Praktijkvraag

Laatste update: 11 februari 2013

Door: en


Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

Versie november 2011

Antwoord

Ja, de Dienstenrichtlijn stelt eisen aan productbeschrijvingen. In de productbeschrijving die onder de Dienstenrichtlijn vallen moeten in ieder geval een ondernemersvriendelijke uitleg van de regelgeving, de mogelijkheid om bijbehorende procedures digitaal via het Dienstenloket (link naar de Berichtenbox bij Antwoord voor Bedrijven) aan te vragen en (een link naar) de letterlijke tekst van de regelgeving beschikbaar zijn. Ook dient een verwijzing naar de algemeen beschikbare rechtsmiddelen voor het oplossen van geschillen tussen de gemeente en ondernemers toegankelijk opgenomen te zijn.

Dienstenloket

De Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet vereisen de realisering van een digitaal loket: het Dienstenloket. Alle (decentrale) overheden hebben vastgesteld welke vergunningstelsels en eisen onder de Dienstenrichtlijn vallen. Met betrekking tot deze vergunningstelsels en eisen omschrijft de Dienstenrichtlijn drie functies die ten behoeve van dienstverleners en afnemers langs elektronische weg beschikbaar moeten zijn. Deze functies kunnen worden aangeduid als:

1. Het toegankelijk maken van informatie

Art. 8 Dienstenwet geeft een opsomming van de informatie die via het Dienstenloket toegankelijk moet worden gemaakt. Het gaat dan om:

– De eisen of vergunningstelsels waarbij de bevoegde instantie is betrokken en haar naam en adresgegevens;
– De rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn voor het beslechten van geschillen tussen haar en een dienstverlener/afnemer of tussen een dienstverlener en een afnemer over eisen en vergunningstelsels waarbij zij is betrokken;
– De middelen en voorwaarden om toegang te krijgen tot een openbaar register of een openbare databank met gegevens over dienstverleners en diensten, voor zover die instantie daarbij betrokken is.

Actueel, duidelijk en ondubbelzinnig

Al deze informatie moet actueel, duidelijk en ondubbelzinnig zijn (art. 9 Dienstenwet). Doordat een gemeente is aangesloten op het systeem ‘Samenwerkende Catalogi’ zijn haar productbeschrijvingen automatisch gekoppeld aan de website Antwoord voor Bedrijven. De gemeente is verantwoordelijk om te checken of de informatie ook via het internet vindbaar is via Antwoord voor Bedrijven.

2. Het op verzoek verlenen van bijstand

Op verzoek dienen decentrale overheden, eveneens via elektronische weg, bijstand te verlenen aan dienstverleners en afnemers van diensten in binnen- en buitenland (art. 7 lid 2 Dienstenrichtlijn en art. 12 en 25 Dienstenwet). Deze bijstand is gericht op het geven van algemene informatie over de wijze waarop eisen (en vergunningstelsels) van decentrale overheden doorgaans worden uitgelegd en toegepast. Ook deze informatie moet actueel, duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Elektronische weg

Het verlenen van bijstand moet mogelijk zijn via elektronische weg. In de productbeschrijving moet dan ook uitleg over de mogelijkheid om elektronisch te communiceren via de berichtenbox bij Antwoord voor Bedrijven zijn opgenomen.

3. Het afwikkelen van procedures en formaliteiten

Daarnaast verplicht de Dienstenrichtlijn tot het doen van transacties via de Berichtenbox, de transactiefunctie. Dit houdt in dat decentrale overheden het mogelijk moeten maken dat dienstverleners alle (vergunning)procedures en formaliteiten op afstand en elektronisch via het Dienstenloket met hen kunnen afwikkelen (art. 6 en 8 Dienstenrichtlijn en art. 13 t/m 16 Dienstenwet). Het gaat er hierbij om dat een dienstverlener de administratieve stappen die nodig zijn om aan een eis te voldoen of een vergunning te verkrijgen, elektronisch moet kunnen afwikkelen.

Vereisten

De productbeschrijving dient daarom uitleg te bevatten over het recht om te communiceren via het Dienstenloket en een link naar de Berichtenbox. Bij het digitale aanvraagformulier zal een invulveld aanwezig moeten zijn om de eigen berichtenboxnaam in te vullen zodat het e-mailcontact automatisch via de Berichtenbox kan verlopen. Dit bestaat al voor het aanvragen van een bouw-, omgevings- of watervergunning met de aanvraagmodule van omgevingsloket online (OLO).

Buitenlandse ondernemer

Bij digitale dienstverlening is vaak sprake van een formulier in pdf formaat. Dit dient ten minste te downloaden te zijn, en een instructie te bevatten hoe dit formulier als bijlage met de Berichtenbox verstuurd kan worden. Hierbij is het van belang dat het formulier ook te gebruiken is door een buitenlandse ondernemer. Denk daarbij onder andere aan invulvelden voor de postcode, het adres en het telefoonnummer. Zijn die niet beperkt of ingericht naar Nederlandse maatstaven voor die gegevens?

Let er ook op dat geen gebruik wordt gemaakt van inschrijvingsnummer bij de Nederlandse KvK of DigiD, want die heeft een (buitenlandse) ondernemer niet.

Meer informatie:

Handreiking Aansluiten op het Dienstenloket, Projectgroep implementatie Dienstenrichtlijn

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG