Nieuws - 13 oktober 2020

Publicatie EU-wijzer voor provincies met alle plannen voor een duurzame agrofoodsector

Europese plannen voor de landbouw en voedselproductie raken direct het dagelijks werk in de provincies. In het EU-wijzer magazine zijn alle Europese ontwikkelingen op het gebied van agrofood overzichtelijk bijeengebracht. Het magazine is een gezamenlijke uitgave van Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies.

Nieuws - 6 mei 2020

Kabinet presenteert structurele aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet stelt € 5 miljard beschikbaar voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek door een pakket maatregelen voor de periode tot en met 2030 die de uitstoot en neerslag van stikstof vermindert, de natuur herstelt en de vergunningsverlening verder op gang brengt.

Nieuws - 20 januari 2020

Europees Parlement neemt standpunt in over biodiversiteit

Op donderdag 16 januari heeft het Europees Parlement een standpunt aangenomen met betrekking tot biodiversiteit. In het standpunt stelt het Parlement dat Europa 30% van zijn grondgebied moet reserveren als natuurreservaten, bindende doelstellingen moet invoeren om het gebruik van pesticiden te verminderen en 10% van zijn langetermijnbudget moet investeren in maatregelen om soortenverlies en aantasting van leefgebieden tegen te gaan.

EU Rechtspraak - 27 februari 2023

Wanneer mag er op wolven worden gejaagd?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 10 oktober 2019 prejudiciële vragen beantwoord omtrent de voorwaarden voor het toestaan van de beheersjacht op wolven op grond van de afwijkingsgrond uit artikel 16 lid 1 onder e) van de Habitatrichtlijn. Deze uitspraak is van belang aangezien de wolf een beschermde diersoort is en de wolvenpopulatie in Nederland aan het toenemen is.

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Natura 2000

Het Natura 2000-netwerk is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. In deze gebieden moeten planten, dieren en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd tegen menselijke inmenging, om de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa terug te dringen.

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Invasieve uitheemse soorten

Invasieve uitheemse soorten of exoten zijn dieren of planten die van oorsprong niet voorkomen in het gebied waar ze aangetroffen worden en schadelijk zijn voor de natuur, bijvoorbeeld de muskusrat, de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw. Ze verdringen namelijk inheemse dieren en planten. Ook kunnen ze schade veroorzaken aan gebouwen, leidingen en infrastructuur. De Europese Unie heeft regels opgesteld om invasieve exoten te bestrijden. Provincies, waterschappen en gemeenten zijn betrokken bij de bestrijding van deze exoten.  

EU Recht en beleid - 18 januari 2023

Natuur en Biodiversiteit

De Europese Unie heeft regels opgesteld om de kwaliteit van natuur in Europa te behouden en te verbeteren door gebieden, planten en dieren te beschermen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen. Ook is Europees beleid voor bodem, bossen en landgebruik van belang voor decentrale overheden.

Praktijkvraag - 6 augustus 2021

Bestaat er Europese regelgeving over het kappen van bomen?

Bestaat er Europese regelgeving over het kappen van bomen? Heeft Brussel bijvoorbeeld maximale afmetingen bepaald waar een gemeente bij het vaststellen van een Bomenverordening op grond van de Boswet rekening mee moet houden?

Praktijkvraag - 26 juni 2018

Update praktijkvraag: mag de gemeente duiven die overlast veroorzaken vangen en om het leven brengen?

In onze gemeente kampen wij met een groot duivenprobleem. Wij hebben vastgesteld dat de duivenpopulatie de afgelopen jaren is verdrievoudigd. Teneinde de overlast te verminderen, voelen wij ons helaas genoodzaakt een aantal duiven te vangen en uiteindelijk ook om te brengen. Staat de Europese Vogelrichtlijn, die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming, hieraan mogelijk in de weg of is dit toegestaan?