Nieuws

Publicatie: 9 september 2019

Door:


Het is nog niet bekend hoe de Brexit er precies uit gaat zien. Door de geringe tijd tot de Brexit datum van 31 oktober 2019, dringt de Europese Commissie er bij de lidstaten en belanghebbenden op aan om zich op alle scenario’s voor te bereiden. De Commissie heeft in een nieuwe mededeling onder andere verschillende voorstellen gedaan om de bestaande Brexit-noodmaatregelen aan te passen.

Verlenging EU-noodmaatregelen

Vanwege het uitstel van de Brexit-datum van 29 maart 2019 naar 31 oktober 2019, heeft de Commissie in haar nieuwe mededeling voorgesteld om de duur van de noodmaatregelen van de EU op verschillende vlakken te verlengen. Dit zal onder andere gelden voor noodmaatregelen op het gebied van visserij , (personen)vervoer en transport, en de mogelijkheid voor het VK en begunstigden van het VK om aanspraak te kunnen blijven maken van (lopende) Europese fondsen.  Een overzicht van de voorgestelde verlengingen van EU-maatregelen is te zien in een infographic van de Europese Commissie.

Uitwerking eerder aangekondigde EU-noodmaatregelen

In de vorige mededeling gaf de Commissie aan dat er op een aantal vlakken, zoals sociale zekerheidsrechten, douaneformaliteiten en handel, en medische producten, nog werk te verrichten was. In de nieuwe mededeling presenteert de Commissie de huidige stand van zaken.

Sociale zekerheids- en verblijfsrechten

De Commissie spreekt met betrekking tot sociale zekerheids- en verblijfsrechten over eenzijdige aanvullende maatregelen van de lidstaten die in werking zullen treden zodra het VK de EU officieel verlaat. Ook Nederland heeft hiervoor noodmaatregelen getroffen. De Commissie heeft een overzicht van deze nationale noodmaatregelen beschikbaar gesteld op haar ‘Brexit Preparedness’ website. Gemeenten kunnen VK-burgers met vragen over hun verblijfsrecht doorverwijzen naar de Brexit-webpagina van de IND. De inhoud van deze pagina wordt aangepast bij ontwikkelingen.

Inzet Europese fondsen voor getroffen sectoren

In de mededeling stelt de Commissie ook voor om EU-fondsen ter beschikking te stellen voor sectoren die het meest geraakt worden door een no-deal Brexit.
Zo stelt de Commissie voor om de reikwijdte van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU) aan te passen. Het  SFEU, dat normaal gesproken enkel toegewezen wordt na natuurrampen, zou ter beschikking kunnen worden gesteld aan lidstaten die aanzienlijke uitgaven moeten doen om negatieve gevolgen van een no-deal Brexit op te vangen. Hierbij valt te denken aan uitgaven van lidstaten op het gebied van steun aan bedrijven,  behoud van de werkgelegenheid, en het blijvend functioneren van grens-, douane-  en (fyto)sanitaire controles.
De Commissie stelt daarnaast een wijziging voor aan het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Het doel van dit fonds is om werknemers en zelfstandigen te ondersteunen wiens werk is gestopt vanwege structurele veranderingen in de wereldeconomie. Zo werd de reikwijdte van het EFG in 2009 bijvoorbeeld uitgebreid om werknemers en zelfstandigen te ondersteunen wiens werk dankzij de financiële en economische crisis is stil komen te liggen. De Commissie stelt nu voor om dit fonds beschikbaar te stellen voor alle werknemers en zelfstandigen die overbodig zijn geworden in gebieden, sectoren of arbeidsmarkten die ernstig economisch zijn getroffen door een  no-deal Brexit.
Tot slot brengt de Commissie in herinnering dat zij ook diverse niet-wetgevingshandelingen kunnen nemen. Zo kondigt de Commissie aan dat zij zich constructief op zal stellen wanneer lidstaten besluiten hun operationele programma’s in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan te passen om de gevolgen van een no-deal  Brexit op te vangen.

Brexit Impact Scan voor overheden

Ook gemeenten, provincies en waterschappen kunnen gevolgen ondervinden van de Brexit. De Brexit Impact Scan voor overheden biedt inzicht in de mogelijke gevolgen van de Brexit en hoe hierop kan worden voorbereidt.
Vul de impactscan in en krijg informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van interne bedrijfsvoering, burgers, regionale en lokale economie en internationale samenwerking.

Bronnen:

Finalizing preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 1 November 2019, mededeling Europese Commissie
Brexit ‘no-deal’ preparedness: Final Commission call to all EU citizens and businesses to prepare for the UK’s withdrawal on 31 October 2019, persbericht Europese Commissie

Meer informatie

Commissie publiceert mededeling over stand van zaken Brexit-noodmaatregelen, Kenniscentrum Europa Decentraal