Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Onze gemeente heeft middelen uit verschillende Europese subsidiefondsen verkregen. Mogen wij die met elkaar combineren om steun te verlenen aan één project?
Antwoord in het kort

Ja, Europese subsidies kunnen gecombineerd worden om synergie te vormen en zodoende projecten te versterken. Er zijn echter strikte voorwaarden verbonden aan het combineren van deze Europese subsidies. Deze zijn terug te vinden in de basisbesluiten van de desbetreffende subsidies. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat gemaakte kosten niet dubbel gefinancierd mogen worden door verschillende (Europese) subsidies. Dit vanwege het zogeheten beginsel van niet-cumuleerbaarheid.

Het beginsel van niet-cumuleerbaarheid

De Europese Verordening tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (EU-verordening 2018/1046) vormt de kern van Het Financieel Reglement. Deze verordening regelt de financiële voorschriften die van toepassing zijn op de begroting en uitgaven van de Europese Unie (EU).

Hierin is onder andere vastgelegd hoe er moet worden omgegaan met Europese fondsen en programma’s en aan welke voorwaarden voldaan moet worden voor een eventuele combinatie van deze gelden. Essentieel hierbij is het respecteren van het beginsel van niet-cumuleerbaarheid. Dit beginsel houdt in dat er voor eenzelfde project slechts één subsidie aan eenzelfde begunstigde kan worden toegekend (artikel 191). Hier kan alleen van worden afgeweken indien dit expliciet wordt toegestaan in de basisbesluiten van alle betrokken subsidiebesluiten

Hieronder zal worden ingegaan op de mogelijkheden voor zowel de structuurfondsen als de verschillende thematische fondsen.

Subsidies combineren voor Synergie

Volgens de Verordening inzake de gemeenschappelijke bepalingen voor fondsen onder gedeeld beheer (EU-verordening 2021/1060), is het mogelijk om de Europese fondsen in gedeeld beheer onderling en/of met andere (directe) Europese subsidies te combineren (artikel 63). Het betreft de volgende fondsen:

 • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Het Cohesiefonds
 • Het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF)
 • Het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EMFAF)
 • Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

Deze fondsen mogen zowel onderling als met bepaalde thematische fondsen (bijvoorbeeld Digital Europe of LIFE) worden gecombineerd, zolang er maar per specifieke kostenpost subsidie wordt verstrekt uit één Europees fonds. Hierbij is het van belang om onderscheid te maken tussen de totale kosten en de subsidiabele kosten. Gelden uit het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden tot de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geregeld door de Overgangsverordening (2020/2220).

Kosten of subsidiabele kosten

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de begrote en onderbouwde kosten. Niet alle kosten die worden uitgegeven in het kader van een project komen echter in aanmerking voor subsidie uit een Europees fonds. Kosten die subsidiabel zijn, dienen in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

 • zij moeten gedurende de looptijd van het programma zijn gemaakt;
 • zij moeten van tevoren zijn aangegeven in de raming van het werkprogramma;
 • zij moeten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project;
 • zij moeten aanwijsbaar en verifieerbaar zijn;
 • zij moeten redelijk zijn, gerechtvaardigd zijn en voldoen aan het beginsel van goed financieel beheer.

Kwalificatie van kostenposten

Kostenposten kunnen op drie manieren worden opgesteld. Zij kunnen op basis van de gefinancierde activiteit (bijvoorbeeld de kosten van de opleidingsactiviteiten) worden vastgesteld, op basis van de aard van de productiemiddelen (bijv. personeelskosten), of op basis van een combinatie van deze twee (bijvoorbeeld personeelskosten toegewezen aan de opleidingsactiviteiten). Aangezien alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten (de ‘subsidiabele’ kosten) voor de uitvoering van de activiteiten mogen worden gefinancierd uit de Europese subsidies, moet een kosten- of uitgavenpost worden gelimiteerd tot de gemaakte kosten voor de specifiek benoemde activiteiten (bijvoorbeeld de personeelskosten voor de feitelijk gewerkte uren op het project).

Handleiding van de Europese Commissie

Om de toegang tot de financieringsmogelijkheden in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van 2021-2027 te vergemakkelijken, heeft de Europese Commissie voor een aantal sectoren een digitale handleiding ter beschikking gesteld. Zo is er onder andere voor de cultuursector en het toerisme een handleiding te vinden die potentiële aanvragers van EU-subsidie een overzicht geeft van alle financiële mogelijkheden. Per fonds is aangegeven op welke manier het een bijdrage kan leveren aan de desbetreffende sector en welke voorwaarden hieraan gesteld worden.

Meer informatie EU-fondsenwijzer

Wilt u meer informatie over Europese fondsen of zoekt u wellicht passende financiering bij uw project? Neem dan eens een kijkje in onze EU-fondsenwijzer!

De fondsenwijzer biedt duidelijkheid en duiding in het woud van Europese subsidies. Van Interreg tot Horizon Europe, van EFRO tot LIFE. Het is een online tool die een overzicht biedt van Europese subsidies en bijbehorende voorwaarden. Daarbij is het mogelijk om te filteren op thema en doelgroep. De EU-fondsenwijzer informeert gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook andere organisaties die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een plan, project of een campagne en geeft inzicht in de geldende voorwaarden.

De EU-fondsenwijzer is ontwikkeld door Kenniscentrum Europa Decentraal in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen

Meer informatie:

Verordening 2018/1046 inzake de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, Europese Commissie

Verordening 2021/1060 inzake de fondsen in gedeeld beheer, Europese Commissie

EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal