Nieuws

Publicatie: 3 juni 2024

Door: en


Afgelopen week heeft de Raad van de Europese Unie de prioriteiten voor het Europese digitaliseringsbeleid in de komende wetgevingscyclus vastgesteld.

De nadruk ligt op een effectieve en samenhangende implementatie met lage administratieve kosten. Dit is essentieel om digitaliseringskansen te benutten en stappen naar cyberveiligheid te zetten. Het is ook belangrijk om digitalisering op EU-niveau aan te pakken.

Prioriteiten voor de komende wetgevingscyclus

Hieronder worden de prioriteiten genoemd die door de Raad zijn vastgesteld.

Digitale regels en governance

Er moet de komende jaren prioriteit worden gegeven aan de doeltreffende en efficiënte uitvoering van wetgevingshandelingen die zijn vastgesteld om de digitale eengemaakte markt te versterken. Elk nieuw wetgevingsinitiatief zal eerst beoordeeld worden op effectiviteit en doeltreffendheid. Door betere samenwerking tussen de lidstaten en het oprichten van verschillende EU-raden moet de effectiviteit verbeteren.

Maatschappelijke gevolgen van digitalisering

Innovatie, ondernemerschap en de ontwikkeling van de kapitaalmarkt moeten worden gestimuleerd, zodat iedereen optimaal kan profiteren van digitalisering. Tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om de risico’s en uitdagingen van digitale technologieën en diensten aan te pakken. De Commissie en lidstaten zullen verder na moeten denken over de mogelijke ongewenste gevolgen van digitalisering voor de samenleving en hier zal hier vervolgens actie op moeten ondernemen.

Digitale en geavanceerde technologieën

De EU moet een gemeenschappelijke en strategische Europese aanpak van innovatieve digitale technologieën nastreven. Zo kunnen technologische ontwikkeling, het concurrentievermogen van de EU op mondiaal niveau en duurzame ontwikkeling worden verbonden.

Digitale infrastructuur

Het is belangrijk dat de connectiviteitsdoelstellingen van het beleidsprogramma voor het digitale decennium worden gehaald en een innovatief en concurrentiegericht ecosysteem voor digitale infrastructuur wordt ondersteund. Er moet voor worden gezorgd dat in de hele Unie en wereldwijd veilige en veerkrachtige digitale netwerken en infrastructuur zijn.

Europese datastrategie

De ontwikkeling van beveiligde dataruimten binnen en tussen sectoren moet plaatsvinden op basis van de ervaring met bestaande dataruimten. Verder moet er voortgebouwd worden op de snelle uitvoering van de dataverordening om de uitwisseling van informatie te bevorderen en te zorgen voor eerlijke, niet-discriminerende en brede toegang tot cloud- en edgeoplossingen. Dit zijn diensten die onder andere gegevens, bestanden en software opslaan.  

Digitale vaardigheden

De lidstaten moeten beter hun best doen om de digitale kloof te dichten. In andere woorden, mensen met minder digitale vaardigheden moeten de mogelijkheid krijgen deze te ontwikkelen. Hierbij is specifiek aandacht voor de digitale genderkloof. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van het digitale bewustzijn en de kennis, vaardigheden en competenties van alle EU burgers van alle leeftijden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare personen.

Groene en digitale transitie

De digitale transformatie moet hand in hand gaan met de groene transitie, in combinatie met ambitieuze duurzaamheids­doelstellingen. Het doel is dat deze transities gelijktijdig plaatsvinden  en elkaar versterken. De milieuvoetafdruk van de ICT-sector moet worden verkleind en de transitie van de ICT-sector naar klimaatneutraliteit in 2050 ondersteund.

Digitale overheid

Een digitale overheid is nodig, waarin kernbeginselen voor goed bestuur, zoals interoperabiliteit, inclusiviteit, transparantie en duurzaamheid, worden verankerd.

Decentrale relevantie

Deze nieuwe prioriteiten zijn van belang voor decentrale overheden aangezien het digitale decennium impact heeft op elke laag van de overheid. Verder wordt er ook de nadruk gelegd op lage administratieve kosten bij de implementatie. Hieruit blijkt dat er ook rekening gehouden wordt met de kleinere overheden.

Bronnen