Nieuws

Publicatie: 16 december 2019

Door:


Op 9 december 2019 kondigde de Europese Rekenkamer een controle aan van de implementatie van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in grensregio’s. Dit doet de Rekenkamer naar aanleiding van het naderende einde van de huidige Europese budgetperiode en Interreg-periode die allebei van 2014-2020 lopen.

Wat doet de Europese Rekenkamer?

De Europese Rekenkamer waakt indirect over de belangen van belastingbetalers binnen de EU.
De hoofdtaken van het onafhankelijke en externe controlebureau bestaan uit het controleren van de juiste inning en besteding van EU middelen, en het bieden van hulp bij het financiële beheer van de EU. Dit doen zij onder andere door middel van steekproefsgewijze controles bij verschillende EU-instellingen en steun-ontvangende landen binnen en buiten de EU, en het publiceren van audit verslagen.
De besteding van Europese middelen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s gebeurt met name binnen het Europees cohesiebeleid. Het uiteindelijke doel van het Europese cohesiebeleid is om grensoverschrijdende obstakels en verschillen weg te werken. Dit beleid draagt bij aan de binding van grensregio’s met steun aan Interreg programma’s en financiële middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Waar zal het onderzoek zich op richten?

Voor de reeds aangekondigde controle zal de Rekenkamer zich met name focussen op belangrijke punten die eerder genoemd werden in grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma evaluaties zoals:

  • De nadruk op een samenhangende strategie voor het verenigen van projecten;
  • Het streven naar (duurzame) oplossingen die specifiek inspelen op de behoeften en uitdagingen voor grensregio’s;
  • Samenwerking met de reguliere operationele programma’s in de regio;
  • En het effectief wegnemen van socio-economische, fysieke, culturele/linguïstische, en institutionele obstakels.

Meer informatie over het aangekondigde onderzoek van de Europese Rekenkamer kunt u vinden in dit document of door contact op te nemen met het verantwoordelijke onderzoeksteam: ECA-cross-border-audit@eca.europa.eu

Bron:

EU-controleurs gaan programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking onderzoeken, Europese Rekenkamer
Audit preview Cross-border cooperation informatie over het aanstaande onderzoek, Europese Rekenkamer

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
Grenseffecten in kaart gebracht en investeringen in grensinfopunten door kabinet, Kenniscentrum Europa Decentraal