullend daarop zijn. Projecten die door een Lokale Actie Groep (LAG), inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. In Nederland zijn 20 afgebakende gebieden aangewezen als LEADER gebieden. 

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

De exacte invulling van deze betalingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat zal lopen van 2023 – 2027, zal in de loop der tijd duidelijk worden. Elke lidstaat dient een Nationaal Strategisch Plan (NSP) te maken, waarin beschreven staat hoe de Europese regels zullen worden toegepast. Hierbij ligt de nadruk vooral op het gebied van natuur, klimaat en milieu. Nederland zal het NSP uiterlijk in december 2021 naar de Europese Commissie sturen en wordt voor eind 2022 goedgekeurd. Uit het concept van het NSP blijkt in ieder geval dat het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb), de Brede Weersverzekering en LEADER zullen worden voortgezet en er meer aandacht (minimaal 35%) aan groene doelen moet worden besteed. 

De promotie van landbouwproducten uit de EU

Naast de nationale regelingen voor subsidies is er ook nog de mogelijkheid direct subsidie aan te vragen ter promotie van EU-landbouwproducten in de rest van de wereld. Het gaat hierbij om informatie- en promotiecampagnes van landbouwproducten, waaronder groenten en fruit. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Europese Commissie.

Beschikbare gelden voor Nederland 2021-2027

€ 352,6 miljoen euro (LET OP! dit betreft de beschikbare gelden voor 2021/2022)

Cofinanciering

De nationale cofinanciering voor de jaren 2021/2022 bedraagt € 118 miljoen euro

Aanvraagprocedure

POP 3+ subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie (provinciale regelingen). De aanvraag verschilt per regeling en provincie, voor meer informatie over POP3+ kunt u terecht op de websites van de RVO en uw provincie. 

De subsidies in het kader van de promotie van landbouwproducten zijn te vinden via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

meer informatie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer

Toepasselijke EU-wetgeving

Verordening (EU) 2020/2220 inzake de transitieverordening GLB

Website Fonds

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Doelgroepen

Bedrijven (incl. MKB)

Beschikbare gelden 2021-2027 (EU)

€ 95.51 miljard

Beschikbare gelden (Nederland)

€ 352.6 miljoen

Cofinanciering

Europese partners nodig?

Nee

Beheerd door

EU en NL

Begrippenlijst