Connecting Europe Facility (CEF)

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. CEF bevordert initiatieven die ten goede komen aan burgers in alle lidstaten omdat het initiatieven stimuleert die bijdragen aan het vereenvoudigen van goederen- en personenvervoer, de energiezekerheid in Europa en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bevordert het de vereenvoudiging van grensoverschrijdende interactie tussen overheden, bedrijven en burgers. In verordening  1316/2013 is het fonds specifieke regelgevend kader vastgesteld.

Het fonds is vooral bedoeld voor nationale (semi)overheden, zoals Rijkswaterstaat vanwege de grote omvang van deze investeringsprojecten.

CEF is onderverdeeld in drie prioriteiten:

Energie

De energie-infrastructuur van de EU is in haar huidige staat niet geschikt om aan de toekomstige vraag naar energie te voldoen. Met CEF Energie draagt de Europese Commissie bij aan gerichte verbetering van bestaande infrastructuur en het ontwikkelen van nieuwe infrastructuur om het Europese energienetwerk te versterken.

Telecom

Digitale netwerken en infrastructuur zijn belangrijke voorwaarden voor economische groei en welvaart binnen de EU. CEF Telecom is een belangrijk EU-instrument om grensoverschrijdende interactie tussen overheden, bedrijven en burgers te vergemakkelijken door de uitrol van digitale-diensteninfrastructuren (DSI’s), breedbandnetwerken en snelle internetverbindingen.

Transport

CEF Transport draagt gericht bij aan investeringen in de bouw, herstel en verbetering van vervoersinfrastructuur in Europa van de weg, spoor, water en lucht infrastructuur. Ook de realisatie van de Europese (militaire) transport corridors (TEN-T) worden vanuit CEF gedeeltelijk gefinancierd.

Programmaperiode 2021-2027

In het voorstel voor het MFK 2021-2027 continueert de Europese Commissie het CEF-programma met een aantal veranderingen. Zo wordt coöperatie tussen CEF en andere Europese programma’s zoals ESF+, EFRO uitdrukkelijk aangemoedigd. Daarnaast stimuleert CEF Transport het aanpassen van infrastructuur aan de klimaatverandering en crossovers tussen CEF transport, energie en telecom om de EU klimaatdoelstellingen te ondersteunen.

Op energiegebied draagt CEF verder bij aan de voltooiing van de ‘energie-unie’ en energietransitie. Nieuw is dat nu ook samenwerking tussen lidstaten op het vlak van hernieuwbare elektriciteit gestimuleerd wordt. Binnen CEF Telecom meer aandacht voor digitale connectiviteit.