Europese rechtspraak

Publicatie: 10 mei 2017

Door:


HvJ-EG, 7 december 2000. Zaak C-324/98. In deze zaak heeft het Hof bepaald dat concessieovereenkomsten niet onder de werkingssfeer van richtlijn 93/38 (oude aanbestedingsrichtlijn voor nutssectoren) vallen. Dit neemt echter niet weg dat de fundamentele regels van het VWEU bij dergelijke overeenkomsten in acht moeten worden genomen.

Primair recht bij aanbesteden

Het Gemeenschapsrecht op het gebied van overheidsopdrachten bestaat niet alleen uit de aanbestedingsrichtlijnen. Ook bepalingen van primair recht, zoals vastgelegd in het EG-Verdrag, zijn essentieel. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overheidsopdrachten. Dus ook op opdrachten die niet onder de toepassing van de aanbestedingsrichtlijnen vallen. Te denken valt aan opdrachten in de vorm van een dienstenconcessie en/of opdrachten onder het Europese drempelbedrag.

Non-discriminatie en transparantie

Om aan de vereisten van transparantie en non-discriminatie te voldoen, moet de gemeente de overheidsopdracht publiceren. Deze publicatie werd door het Hof in de betreffende zaak als volgt uitgelegd: aan elke potentiële inschrijver dient ‘een passende mate van openbaarheid’ te worden gegarandeerd (r.o. 62).