Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn

11 mei 2015Milieubeleid

De Commissie heeft een consultatie gepubliceerd over de Vogel- en Habitatrichtlijn. De consultatie is bedoeld om adviezen over de huidige EU-wetgeving inzake natuurbehoud te verzamelen. Daarnaast wordt de uitvoering van de richtlijn onder de loep genomen, dit als onderdeel van het Regulatory Fitness and Performance Programma (REFIT). Heeft u als decentrale overheid interesse om input te leveren? Dit kan tot 24 juli.

Doel consultatie

Met de Fitnesscheck wil de Europese Commissie kijken of de huidige regelgeving rondom natuurbehoud geschikt is en aan de verwachtingen voldoet. De huidige regelgeving beschermt onder andere vogels en planten. De consultatie gaat in op de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, samenhang en de Europese toegevoegde waarde van de wetgeving. Er wordt in de consultatie niet ingegaan op eventuele wijzigingen van de wetgeving. Indien dit toch nodig blijkt, volgt er nog een aparte effectbeoordeling.

Achtergrond

De Vogelrichtlijn is sinds 1979 van kracht en beschermt wilde vogels en hun belangrijkste leefgebieden in de Europese Unie. Het doel van de richtlijn is de populatie van alle wilde vogelsoorten gelijk te houden. De Habitatrichtlijn, die sinds 1992 geldt, heeft soortgelijke doelstellingen. Deze richtlijn geldt voor 1000 soorten wilde dieren en planten die worden aangeduid als soorten van Europees belang. Om deze bescherming te waarborgen moeten alle EU-lidstaten gebieden aanwijzen die beschermd worden: de Natura 2000 gebieden. Decentrale overheden moeten het Europese milieubeleid rekening houden tijdens het beheer en de inrichting van het buitengebied en de openbare ruimte, het opstellen, goedkeuren en uitvoeren van ruimtelijke plannen en het verlenen van milieu- en bouwvergunningen.

Looptijd en link

De consultatie loopt van 30 april 2015 tot 24 juli 2015. De resultaten van de consultatie zullen worden samengevat en gepubliceerd op de fitness check website.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Public consultation as part of the ‘fitness check’ for EU nature legislation, Europese Commissie

Meer informatie:

Natura 2000, Europa decentraal
Milieuverkenner, Europa decentraal
Vogelrichtlijn, EUR-lex
Habitatrichtlijn, EUR-lex