Europese rechtspraak

Publicatie: 20 oktober 2011

Door:


Zaak Alfastar Benelux SA tegen de Raad van de Europese Unie

Zaak T-57/09. De Raad van de EU was een niet-openbare aanbestedingsprocedure begonnen voor technisch onderhoud en supportdiensten voor computer en printers voor het secretariaat. Alfastar-Siemens (consortium) was een van de inschrijvers. De Raad was voornemens de opdracht aan een andere inschrijver te gunnen. Het Hof buigt zich over de motiveringsplicht.

Zaak

Het Gerecht, 20 oktober 2011. Alfastar Benelux SA tegen de Raad van de EU Zaak T-57/09.

Gunning opdracht

De Raad deelde aan het consortium mee dat de opdracht aan een andere inschrijver zou worden gegund. Het consortium vroeg om uitleg. De Raad antwoordde hierop door de scores te sturen die het consortium en de winnende inschrijver hadden behaald bij de gunningscriteria. Het consortium was van mening dat de Raad haar beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.

De partijen

Het consortium verzocht om nietigverklaring van de beslissing en vraagt een schadevergoeding. De Raad zou in strijd hebben gehandeld met de motiveringsverplichting. Naast de scores die waren toegekend aan het consortium en de winnaar werd er geen verdere informatie of toelichting gegeven.

Raad

Volgens de Raad was er voldoende informatie gegeven. De naam van de winnende inschrijver was bekend gemaakt en in de tabel waren de scores van beide partijen voor elk technisch criterium en een vergelijking van de financiƫle aanbiedingen weergegeven. Het consortium werd eraan herinnerd dat de opdracht zou worden gegund aan de bieder met de economisch meest voordelige inschrijving.

Motiveringsplicht

EU-instellingen zijn verplicht om beslissingen toereikend te motiveren. In deze zaak zijn voor de motiveringsplicht art. 100(2) Financial Regulation en art. 149(3) Implementing Rules van belang.

Volgens deze bepalingen en de Europese jurisprudentie voldoen de instellingen van de EU aan de motiveringsplicht, wanneer verliezende inschrijvers de redenen worden meegedeeld van afwijzing van hun aanbieding. Van alle inschrijvers moet de naam en karakteristieken en de relatieve voordelen van de winnende inschrijver binnen 15 dagen worden toegestuurd.

Raad heeft niet voldaan aan motiveringsplicht

Met de informatie die de Raad gaf, is niet voldaan aan de motiveringsplicht. Aangezien toelichting en uitleg ontbreekt, is het consortium niet in staat om de redenen te begrijpen waarom zijn aanbieding niet werd geselecteerd.

Conclusie

Door enkel de scores voor de gunningscriteria vrij te geven kon het consortium niet de specifieke redenen doorgronden waarom het aanbod van de winnende inschrijver beter was. Door het ontbreken van een nadere toelichting bij de evaluatietabel te geven kon het consortium de redenatie niet volgen. Het besluit van de Raad wordt door het Gerecht vernietigd. De schadevergoeding wordt niet toegewezen, omdat het onduidelijk is of door de Raad onrechtmatig is gehandeld en of er een oorzakelijk verband is tussen de gedraging en de schade.