Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door:


De Europese Commissie presenteerde op 15 januari een voorstel voor de herziening van de TEN-E verordening (347/2013). Het betreft een EU verordening over de trans-Europese energienetwerken (TEN-E), die als doel heeft om een kader vast te stellen voor de planning van grensoverschrijdende energie-infrastructuur met het oog op de verdere modernisering en ontwikkeling.
 

Algemene doelstellingen

In het voorstel staan vier doelstellingen centraal. Het gaat om de aanpak van de versplintering van connecties tussen de lidstaten en het beëindigen van hun isolement van gasnetwerken en elektriciteitsnetten. Daarnaast wordt het creëren van diversiteit en veiligstellen van de energievoorziening, de energiebronnen en -routes van de Unie genoemd. Ook het vergroten van het concurrentievermogen van de energiemarkt en het versterken van de integratie van hernieuwbare energiebronnen zijn twee belangrijke doelstellingen.

Met deze doelstellingen stelt de verordening regels vast voor de identificatie en ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang (PCI’s). PCI’s betreffen infrastructuurprojecten die essentieel zijn voor de voltooiing van de Europese energiemarkt en die een behoorlijke impact hebben op minimaal twee lidstaten van de Europese Unie.

Nastreven Green Deal

Het nieuwe voorstel is er voornamelijk op gericht de doelstellingen van de Green Deal na te streven. De Commissie benadrukt het belang van de verplichting van het duurzaamheidscriterium voor elke categorie van infrastructuur. Dit betekent dat projecten enkel worden opgenomen op de PCI-lijst als ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Green Deal.

Aardgas

De Commissie is van plan de volgende nieuwe categorieën in te voeren die het gebruik van aardgas nog toestaan: voor slimme gasnetwerkprojecten, voor waterstofprojecten en voor elektrolysers. Dit ondanks het feit dat de Commissie voorstelt om de aardgasinfrastructuur uit te sluiten van de herziene TEN-E-verordening. De Europese Commissie gaat zich wat betreft slimme gasnetwerken richten op projecten voor de verbetering van de netwerken, die nodig zijn voor de integratie van hernieuwbare en koolstofarme gassen van het lokale distributieniveau naar het transmissieniveau.

Bron:

Remarks by Commissioner Simson on the Commission’s proposal for a revised TEN-E Regulation at the European Parliament’s ITRE Committee meeting, Europese Commissie

Voorstel voor de herziening van de TEN-E verordening, Europese Commissie

COM/2020/824 final: Voorstel voor een VERORDENING betreffende richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 347/2013, Europese Commissie

Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, Europese Commissie