Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Onze gemeente heeft inkoopcontracten voor dienstverlening met het Verenigd Koninkrijk, en we zijn mogelijk voornemens om in de toekomst nieuwe inkoopcontracten af te sluiten bij dienstverleners uit het VK. Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst? En hoe kunnen wij hier rekening mee houden?
Antwoord in het kort

Het kan voor dienstenleveranciers uit het VK lastiger zijn om te voldoen aan hun verplichtingen doordat het VK een ‘derde land’ is geworden. Daarom kan het raadzaam zijn om bestaande contracten te herzien, en bij het sluiten van nieuwe contracten rekening te houden met de nieuwe situatie.

Inkoopcontracten

De geldigheid van een contract dat is afgesloten voor de Brexit, dus vóór 31 december 2020, wordt in beginsel niet door de Brexit aangetast. Een contract is bindend. Dat geldt ook nu de Brexit een feit is. Bestaande contracten moeten door de contractspartijen worden nagekomen.

Het kan wel zo zijn dat na 31 december 2020 het voor uw dienstenleveranciers uit het VK lastiger wordt om lopende dienstverleningscontracten na te komen. Er is namelijk niet langer sprake van vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU. Dit betekent dat er voor goederen uit het VK douaneformaliteiten en andere nieuwe verplichtingen gaan gelden. Ook voor de levering van diensten verandert de situatie. Leveranciers uit het VK kunnen minder makkelijk hun diensten binnen de EU aanbieden. Zo moeten zij voldoen aan nationale wet- en regelgeving ten aanzien van de betreffende dienst. In sommige gevallen kan dit betekenen dat de leverancier uit het VK zich moet vestigen in een EU-lidstaat.

Deze nieuwe omstandigheden voor leveranciers uit het VK zouden kunnen leiden tot overschrijding van contractueel overeengekomen levertijden, hogere kosten en geschillen over daardoor geleden schade. Wees alert op (oudere) langetermijncontracten die nu nog doorlopen. U kunt overwegen om bestaande contracten met het oog op dergelijke problemen in overleg met leveranciers aan te passen. Let er steeds op dat de mogelijkheid bestaat dat het VK, maar ook de EU op bepaalde gebieden de mogelijkheid hebben om nieuwe eisen aan elkaar te stellen.

Herziening bestaande contracten en nieuwe contracten

Indien u ervoor kiest om bestaande contracten in overleg met leveranciers uit het VK te herzien of nieuwe contracten af te sluiten, dan dient u er rekening mee te houden dat het VK door de Brexit een ‘derde land’ (een land buiten de EU) is geworden. Het is dan verstandig om advies in te winnen bij een jurist die is gespecialiseerd in het (internationaal) contractenrecht. Er zal per geval moeten worden bekeken welke contractsbepalingen mogelijk tot problemen leiden. We kunnen een aantal algemene overwegingen meegeven:

  • Het is raadzaam om met de wederpartij in gesprek te gaan om na te denken over eventuele nadelige gevolgen van de Brexit en contractueel af te spreken om deze nadelige gevolgen zo redelijk mogelijk op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een heronderhandelingsclausule die de mogelijkheid biedt om contracten te heroverwegen wanneer zich problemen voordoen die eerder niet waren voorzien of om contracten aan te passen bij ingrijpende veranderingen ten gevolge van de Brexit;
  • Voor contracten die u opstelt met ondernemers uit het VK is het aan te bevelen om op te nemen dat geschillen worden beslecht naar Nederlands recht en door de Nederlandse rechter;
  • Zorg ervoor dat u in uw contracten duidelijke afspraken maakt over wederzijdse (leverings)verplichtingen. Houdt hierbij rekening met de nieuwe situatie sinds 31 december 2020. Er gelden douaneformaliteiten en mogelijk vergunningsvereisten. Dit brengt eventueel kosten met zich mee. Let vooral op bij sterk gereguleerd producten of diensten, zoals bijvoorbeeld juridische en boekhoudkundige diensten.

Rijksoverheidsorganisaties

Voor Rijksoverheidsorganisaties die na de Brexit contracten opstellen met ondernemers uit het VK is het aan te bevelen de ARVODI (Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten) van toepassing te verklaren. In de ARVODI is opgenomen dat geschillen naar Nederlands recht worden beslecht.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de inkoop en invoer van goederen uit het VK kunt u terecht bij de website van de douane. Voor meer informatie over welke diensten onder welke voorwaarden leveranciers uit het VK aan de EU kunnen aanbieden kunt u Bijlage SERVIN- 4 van de EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst raadplegen.

Meer informatie

Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Brexit Impact Scan voor overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal