Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?

februari 2016

Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Antwoord in het kort

Ja, Europese subsidies kunnen gecombineerd worden om synergie te vormen en zodoende projecten te versterken. Er zijn echter wel strikte voorwaarden verbonden aan het combineren van deze Europese subsidies. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de basisbesluiten van de desbetreffende subsidies. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat gemaakte kosten niet dubbel gefinancierd mogen worden door verschillende (Europese) subsidies. Dit vanwege het zogeheten beginsel van niet-cumuleerbaarheid.

Het beginsel van niet-cumuleerbaarheid

De Europese Verordening (EU, Euratom) tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie nr 966/2012 regelt de financiële regels welke van toepassing zijn op de begroting en uitgaven van de EU. Ook beschrijft deze verordening het beginsel van niet-cumuleerbaarheid. Dit beginsel houdt in dat er voor eenzelfde project slechts één subsidie aan eenzelfde begunstigde kan worden toegekend (artikel 129). Hier kan alleen van worden afgeweken als dit expliciet wordt toegestaan in de basisbesluiten van de desbetreffende subsidieregeling. Hieronder zullen we ingaan op expliciete uitzonderingen in de ESI-fondsen.

Subsidie voor zelfde project uit ESI-fonds

Subsidies uit de verschillende ESI-fondsen mogen wel worden gecombineerd met elkaar en/of met andere Europese subsidies (artikel 65 lid 11 Verordening 1303/2013). De subsidies uit de vijf ESI-fondsen (EFRO, ESF, Cohesiefonds, ELFPO en EVF) mogen onderling of met andere Europese subsidies gecombineerd worden, zolang er maar subsidie voor een specifieke kostenpost wordt verstrekt uit één Europees fonds. Er is echter een verschil tussen kosten en subsidiabele kosten.

Kosten of subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de begrote en onderbouwde kosten. Echter, niet alle kosten komen in aanmerking voor subsidie. Er is dus een verschil tussen de totale kosten en de totale subsidiabele kosten binnen één project. In artikel 126 van verordening nr 966/2012 staat beschreven wat subsidiabele kosten zijn voor Europese subsidies. Het begrip subsidiabele kosten dient als uitgangspunt voor het opstellen van de diverse kostenposten die gesubsidieerd kunnen worden uit de verschillende Europese subsidies.

Kosten moeten aan de volgende criteria voldoen om subsidiabel te zijn (lid 2):

– zij moeten zijn gemaakt tijdens de looptijd van het project
– zij moeten van tevoren zijn aangegeven in de raming van het werkprogramma
– zij moeten noodzakelijk voor de uitvoering van het project
– zij moeten aanwijsbaar en verifieerbaar zijn
– zij moeten zijn redelijk, gerechtvaardigd en voldoen aan het beginsel van goed financieel beheer.

Geen dubbele financiering van kosten

Indien aan bovenstaande criteria voldaan wordt – en kosten dus subsidiabel zijn – kunnen zij in beginsel worden gedeclareerd binnen de Europese fondsen. Maar, wanneer binnen één project subsidie wordt ontvangen uit verschillende fondsen, is dubbele financiering vanuit de EU-begroting voor één kostenpost niet toegestaan.

Kwalificatie van kostenposten

Kostenposten kunnen op drie manieren worden opgesteld.  Zij kunnen op basis van de gefinancierde activiteit (bijvoorbeeld de kosten van de opleidingsactiviteiten) worden vastgesteld, op basis van de aard van de productiemiddelen (bijv. personeelskosten), of op basis van een combinatie van deze twee (bijvoorbeeld personeelskosten toegewezen aan de opleidingsactiviteiten). Aangezien alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten (de subsidiabele kosten) voor de uitvoering van de activiteiten mogen worden gefinancierd uit de Europese subsidies, moet een kosten- of uitgavenpost worden gelimiteerd tot de gemaakte kosten voor de specifiek benoemde activiteiten (bijvoorbeeld de personeelskosten voor de feitelijk gewerkte uren op het project).

Handleiding van de Europese Commissie

De Commissie heeft in 2014 een gids gelanceerd met uitleg over de basisregels en principes van het combineren van verschillende fondsen voor onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. De gids ‘Enabling synergies between European Structural and Investment funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness related Union programmes’ (Handleiding voor het combineren van Europese subsidies) bevat aanbevelingen en beschrijft wat de Europese Commissie doet om synergie te faciliteren. De handleiding stelt over cumulatie bijvoorbeeld dat voor de verschillende fondsen eigen subsidieovereenkomsten gesloten dienen te worden. Door de afwijkende regelgeving is het verstandig bij de projectplanning duidelijk af te stemmen tussen de verschillende subsidies, aldus de handleiding.

Inhoudelijke vragen Europese fondsen

Een overzicht van de Europese fondsen waar decentrale overheden voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020 kunt u vinden in de subsidiewijzer van de VNG. Voor inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa via 070 3738020 en informatiecentrum@vng.nl.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Meer informatie:

Verordening (EU, Euratom) nr 966/2012 financiële regelgeving voor de begroting en uitgaven van de EU
Verordening 1303/2013, verordening voor gemeenschappelijke bepalingen voor de structuurfondsen, het ELFPO en het EVF.
Handleiding voor het combineren van Europese subsidies, Europese Commissie
Europese subsidiewijzer, VNG
Eu-subsidies Europaproof, Europa decentraal
VNG Directie Europa

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, , , ,