Nieuws

Publicatie: 18 februari 2019

Door:


Op 7 februari 2019 heeft het Europees Comité van de Regio’s het advies van Michiel Scheffer (NL/ALDE), gedeputeerde van de provincie Gelderland, over de stroomlijning van de implementatie van TEN-T projecten aangenomen in de plenaire vergadering. In dit adviesrapport staan de op- en aanmerkingen van de regio’s en steden op het voorstel van de Europese Commissie om de juridische procedures voor de projecten op het TEN-T netwerk  te vereenvoudigen.

Europese Commissie wil procedures vereenvoudigen

De Europese Commissie wil voor 2030 een aantal grote infrastructurele projecten afronden. Volgens de Commissie lopen deze projecten veel vertraging op door complexe en verschillende regelgeving met name bij grensoverschrijdende projecten. De Commissie wil deze procedures versimpelen door een one-stop shop, waar alle vergunningen voor een project worden aangevraagd en waardoor procedures kunnen worden vereenvoudigd. Daartoe heeft de Commissie een concept-Verordening voorgesteld.

Kanttekeningen Comité van de Regio’s

Michiel Scheffer plaatst in zijn adviesrapport een aantal kanttekeningen bij het voorstel van de Europese Commissie. Eén van de belangrijkste hiervan is dat in verschillende lidstaten al gestroomlijnde en efficiënte procedures bestaan. Het CvdR pleit er voor dat indien lidstaten de bestaande procedures al hebben gestroomlijnd, zij de mogelijkheid krijgen om die eigen procedure te volgen.
Daarnaast wordt in het advies de rol van decentrale overheden benadrukt. Regio’s en steden hebben vaak een belangrijke rol in de totstandkoming van projecten op het TEN-T-netwerk.
Als laatste benadrukt Michiel Scheffer het belang van het stroomlijnen van de procedures specifiek in grensregio’s. Daar zijn van oudsher de grootste barrières aanwezig voor een soepele afhandeling van procedures en vergunningverlening.

Breed gedragen advies

Nadat het advies eerder unaniem werd aangenomen binnen de COTER-commissie werd het ook in de plenaire vergadering breed aangenomen.

Bronnen:

Voorstel Europese Commissie
Advies Stroomlijning van de TEN-T-uitvoering